11:07 | 24/11/2022
Loading...

Biểu mẫu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin?

Mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu văn bản chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ

1. Mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mẫu 02/PS-TVBT Ban hành kèm theo Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

THUYẾT MINH

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Phục vụ hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………………………… Fax ………………………………………….

4. Loại thành viên bù trừ đăng ký: …………………………………………………………………

II. THUYẾT MINH VỀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Mô tả đáp ứng điều kiện tham gia kết nối được quy định trong hướng dẫn tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

2. Số lượng và thông tin cấu hình máy chủ/thiết bị của hệ thống bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh thành viên.

3. Tóm tắt đặc tả thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

4. Chính sách đảm bảo an ninh bảo mật cho hệ thống và kết nối tới VSD.

5. Phương án dự phòng, xử lý khi gặp sự cố.

6. Phương pháp cung cấp thông tin cho khách hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD và các cơ quan liên quan khác (thông qua hệ thống máy tính, điện thoại, telex, fax...).

Chúng tôi cam kết các nội dung về hạ tầng công nghệ thông tin nêu trên là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu văn bản chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mẫu 03/PS-TVBT Ban hành kèm theo Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về mẫu văn bản chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/VSD-TTBT.NV

V/v chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký làm thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…

 

Kính gửi: Công ty/Ngân hàng ……

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của Công ty/Ngân hàng………, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:

1. VSD chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký làm thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của Quý Công ty/Ngân hàng;

2. Để chính thức là thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của VSD, đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng hoàn tất các thủ tục quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 2 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại VSD ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-VSD ngày …… của Tổng Giám đốc VSD, cụ thể như sau:

a) Đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại VSD. Trường hợp đóng góp bằng tiền, Quý Công ty/Ngân hàng thực hiện nộp vào tài khoản:

- Tên tài khoản:

- Số tài khoản:

- Tại Ngân hàng:

- Nội dung chuyển tiền:

b) Kết nối hệ thống và thực hiện kiểm thử với hệ thống bù trừ, thanh toán của VSD.

c) Gửi VSD 02 bản đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TGĐ;
- SGDCK…; NHTT…;
- CNTT, TCKT;
- Lưu: VT,TTBT (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, đ

3. Mẫu đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mẫu 04/PS-TVBT Ban hành kèm theo Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về mẫu đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN RÚT KÝ QUỸ, THANH TOÁN, NHẬN HOÀN TRẢ TIỀN ĐÓNG GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

4. Fax: …………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin đăng ký thông tin tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả khoản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh như sau:

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chứng khoán phái sinh

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào