09:39 | 10/11/2022
Loading...

Xác định số lượng vị thế khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc xác định số lượng vị thế khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Xử lý vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mong nhận được giải đáp sớm!

1. Nguyên tắc xác định số lượng vị thế khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về nguyên tắc xác định số lượng vị thế khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:  

2. Nguyên tắc xác định số lượng vị thế mà tài khoản giao dịch đang nắm giữ khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế:

a. Đối với tài khoản giao dịch thông thường: là tổng số lượng vị thế của các HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo hạn (các vị thế đối ứng của HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng và cùng tháng đáo hạn được bù trừ và loại bỏ khi xác định).

b. Đối với tài khoản giao dịch tổng: là tổng số lượng vị thế của các HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo hạn, trong đó số lượng vị thế của mỗi tháng đáo hạn của một HĐTL được xác định là số lượng vị thế mua hoặc số lượng vị thế bán của HĐTL đó, tùy theo số lượng vị thế nào cao hơn.

2. Thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Điều 27 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:  

1. VSD thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đề nghị của thành viên bù trừ đối với khách hàng đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán và Điều 4, Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và có nhu cầu thiết lập giới hạn vị thế theo loại hình tài khoản của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. VSD thực hiện thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thành viên bù trừ (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD).

3. Sau khi hoàn tất việc thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên hệ thống bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, VSD có trách nhiệm thông tin cho thành viên bù trừ biết để thực hiện.

3. Xử lý vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 28 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 quy định về xử lý vi phạm giới hạn vị thế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau: 

1. VSD thiết lập các ngưỡng các cảnh báo theo ba (03) cấp độ dưới đây để thực hiện giám sát giới hạn vị thế trên từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong phiên giao dịch:

a. Cảnh báo mức độ 1: khi số lượng hợp đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế này đạt ngưỡng 80% giới hạn vị thế;

b. Cảnh báo mức độ 2: khi số lượng hợp đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế này đạt ngưỡng 90% giới hạn vị thế;

c. Cảnh báo mức độ 3: khi số lượng hợp đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế này đạt ngưỡng 100% giới hạn vị thế.

2. Trường hợp tài khoản giao dịch rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 1 hoặc 2, VSD sẽ gửi thông tin cảnh báo cho thành viên bù trừ để lưu ý thành viên bù trừ kiểm soát vị thế của nhà đầu tư theo đúng quy định.

3. Trường hợp tài khoản giao dịch rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ áp dụng hình thức xử lý như sau:

a. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế.

b. Gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ yêu cầu giảm vị thế trên tài khoản vi phạm bằng cách đặt giao dịch đối ứng để đóng vị thế trong thời hạn 05 ngày làm việc. Thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu 03/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm của nhà đầu tư. Thành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc.

Quá thời hạn trên mà thành viên bù trừ không khắc phục được vi phạm, VSD sẽ yêu cầu thành viên bù trừ khác thực hiện đóng vị thế đối với tài khoản vi phạm. VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện thay chi tiết các vị thế đứng tên thành viên bù trừ vi phạm cần được đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang thành viên bù trừ vi phạm để thực hiện đối trừ. Việc đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện đóng, thanh lý vị thế thay cho thành viên bù trừ vi phạm được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay.

4. Sau khi số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản được xác định xuống dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục tức thời giao dịch đối với tài khoản vi phạm.

5. Trong thời gian xử lý vượt giới hạn vị thế, thành viên bù trừ vẫn phải đảm bảo nghĩa vụ ký quỹ, thanh toán cho số vị thế đứng tên thành viên bù trừ trên tài khoản vi phạm, kể cả đó là tài khoản của nhà đầu tư.

6. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD và SGDCK Hà Nội, thành viên bù trừ về việc tạm ngừng và khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế này.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chứng khoán

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chứng khoán
Chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Trong trường hợp nào sẽ cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết là cổ phiếu?
Hỏi đáp pháp luật
Một người có thể cùng lúc làm thành viên Hội đồng quản trị của hai công ty chứng khoán không?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thực hiện quyền mua qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán bù trừ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có ngày không nhận ký gửi, rút và chuyển khoản chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có thủ tục ký gửi chứng khoán xác nhận sở hữu bằng Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nguyên tắc cấp mã chứng khoán được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào