10:04 | 14/11/2022
Loading...

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh? Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
1. Sở Văn hóa và Thể thao chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình và kế hoạch hoạt động của Sở cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo chế độ quy định; tham dự các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực được phân công. Trong trường hợp những quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có những điểm không còn phù hợp hoặc trái với quy định mới của nhà nước thì Giám đốc Sở có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung trong phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao.
2. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì tùy tính chất và phạm vi vấn đề, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phải chủ động làm việc với người đứng đầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách xem xét, quyết định. Các kiến nghị của Sở với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn của Thành phố Hồ Chí Minh thì Giám đốc Sở phải xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách trước khi kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Sở báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình và kế hoạch hoạt động của Sở cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo chế độ quy định; tham dự các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực được phân công. Trong trường hợp có những điểm không còn phù hợp hoặc trái với quy định mới của nhà nước thì Giám đốc Sở có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung trong phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phải chủ động làm việc với người đứng đầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách xem xét, quyết định. Các kiến nghị của Sở với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn của Thành phố Hồ Chí Minh thì Giám đốc Sở phải xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách trước khi kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? (Hình từ Internet)

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh?

Theo Điều 10 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Đối với các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh
1. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khi giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan đến các sở, ngành khác thì phải chủ động bàn bạc, lấy ý kiến của sở, ngành khác bằng văn bản trước khi thực hiện.
2. Các vấn đề do Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến sở, ngành khác phải có ý kiến chính thức của các sở, ngành bằng văn bản. Nếu còn có ý kiến khác nhau trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khi giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan đến các sở, ngành khác phải chủ động bàn bạc, lấy ý kiến của sở, ngành khác bằng văn bản trước khi thực hiện. Các vấn đề do Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến sở, ngành khác phải có ý kiến chính thức của các sở, ngành bằng văn bản. Nếu còn có ý kiến khác nhau trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Tại Điều 11 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh đối với tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội như sau:

Đối với tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
1. Đối với các Ban của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Sở có mối quan hệ công tác trực tiếp để thông qua đó tiếp nhận những định hướng, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của các Ban về những vấn đề có liên quan đến nội dung hoạt động của Sở.
2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh: Sở phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở. Tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia ý kiến với Sở trong việc xây dựng chế độ, chính sách có liên quan đến ngành văn hóa và thể thao.
3. Đối với những vấn đề có liên quan đến ngành văn hóa và thể thao thì Giám đốc Sở mời tham gia hoặc có ý kiến bằng văn bản với lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các Ban của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Sở có mối quan hệ công tác trực tiếp để thông qua đó tiếp nhận những định hướng, chỉ đạo, ý kiến của các Ban về những vấn đề có liên quan đến nội dung hoạt động của Sở.

- Sở phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở. Tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia ý kiến với Sở trong việc xây dựng chế độ, chính sách có liên quan đến ngành văn hóa và thể thao.

- Đối với những vấn đề có liên quan đến ngành văn hóa và thể thao thì Giám đốc Sở mời tham gia hoặc có ý kiến bằng văn bản với lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quan hệ công tác

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào