10:14 | 20/10/2022
Loading...

Trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì bài giảng Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung gì?

Bài giảng Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nội dung như thế nào? Bài giảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nội dung ra sao? Bài giảng Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nội dung như thế nào? Mong nhận được hỗ trợ!

1. Bài giảng Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nội dung thế nào?

Căn cứ Bài 3 Mục II Những nội dung cần chú ý khi giảng các bài trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2022 quy định về hướng dẫn soạn bài giảng Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

Cấu trúc bài giảng

Nội dung

Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Giới thiệu khái quát về Điều lệ Đảng

1. Điều lệ Đảng là gì?

Giới thiệu được mục đích của Điều lệ Đảng, phương thức ban hành Điều lệ Đảng.

2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng

Nêu những đặc điểm của Điều lệ Đảng theo Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng.

II. Cấu trúc của Điều lệ Đảng

1. Phần mở đầu

Giới thiệu cấu trúc của Điều lệ Đảng

2. Các chương của Điều lệ Đảng

Giới thiệu tên chương, nội dung chính của chương trong Điều lệ Đảng.

III. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng

1. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Giới thiệu bản chất của giai cấp công nhân được quy định trong Điều lệ Đảng.

2. Nhiệm vụ và quyền của đảng viên

Giới thiệu nhiệm vụ và quyền của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng.

3. Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng

Giới thiệu nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng.

4. Hệ thống tổ chức của Đảng

Giới thiệu hệ thống tổ chức của Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng.

5. Khen thưởng và kỷ luật trong Đảng

Giới thiệu khen thưởng, kỷ luật được quy định trong Điều lệ Đảng.

2. Bài giảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nội dung gì?

Căn cứ Bài 4 Mục II Những nội dung cần chú ý khi giảng các bài trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2022 quy định về hướng dẫn soạn bài giảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

Cấu trúc bài giảng

Nội dung

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

I. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng được tiến hành liên tục và nhất quán

- Giới thiệu được quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh với các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam.

- Nêu được nội dung Đại hội Đảng lần thứ VII (năm 1991) lần đầu tiên Đảng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Nêu được nội dung Hội nghị TW 12 khóa IX với chủ trương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, BCH TW: Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7/11/2006; 03-CT/TW, ngày 14/5/2011; 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; Kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021.

2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vấn đề chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Giới thiệu được ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác.

- Nêu những đánh giá về thành tựu và thách thức sau 35 năm đổi mới đất nước.

- Nêu những nhận định của Nghị quyết TW 4 khóa XII và của Đại hội XIII về tình xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.

- Giới thiệu được nguyên nhân chủ quan, khách quan về tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

II. Những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu được khái niệm, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Những nội dung cốt lõi của đạo đức Hồ Chí Minh

Phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và của mỗi người, về những phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng, về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức

3. Những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí Minh

Phân tích một số nội dung chủ yếu trong phong cách Hồ Chí Minh: phong cách tư duy; làm việc có kế hoạch; lãnh đạo dân chủ, trọng dân, sát dân; nói đi đôi với làm; diễn đạt; ứng xử; diễn đạt.

III. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Thực hiện trung với nước, hiếu với dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Giới thiệu và phân tích 6 nội dung chủ yếu (trang 173 - 174)

2. Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Giới thiệu và phân tích 5 nội dung chủ yếu (trang 175 - 176)

3. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Giới thiệu và phân tích 3 nội dung chủ yếu (trang 176)

4. Nâng cao trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu

Giới thiệu và phân tích những nội dung trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 07/6/2012; 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016; 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018.

5. Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Giới thiệu và phân tích 4 nội dung chủ yếu (trang 178 - 179)

3. Bài giảng Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nội dung như thế nào?

Căn cứ Bài 5 Mục II Những nội dung cần chú ý khi giảng các bài trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2022 quy định về hướng dẫn soạn bài giảng Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: 

Cấu trúc bài giảng

Nội dung

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng

1. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

Giới thiệu những quy định hướng dẫn về tuổi khi kết nạp Đảng. (Điều lệ Đảng, Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021)

2. Thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong tổ chức cơ sở đảng

Nêu và phân tích 04 nội dung: thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng; thừa nhận và thực hiện Điều lệ Đảng; thừa nhận và tự nguyện phấn đấu theo tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên; tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.

3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm

Giới thiệu các tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng theo Điều lệ Đảng quy định. Đặc biệt, là quy định về học vấn của người vào Đảng.

II. Nội dung phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Nêu và phân tích động cơ đúng đắn khi vào Đảng.

2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Nêu và phân tích những nội dung rèn luyện bản lĩnh chính trị của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Nêu và phân tích mục tiêu nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người vào Đảng.

4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Nêu và phân tích 4 nội dung: gắn bó với tập thể, với nhân dân; tích cực tham gia hoạt động tập thể và công tác xã hội.

5. Tích cực tham gia xây dựng đảng ở cơ sở

Nêu và phân tích được 6 nội dung tích cực tham gia xây dựng đảng ở cơ sở (trang 200 - 201).

III. Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Giới thiệu được 6 nội dung vào Đảng đối với đoàn viên thanh niên (trang 203 - 205).

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Điều lệ đảng

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Điều lệ đảng
Điều lệ đảng
Hỏi đáp mới nhất về Điều lệ đảng
Hỏi đáp pháp luật
Trong chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng thì bài giảng Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có nội dung gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Điều lệ đảng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào