09:54 | 11/11/2022
Loading...

Tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị xử lý như thế nào?

Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Quy trình đối chiếu thông tin với Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!

1. Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Mục I Phụ lục 6 Quy trình trao đổi thông tin giữa vsd và SGDCK Hà Nội, thành viên bù trừ về việc cảnh báo, tạm ngừng và khôi phục giao dịch đối với tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về xử lý tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp cảnh báo mức độ 1 hoặc 2 theo quy định tại Điều 13 Quy chế này, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ điện MT598 thông báo mức độ cảnh báo 1 hoặc 2.

2. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp vi phạm ngưỡng cảnh báo mức độ 3 theo quy định tại Điều 13 Quy chế này:

2.1. VSD gửi:

- Thành viên bù trừ: điện MT598 thông báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ ở mức độ cảnh báo 3

- SGDCK Hà Nội: điện (chuẩn FIX) đề nghị tạm đình chỉ giao dịch của tài khoản vi phạm.

2.2. SGDCK Hà Nội tạm đình chỉ giao dịch tài khoản vi phạm theo đề nghị của VSD.

2.3. Trường hợp thành viên bù trừ thực hiện giao dịch đối ứng để giảm giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu, căn cứ vào công văn đề nghị của thành viên bù trừ, VSD gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề nghị khôi phục giao dịch cho tài khoản vi phạm, đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ (điện MT598).

2.4. Sau khi thành viên bù trừ thực hiện các biện pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế này và khắc phục được tình trạng vi phạm, VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ (MT598) và SGDCK Hà Nội (chuẩn FIX) thông báo khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm.

2. Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Mục II Phụ lục 6 Quy trình trao đổi thông tin giữa vsd và SGDCK Hà Nội, thành viên bù trừ về việc cảnh báo, tạm ngừng và khôi phục giao dịch đối với tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về xử lý tài khoản giao dịch vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp cảnh báo mức độ 1 hoặc 2 theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ điện MT598 thông báo mức độ cảnh báo 1 hoặc 2.

2. Thành viên bù trừ vi phạm giới hạn vị thế cảnh báo mức độ 3 theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, VSD sẽ thực hiện gửi:

- SGDCK Hà Nội: điện (chuẩn FIX) đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế.

- Thành viên bù trừ: điện MT598 thông báo vi phạm giới hạn vị thế và yêu cầu giảm số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản vi phạm.

3. SGDCK Hà Nội tạm đình chỉ giao dịch tài khoản vi phạm theo đề nghị của VSD.

4. Thành viên bù trừ gửi thông báo cho VSD bằng văn bản thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để giảm số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản vi phạm.

5. Căn cứ vào văn bản của thành viên bù trừ, VSD gửi điện thông báo đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ biết.

6. Sau khi tài khoản vi phạm giảm số hợp đồng nắm giữ xuống dưới mức giới hạn, VSD gửi điện MT598 thông báo cho thành viên bù trừ và gửi điện chuẩn FIX cho SGDCK Hà Nội thông báo khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm.

3. Quy trình đối chiếu thông tin với Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Phụ lục 7 Quy trình đối chiếu thông tin với NHTT và thành viên bù trừ ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về quy trình đối chiếu thông tin với Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Đối chiếu thông tin với NHTT

1.1. Chậm nhất 17h00 ngày làm việc (ngày T), NHTT gửi:

- Điện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát sinh từ 0h00 đến 16h29’59’’ ngày T được truyền nhận giữa VietinBank và VSD;

1.2. Chậm nhất 08h00 ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1), NHTT gửi:

- Điện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát sinh từ 16h30 ngày T đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1 (gồm cả các điện phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ) được truyền nhận giữa VietinBank và VSD; và

- Điện MT950 thông báo sao kê số dư cho từng tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên đứng tên VSD tại NHTT đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1.

1.3. Định dạng File thông báo số lượng giao dịch đi, đến được quy ước như sau:

- Tên File: VTB-VSD-DDMMYYYYHHMMSS.txt (trong đó, DDMMYYYYhhmmss là thời gian sinh file giao dịch)

- Nội dung: {Ngày giờ giao dịch}│{Loại điện}│{Số MT_ID}│{Số tài khoản}│{Trạng thái}| {số tiền}| {nội dung}|{Mã thành viên bù trừ}|{Đơn vị gửi}{Tài khoản}

- Cơ sở đối soát thông tin truyền nhận: Hai bên lấy giờ phê duyệt (Verified_TIME) của giao dịch để làm cơ sở đối chiếu.

2. Đối chiếu thông tin vị thế, tài sản ký quỹ với thành viên bù trừ

VSD thực hiện lập và gửi thành viên bù trừ file báo cáo qua cổng giao tiếp trực tuyến kèm điện MT598 mô tả, bao gồm:

- Báo cáo số dư vị thế (Mẫu 01/PLPS-TTBT)

- Báo cáo số dư tài sản ký quỹ (Mẫu 02/PLPS-TTBT)

Trường hợp phát hiện sai lệch, chậm nhất 08h30 ngày làm việc tiếp theo, thành viên bù trừ gửi thông báo bằng văn bản đề nghị hiệu chỉnh số dư vị thế, tài sản ký quỹ.

Trân trọng! 

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chứng khoán

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chứng khoán
Chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Trong trường hợp nào sẽ cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết là cổ phiếu?
Hỏi đáp pháp luật
Một người có thể cùng lúc làm thành viên Hội đồng quản trị của hai công ty chứng khoán không?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thực hiện quyền mua qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có ngày không nhận ký gửi, rút và chuyển khoản chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có thủ tục ký gửi chứng khoán xác nhận sở hữu bằng Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nguyên tắc cấp mã chứng khoán được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào