10:03 | 14/11/2022
Loading...

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện như thế nào?

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện như thế nào? Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với các mối quan hệ khác? Trách nhiệm thi hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh? 

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện như thế nào?

Căn cứ Điều 12 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện như sau:

1. Có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động về văn hóa, gia đình và thể dục thể thao đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đánh giá, xét duyệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao theo sự phân cấp quản lý và Luật Thi đua, khen thưởng.
3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện đề xuất hoặc có ý kiến về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động về văn hóa, gia đình và thể dục thể thao đối với cơ quan chuyên môn. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đánh giá, xét duyệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao theo sự phân cấp quản lý và Luật Thi đua, khen thưởng. Đề xuất hoặc có ý kiến về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Mối quan hệ công tác (Hình từ Internet)

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với các mối quan hệ khác?

Theo Điều 13 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với các mối quan hệ khác như sau:

1. Phối hợp với các Hội, Đoàn, các Liên đoàn, Hiệp hội ngành nghề nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và thể dục thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hợp tác phát triển hoạt động văn hóa, thể dục thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh phối hợp với các Hội, Đoàn, các Liên đoàn, Hiệp hội ngành nghề nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và thể dục thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp tác phát triển hoạt động văn hóa, thể dục thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trách nhiệm thi hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 14 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định trách nhiệm thi hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sau khi thực hiện các trình tự, thủ tục đúng quy định và trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định pháp luật.
2. Căn cứ Quy định này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng thuộc Sở phù hợp với Quy định tổ chức và hoạt động của Sở đã được phê duyệt và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao. Riêng Thanh tra Sở thực hiện theo Luật Thanh tra và các quy định khác có liên quan.
3. Căn cứ Quy định này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phù hợp với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao đã được phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm quy định biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sau khi thực hiện các trình tự, thủ tục đúng quy định và trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định pháp luật. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng thuộc Sở phù hợp với Quy định tổ chức và hoạt động của Sở đã được phê duyệt và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao. Riêng Thanh tra Sở thực hiện theo Luật Thanh tra và các quy định khác có liên quan. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phù hợp với Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao đã được phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm quy định biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quan hệ công tác

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào