10:38 | 15/11/2022
Loading...

Vị trí và chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Vị trí và chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh? Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào? Quy định về người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh? Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý tài chính, tài sản?

Vị trí và chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Căn cứ Điều 1 Nghị định 61/2022/NĐ-CP quy định vị trí và chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

Vị trí và chức năng
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Lăng) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ; tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ; tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Vị trí và chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Vị trí và chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh? (Hình từ Internet)

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

Theo Điều 3 Nghị định 61/2022/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng Ban Quản lý Lăng.
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập
a) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;
b) Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
3. Các đơn vị chuyên trách phối thuộc
a) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng;
b) Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
4. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật.
5. Văn phòng Ban Quản lý Lăng là tổ chức hành chính, tham mưu, giúp việc cho người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, có con dấu riêng, cơ cấu tổ chức có 03 phòng.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ gồm các đơn vị theo nội dung được quy định nêu trên.

Quy định về người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 61/2022/NĐ-CP quy định về người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu
1. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý Lăng.
2. Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, gồm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng; có trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Quản lý Lăng chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng không quá 02 người.

Người đứng đầu là Trưởng ban Ban Quản lý Lăng và là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý Lăng; cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, gồm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng; có trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Quản lý Lăng chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng không quá 02 người.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý tài chính, tài sản?

Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 61/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý tài chính, tài sản như sau:

a) Lập dự toán ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của Ban Quản lý Lăng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
b) Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế tài chính, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Ban Quản lý Lăng trong lĩnh vực được giao hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành;
c) Thực hiện công tác quản lý đầu tư, tài chính, kế toán theo quy định;
d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản công nhà nước giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý tài chính, tài sản gồm Lập dự toán ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế tài chính, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Ban Quản lý Lăng trong lĩnh vực được giao hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; Thực hiện công tác quản lý đầu tư, tài chính, kế toán theo quy định; Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản công nhà nước giao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào