11:58 | 25/11/2022
Loading...

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng?

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng? Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng? Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng? Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng?

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng?

Căn cứ Điều 17 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng như sau:

1. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí điện tử không dừng, bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch.
2. Kiểm soát hoạt động của hệ thống thu phí điện tử không dừng theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông (tổ chức phân làn, đặt biển báo hiệu chỉ dẫn từ xa, biển báo hiệu quy định về tốc độ, khoảng cách phương tiện khi đi vào làn thu phí điện tử không dừng, sơn kẻ vạch đường,...) để thống nhất chung cho các trạm thu phí.
4. Rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng dự án thu phí điện tử không dừng (bao gồm cả nội dung và hình thức hợp đồng) để quyết định điều chỉnh đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định này.
5. Đôn đốc, chỉ đạo nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ ký kết Hợp đồng dịch vụ đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
6. Chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo đồng bộ về dữ liệu phương tiện giao thông.
7. Phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn các dự án đường bộ có thu phí.

Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng gồm:

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí điện tử không dừng, bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch.

- Kiểm soát hoạt động của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

- Hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông để thống nhất chung cho các trạm thu phí.

- Rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng dự án thu phí điện tử không dừng để quyết định điều chỉnh đảm bảo phù hợp với nội dung Quyết định này.

- Đôn đốc, chỉ đạo nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ ký kết Hợp đồng dịch vụ đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

- Chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo đồng bộ về dữ liệu phương tiện giao thông.

- Phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai công tác thu phí hoàn vốn các dự án đường bộ có thu phí.

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng?

Căn cứ Điều 18 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng như sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện việc gắn thẻ đầu cuối cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh tham gia giao thông.
2. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phân làn, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí; xử phạt theo quy định của pháp luật đối với phương tiện vi phạm.

Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng gồm:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện việc gắn thẻ đầu cuối cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh tham gia giao thông.

- Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phân làn, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí; xử phạt đối với phương tiện vi phạm.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng?

Theo Điều 19 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật về hóa đơn trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng.
2. Hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật về hóa đơn trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng?

Theo Điều 20 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng như sau:

1. Hướng dẫn việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thu phí điện tử không dừng; bảo vệ tần số của thiết bị thu phí điện tử không dừng và ứng phó khi có tình huống phát sinh gây mất an toàn thông tin.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thu phí điện tử không dừng theo quy định của pháp luật.
3. Kiểm tra, giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin có liên quan đến hoạt động thu phí điện tử không dừng.
4. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích cũng như các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng gồm:

- Hướng dẫn việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho hệ thống thu phí điện tử không dừng; bảo vệ tần số của thiết bị thu phí điện tử không dừng và ứng phó khi có tình huống phát sinh gây mất an toàn thông tin.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thu phí điện tử không dừng.

- Kiểm tra, giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin có liên quan đến hoạt động thu phí điện tử không dừng.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích cũng như các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào