10:18 | 12/11/2022
Loading...

Nhiệm vụ của các khoa lâm sàng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện?

Nhiệm vụ của các khoa lâm sàng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện? Trách nhiệm của Trưởng khoa Dinh dưỡng hoặc người phụ trách bộ phận Dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện? Nhiệm vụ của người làm chuyên môn về dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện? Điều kiện đảm bảo cơ cấu tổ chức về dinh dưỡng trong bệnh viện?

Nhiệm vụ của các khoa lâm sàng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 18/2020/TT-BYT nhiệm vụ của các khoa lâm sàng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện như sau:

1. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.
2. Hướng dẫn, giám sát người bệnh thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định.
3. Phối hợp với khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng kiểm tra, giám sát các quy định về hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng và tuyên truyền, tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh, người nhà người bệnh tại khoa.

Các khoa lâm sàng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện có nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức thực hiện chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Hướng dẫn, giám sát người bệnh thực hiện chế độ dinh dưỡng. Phối hợp với khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng kiểm tra, giám sát các quy định về hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng và tuyên truyền, tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh, người nhà người bệnh tại khoa.

Tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Trưởng khoa Dinh dưỡng hoặc người phụ trách bộ phận Dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện?

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 18/2020/TT-BYT trách nhiệm của Trưởng khoa Dinh dưỡng hoặc người phụ trách bộ phận Dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện như sau:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa Dinh dưỡng quy định tại Điều 9 Thông tư này và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc tổ chức thực hiện chuyên môn dinh dưỡng trong bệnh viện.
b) Quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định chuyên môn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bệnh viện.
c) Kiểm tra và yêu cầu các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh. Báo cáo Giám đốc bệnh viện các sai phạm của các cá nhân, các khoa, phòng trong việc thực hiện các quy định về dinh dưỡng trong bệnh viện.
d) Yêu cầu các đơn vị, cá nhân ngừng cung cấp dịch vụ dinh dưỡng nếu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo Giám đốc bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.
đ) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng nghiên cứu khoa học và các Hội đồng liên quan khác trong bệnh viện theo phân công của Giám đốc bệnh viện.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

Trưởng khoa Dinh dưỡng hoặc người phụ trách bộ phận Dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa Dinh dưỡng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc tổ chức thực hiện chuyên môn dinh dưỡng trong bệnh viện. Quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định chuyên môn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bệnh viện. Kiểm tra và yêu cầu các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh. Báo cáo Giám đốc bệnh viện các sai phạm của các cá nhân, các khoa, phòng trong việc thực hiện các quy định về dinh dưỡng trong bệnh viện. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân ngừng cung cấp dịch vụ dinh dưỡng nếu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo Giám đốc bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời. Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng nghiên cứu khoa học và các Hội đồng liên quan khác trong bệnh viện theo phân công của Giám đốc bệnh viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

Nhiệm vụ của người làm chuyên môn về dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện?

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 18/2020/TT-BYT nhiệm vụ của người làm chuyên môn về dinh dưỡng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện như sau:

a) Khám, tư vấn và điều trị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh nội và ngoại trú.
b) Phối hợp với bác sỹ điều trị, bác sỹ khoa dinh dưỡng thực hiện khám, tư vấn cho người bệnh, chỉ định những trường hợp có bệnh lý về dinh dưỡng hoặc cần kết hợp điều trị bằng dinh dưỡng hoặc tham vấn cho bác sỹ điều trị chỉ định chế độ dinh dưỡng.
c) Xây dựng và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh.
d) Hội chẩn với các khoa lâm sàng để can thiệp dinh dưỡng khi có yêu cầu. đ) Kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng và việc cung cấp chế độ dinh dưỡng theo quy định.
e) Thực hiện các nhiệm vụ truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho các đối tượng trong bệnh viện.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Các chức danh chuyên môn về dinh dưỡng trong hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng bệnh viện có trách nhiệm khám, tư vấn và điều trị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh nội và ngoại trú. Phối hợp với bác sỹ điều trị, bác sỹ khoa dinh dưỡng thực hiện khám, tư vấn cho người bệnh, chỉ định những trường hợp có bệnh lý về dinh dưỡng hoặc cần kết hợp điều trị bằng dinh dưỡng hoặc tham vấn cho bác sỹ điều trị chỉ định chế độ dinh dưỡng. Xây dựng và áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh. Hội chẩn với các khoa lâm sàng để can thiệp dinh dưỡng khi có yêu cầu. Kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng và việc cung cấp chế độ dinh dưỡng theo quy định. Truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho các đối tượng trong bệnh viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Điều kiện đảm bảo cơ cấu tổ chức về dinh dưỡng trong bệnh viện?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 18/2020/TT-BYT điều kiện đảm bảo cơ cấu tổ chức về dinh dưỡng trong bệnh viện như sau:

1. Tổ chức hoạt động dinh dưỡng:
Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện, việc thành lập khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong khối lâm sàng của bệnh viện được thực hiện như sau:
a) Đối với bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải thành lập khoa Dinh dưỡng. Mỗi 100 giường bệnh phải có tối thiểu 01 người làm chuyên môn về dinh dưỡng.
b) Đối với bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh, nếu không thành lập được khoa Dinh dưỡng thì phải có bộ phận Dinh dưỡng hoặc có người phụ trách dinh dưỡng làm việc toàn thời gian.
2. Khoa Dinh dưỡng phải có các bộ phận sau đây:
a) Bộ phận tư vấn dinh dưỡng.
b) Bộ phận dinh dưỡng điều trị.
c) Bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng.
Nếu chưa có bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân ngoài bệnh viện để chế biến suất ăn ngay tại bệnh viện và tổ chức, cá nhân này phải chịu sự giám sát về chuyên môn và an toàn thực phẩm của khoa Dinh dưỡng.

Tổ chức hoạt động dinh dưỡng: Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện, việc thành lập khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong khối lâm sàng của bệnh viện được thực hiện như sau:

- Đối với bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải thành lập khoa Dinh dưỡng. Mỗi 100 giường bệnh phải có tối thiểu 01 người làm chuyên môn về dinh dưỡng.

- Đối với bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh, nếu không thành lập được khoa Dinh dưỡng thì phải có bộ phận Dinh dưỡng hoặc có người phụ trách dinh dưỡng làm việc toàn thời gian.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
Hỏi đáp mới nhất về Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của các khoa lâm sàng trong việc tổ chức hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện?
Hỏi đáp pháp luật
Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện được thực hiện theo nguyên tắc nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào