Mẫu quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào?

Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào? Biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao? Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay là gì? Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn 

1. Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào? 

Tại Phụ lục I Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-CVHK …

………, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện việc bắt giữ tàu bay

Căn cứ Quyết định số … ngày … / …/… của Tòa án nhân dân .................................................

Về việc bắt giữ tàu bay: .........................................................................................................

Loại tàu bay: .........................................................................................................................

Số hiệu đăng ký: ...................................................................................................................

Quốc tịch tàu bay: .................................................................................................................

Chủ sở hữu tàu bay: .............................................................................................................

Quốc tịch của chủ sở hữu tàu bay: .........................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giám đốc Cảng vụ hàng không/Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không ……………………………. quyết định bắt giữ tàu bay đối với:

- Tàu bay: .............................................................................................................................

- Quốc tịch tàu bay: ...............................................................................................................

- Số hiệu đăng ký: .................................................................................................................

- Số hiệu chuyến bay: ............................................................................................................

- Hãng hàng không liên quan: .................................................................................................

- Họ tên, chức vụ của người đại diện Hãng hàng không, người khai thác tàu bay, người chỉ huy tàu bay bị bắt giữ được thông báo về việc bắt giữ tàu bay .....................................................................................................

- Vị trí đỗ tàu bay bị bắt giữ: ...................................................................................................

- Thời điểm bắt giữ tàu bay1: ..................................................................................................

Trong thời gian bị bắt giữ, yêu cầu thực hiện các quy định quy định sau:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Người chỉ huy tàu bay và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định trên của Tòa án và Thông báo này.

 

Nơi nhận:
- Cục Hàng không Việt Nam (để b/c);
- Tòa án nhân dân ……………… (để th/b);
- Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng (để p/h);
- Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu (để th/h);
- Hãng hàng không liên quan (để th/h);
- Người chỉ huy tàu bay (để th/h);
- Người khai thác cảng hàng không, sân bay (để th/h);
- Cơ quan thi hành án (trường hợp tàu bay bị bắt giữ để thi hành án);
- Lưu: Văn thư.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

____________

1 Là thời điểm ra Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay.

2. Biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao?

Tại Phụ lục II Biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về biên bản giao nhận quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay

Hôm nay, vào hồi ………….. giờ ……… phút, ngày … tháng … năm … 20.................................

Tại .......................................................................................................................................

Tôi là: ………………………………… Chức vụ: ..........................................................................

Đại diện Cảng vụ hàng không ..................................................................................................

Đã thực hiện việc giao:

1. Quyết định số: … ngày …../…../….. của Tòa án nhân dân ……………… về việc .....................

2. Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay số: ………………………. ngày …/…/……… của Cảng vụ hàng không …………….. về việc ……………. cho người nhận là ông (bà): ………. Chức danh: …………….. của tàu: ………………………. Quốc tịch: …………….. Số hiệu đăng ký …………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……….. giờ …. phút cùng ngày. Ông (bà) …………………… đã đọc lại biên bản, xác nhận là đúng.

NGƯỜI NHẬN VĂN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

CÁN BỘ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

3. Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay là gì?

Tại Phụ lục III Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /QĐ-CVHK …

………, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay

Căn cứ Quyết định số ……….… ngày … / …/… của Tòa án nhân dân …………………… về việc bắt giữ tàu bay:

Loại tàu bay: .........................................................................................................................

Số hiệu đăng ký: ...................................................................................................................

Quốc tịch tàu bay: .................................................................................................................

Chủ sở hữu tàu bay: .............................................................................................................

Quốc tịch của chủ sở hữu tàu bay: .........................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giám đốc Cảng vụ hàng không/Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không ……………………………. hủy quyết định bắt giữ tàu bay đối với:

- Tàu bay: …………….. Quốc tịch: ……………………….. Số hiệu đăng ký:.................................

- Số hiệu chuyến bay: …………………. Hãng hàng không liên quan: ..........................................

Người chỉ huy tàu bay và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định trên của Tòa án và Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Cục Hàng không Việt Nam (để b/c);
- Tòa án nhân dân ……………… (để th/b);
- Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng (để p/h);
- Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu (để th/h);
- Hãng hàng không liên quan (để th/h);
- Người chỉ huy tàu bay (để th/h);
- Người khai thác cảng hàng không, sân bay (để th/h);
- Cơ quan thi hành án (trường hợp tàu bay bị bắt giữ để thi hành án);
- Lưu: Văn thư.

GIÁM ĐỐC

4. Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ra sao?

Tại Phụ lục IV Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay ban hành kèm theo Nghị định 02/2012/NĐ-CP quy định về Biên bản giao nhận quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay như sau:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Quyết định hủy quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay

Hôm nay, vào hồi ………….. giờ ……… phút, ngày … tháng … năm … 20.................................

Tại .......................................................................................................................................

Tôi là: ………………………………… Chức vụ: ..........................................................................

Đại diện Cảng vụ hàng không ..................................................................................................

Đã thực hiện việc giao:

1. Quyết định số ....… ngày …../…../….. của Tòa án nhân dân ……………… về việc ..................

2. Quyết định hủy Quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay số ………. ngày …/…/……… của Cảng vụ hàng không …………….. về việc ……………. cho người nhận là ông (bà): ………. Chức danh: …………………….. của tàu bay: ……………………………. Quốc tịch: ……………….. Số hiệu đăng ký …………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……….. giờ …. phút cùng ngày. Ông (bà) …………………… đã đọc lại biên bản, xác nhận là đúng.

NGƯỜI NHẬN VĂN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

CÁN BỘ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

Trân trọng!

Nguyễn Hữu Vi

Biên bản giao nhận
Hỏi đáp mới nhất về Biên bản giao nhận
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu nghiệp vụ kiểm dịch thực vật có biên bản giao nhận như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu quyết định thực hiện việc bắt giữ tàu bay được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biên bản giao nhận
238 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Biên bản giao nhận
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào