11:39 | 23/11/2022
Loading...

Theo quy định, cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ra sao?

Xin cho hỏi, cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội được quy định thế nào?

Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội được quy định thế nào?

Tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội như sau:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và từ 03 đến 04 Phó Giám đốc.
b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn Thành phố; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo yêu cầu.
c) Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vắng mặt, một Phó Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội được Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác).
đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định và theo quy định của pháp luật.
e) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội bao gồm:

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- 03 đến 04 Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo quy định, cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ra sao?

Theo quy định, cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ra sao (Hình từ Internet)

Cơ cấu tổ chức các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội được quy định ra sao?

Tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về cơ cấu tổ chức các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội như sau:

* Các phòng thuộc Sở (09 phòng):

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Người có công;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;

- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

- Phòng Việc làm - An toàn lao động.

* Chi cục và tổ chức tương đương thuộc Sở (01 đơn vị): Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội.

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

Cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội thế nào?

Tại khoản 3 Điều 3 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội gồm 37 đơn vị cụ thể như sau:

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội;

- Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn;

- Làng Trẻ em Birla Hà Nội;

- Làng Trẻ em SOS Hà Nội;

- Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội;

- Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội;

- Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội;

- Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công số I Hà Nội;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công số III Hà Nội;

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội;

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội;

- Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội;

- Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội;

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội;

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long;

- Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội;

- Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào