11:06 | 17/11/2022
Loading...

Trường điện (Điện trường) trong môn vật lý ở chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì?

Kiến thức môn vật lý về trường điện (Điện trường) trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về dòng điện, mạch điện trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về sóng trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao?  Mong nhận được giải đáp theo quy định mới nhất!

1. Kiến thức môn vật lý về trường điện (Điện trường) trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì?

Tại Phụ lục I Khối lượng kiến thức môn vật lý ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 24/12/2022) quy định nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về dòng điện, mạch điện trong chương trình trung học phổ thông như sau:

TT

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

9

Sóng

Mô tả sóng

- Từ đồ thị độ dịch chuyển - khoảng cách (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), mô tả được sóng qua các khái niệm bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.

- Từ định nghĩa của vận tốc, tần số và bước sóng, rút ra được biểu thức v = λf.

- Vận dụng được biểu thức v = λf.

- Nêu được ví dụ chứng tỏ sóng truyền năng lượng.

- Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng.

Sóng dọc và sóng ngang

- Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang.

- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tần số của sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành.

Sóng điện từ

- Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ.

- Liệt kê được bậc độ lớn bước sóng của các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ.

Giao thoa sóng kết hợp

- Thực hiện (hoặc mô tả) được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng nước (hoặc sóng ánh sáng).

- Phân tích, đánh giá kết quả thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa.

- Vận dụng được biểu thức i = λD/a cho giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.

Sóng dừng

- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng dừng và giải thích được sự hình thành sóng dừng.

- Sử dụng hình ảnh (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), xác định được nút và bụng của sóng dừng.

Đo tốc độ truyền âm

- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.

2. Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về dòng điện, mạch điện trong chương trình trung học phổ thông như thế nào?

Căn cứ Phụ lục I Khối lượng kiến thức môn vật lý ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 24/12/2022) quy định nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về sóng trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông như sau:

TT

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

10

Trường điện (Điện trường)

Lực điện tương tác giữa các điện tích

- Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.

- Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.

- Sử dụng biểu thức F = q1q2/4πεor2, tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).

Khái niệm điện trường

- Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.

- Sử dụng biểu thức E = Q/4πεor2, tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r.

- Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.

- Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản.

Điện trường đều

- Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.

Điện thế và thế năng điện

- Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.

Tụ điện và điện dung

- Định nghĩa được điện dung và đơn vị đo điện dung (fara).

- Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song.

- Thảo luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện.

3. Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về sóng trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? 

Theo Phụ lục I Khối lượng kiến thức môn vật lý ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 24/12/2022) quy định kiến thức môn vật lý về trường điện (Điện trường) trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như sau:

TT

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

11

Dòng điện, mạch điện

Cường độ dòng điện

- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa vào tài liệu đa phương tiện), nêu được cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

- Vận dụng được biểu thức I = Snve cho dây dẫn có dòng điện, với n là mật độ hạt mang điện, S là tiết diện thẳng của dây, v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện tích e.

- Định nghĩa được đơn vị đo điện lượng coulomb là lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s khi có cường độ dòng điện 1 A chạy qua dây dẫn.

Mạch điện và điện trở

- Định nghĩa được điện trở, đơn vị đo điện trở và nêu được các nguyên nhân chính gây ra điện trở.

- Vẽ phác và thảo luận được về đường đặc trưng I - U của vật dẫn kim loại ở nhiệt độ xác định.

- Mô tả được sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở của đèn sợi đốt, điện trở nhiệt (thermistor).

- Phát biểu được định luật Ohm cho vật dẫn kim loại.

- Định nghĩa được suất điện động qua năng lượng dịch chuyển một điện tích đơn vị theo vòng kín.

- Mô tả được ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.

- So sánh được suất điện động và hiệu điện thế.

- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy (battery hoặc accumulator) bằng dụng cụ thực hành.

Năng lượng điện, công suất điện

- Nêu được năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích; công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

- Tính được năng lượng điện và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trung học phổ thông

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trung học phổ thông
Trung học phổ thông
Hỏi đáp mới nhất về Trung học phổ thông
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung và yêu cầu kiến thức môn địa lí về một số vấn đề kinh tế - xã hội thế giới trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung và yêu cầu kiến thức môn địa lí về địa lí các ngành kinh tế Việt Nam trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung và yêu cầu kiến thức môn lịch sử về lịch sử và sử học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kiến thức môn vật lý về động lực học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Môn toán về thống kê và xác suất (phần 3) trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Học sinh trung học cơ sở có được tuyển thẳng vào trung học phổ thông khi tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia không?
Hỏi đáp pháp luật
Có phải làm lộ bí mật Nhà nước không khi làm lộ đề thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia?
Hỏi đáp pháp luật
Mục giảng dạy khối lượng kiến thức văn học trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Môn học và khối lượng kiến thức của môn học trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trung học phổ thông có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào