09:43 | 08/11/2022
Loading...

Quy định về nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Cơ cấu tổ chức của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Đại hội của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Xin được giải đáp.

Nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 7 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như trên.

Quy định về nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Quy định về nghĩa vụ của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam? (Hình từ Internet)

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 8 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hội như sau:

1. Thủ tục kết nạp hội viên:
a) Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội gửi Đơn đăng ký tham gia Hội theo mẫu quy định đến Ban Chấp hành Hội;
b) Ban Chấp hành Hội xem xét tiêu chuẩn hội viên và các yếu tố liên quan, họp Ban Chấp hành để bỏ phiếu (nếu cần) và quyết định kết nạp hội viên trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; trừ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Điều lệ này.
2. Thủ tục ra khỏi Hội:
a) Khi hội viên không muốn tiếp tục tham gia Hội thì gửi yêu cầu ra khỏi Hội đến Ban Chấp hành Hội;
b) Ban Chấp hành Hội tìm hiểu nguyên nhân và thảo luận giải pháp với hội viên (nếu cần);
c) Ban Chấp hành Hội quyết định cho hội viên ra khỏi Hội trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể trình tự, thủ tục kết nạp hội viên và cho hội viên ra khỏi Hội.

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như trên.

Cơ cấu tổ chức của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 9 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Đại hội.
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường vụ.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng, Văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, các tổ chức thuộc và trực thuộc Hội được thành lập theo quy định của pháp luật.
6. Chi hội.

Đại hội của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 10 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định Đại hội Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
3. Nhiệm vụ của Đại hội:
a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;
b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);
c) Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo tài chính của Hội;
d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành; trừ quy định tại Điều 26 Điều lệ này.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hội Giáo dục y học Việt Nam

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào