10:02 | 26/10/2022
Loading...

Quy định về hồ sơ đăng ký đi học bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?

Hồ sơ đăng ký đi học bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước bao gồm gì? Phân công, phân cấp cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Quy định chung về quản lý công chức, viên chức trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?

1. Hồ sơ đăng ký đi học bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước bao gồm gì?

Căn cứ Điều 33 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định hồ sơ đăng ký đi học như sau:

Công chức, viên chức được cử đi học phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký đi học, bao gồm:

1. Đơn xin đi học (nêu rõ các nội dung: Chức danh, ngạch công chức, loại viên chức; thời gian công tác, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, chuyên ngành đã tốt nghiệp, chuyên ngành và thời gian đi học…);

2. Thông báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo;

3. Văn bản cử đi học của Thủ trưởng đơn vị;

4. Bản cam kết của cá nhân;

5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của khóa học.

2. Phân công, phân cấp cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo Điều 34 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định phân công, phân cấp cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước được phân công:

a) Ký Quyết định cử công chức là Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước.

b) Ký Quyết định cử công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài.

c) Phê duyệt danh sách cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, đối tượng 2.

d) Phê duyệt điều chỉnh danh sách công chức, viên chức tham gia các lớp học do Thủ trưởng các đơn vị đề nghị (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

2. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng

a) Phê duyệt danh sách công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong ngành tổ chức.

b) Phê duyệt danh sách công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoài ngành: Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị và các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác.

c) Ký quyết định cử công chức, viên chức đi học, thi cấp chứng chỉ kiểm toán, kế toán trong nước; chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế và chứng chỉ chuyên ngành quốc tế khác trên cơ sở danh sách được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ ký quyết định cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài ngành theo danh sách đã được Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng phê duyệt, cụ thể:

a) Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước các ngạch; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2,3,4; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đối với các công chức thuộc các đơn vị tham mưu và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành theo Kế hoạch đào tạo hằng năm;

b) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; điều chỉnh danh sách công chức, viên chức tham gia các lớp học;

c) Các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các đơn vị tham mưu và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành tổ chức;

d) Học ngoài giờ hành chính do công chức tự liên hệ, tự túc kinh phí đối với các công chức thuộc vụ tham mưu và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành.

4. Kiểm toán nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp ký Quyết định cử công chức, viên chức của đơn vị đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, 3, 4; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước các ngạch; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,… theo danh sách được Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng phê duyệt và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước tình hình cử công chức đi học (qua Vụ Tổ chức cán bộ); ký Quyết định triệu tập công chức, viên chức của đơn vị đi học các lớp ngoài giờ hành chính do cá nhân tự liên hệ và tự túc kinh phí.

5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc xét, cử công chức, viên chức đi học đối với các trường hợp do Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước quyết định.

3. Quy định chung về quản lý công chức, viên chức trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?

Tại Khoản 1 Điều 35 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định chung về quản lý công chức, viên chức trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như sau:

1. Quy định chung

a) Công chức, viên chức phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về hành vi của mình trong thời gian đi học; thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan, đơn vị và phải cung cấp cho cơ quan, đơn vị địa chỉ liên lạc của mình và cơ sở đào tạo; định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm (hoặc sau khi kết thúc một kỳ học, khóa học) phải báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và Thủ trưởng đơn vị về tiến độ, kết quả học tập và việc chấp hành các quy định của cơ sở đào tạo.

b) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm quản lý, theo dõi công chức, viên chức trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình học tập và việc chấp hành nội quy, quy chế học tập của công chức, viên chức.

c) Khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức phải nộp văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) về Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng đơn vị để lưu hồ sơ công chức, viên chức, làm các thủ tục tiếp nhận và bố trí công tác khi trở về.

d) Trường hợp theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng phải kéo dài thời gian học tập hoặc công chức, viên chức không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn quy định thì thực hiện thủ tục gia hạn như sau:

- Công chức, viên chức phải nộp hồ sơ xin gia hạn học tập trước thời gian kết thúc khóa học là 30 ngày về đơn vị trực tiếp quản lý, Vụ Tổ chức cán bộ và chỉ được kéo dài thời gian học tập sau khi đã có quyết định gia hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc Thủ trưởng đơn vị theo phân cấp.

- Thời gian gia hạn tối đa căn cứ vào ý kiến của cơ sở đào tạo về tình hình thực tế của khóa học, khả năng hoàn thành và nguyên nhân không hoàn thành đúng hạn. Mỗi công chức, viên chức chỉ được gia hạn 01 lần/khóa học. Hết thời hạn ghi trong quyết định gia hạn công chức đi học phải trở về đơn vị công tác.

- Trường hợp đặc biệt do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Hồ sơ xét đề nghị gia hạn học tập gồm:

+ Đơn xin gia hạn thời gian học tập (nói rõ lý do, thời gian và nguồn kinh phí cho việc học tập trong thời gian xin gia hạn);

+ Báo cáo kết quả học tập (từ khi bắt đầu học tập đến thời điểm xin gia hạn);

+ Văn bản xác nhận chưa hoàn thành kịp tiến độ và đồng ý cho gia hạn của cơ sở đào tạo;

+ Ý kiến Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp;

+ Bản sao Quyết định cử đi học của Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Trường hợp công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài phải có ý kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại nước công chức, viên chức được tiếp tục học tập; công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài tại cơ sở đào tạo/tổ chức quốc tế có ký Quy chế phối hợp/Thỏa thuận hợp tác với Kiểm toán nhà nước phải có ý kiến của cơ sở đào tạo/tổ chức quốc tế đó về việc gia hạn học tập.

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

Ngoài các quy định chung tại Khoản 1, Điều 35 của Quy chế này, việc quản lý công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước phải thực hiện các quy định như sau:

Đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn ở trong nước: Thời hạn trở về cơ quan để làm các thủ tục tiếp nhận và bố trí công tác là khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với công chức, viên chức được cử đi học các Chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế và các chứng chỉ chuyên ngành quốc tế khác trong nước: Giao Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán quản lý, theo dõi và định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình và kết quả học tập của công chức, viên chức được cử đi học.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm toán Nhà nước

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm toán Nhà nước
Hỏi đáp pháp luật
Chuẩn bị triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật
Phát hành báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định như nào về thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị trong trường hợp thay đổi lĩnh vực, địa bàn kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật
Quản lý công chức, viên chức trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước ở nước ngoài?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm toán Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào