10:04 | 18/10/2022
Loading...

Tính hợp lệ hồ sơ đề xuất tài chính theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP được kiểm tra như nào?

Quy trình kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP? Quy trình đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP? Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP? Kính mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

Quy trình kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP?

Tại khoản 1 Điều 53 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính;
b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính; bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết; bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có); các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;
c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.

Theo đó, quy trình kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP gồm:

- Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính;

- Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính; bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết; bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có); các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

- Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.

CPTPP

Quy trình kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP? (Hình từ Internet)

Quy trình đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Theo khoản 2 Điều 53 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, như sau:

Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính;
b) Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian ký đơn dự thầu phải phù hợp với thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và giá dự thầu bằng số hoặc bằng chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;
c) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.
Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về tài chính hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về tài chính.

Vậy, hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung như:

- Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính;

- Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian ký đơn dự thầu phải phù hợp với thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể và giá dự thầu bằng số hoặc bằng chữ phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư.

- Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Căn cứ khoản 3 Điều 53 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu, theo đó:

a) Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp chỉ có một nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu;
b) Sau khi lựa chọn được danh sách xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên gia lập báo cáo gửi bên mời thầu xem xét. Trong báo cáo phải nêu rõ các nội dung sau đây:
- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng;
- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu;
- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý;
- Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); đề xuất biện pháp xử lý.

Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định 95/2020/NĐ-CP.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đấu thầu mua sắm

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Đấu thầu mua sắm
Đấu thầu mua sắm
Hỏi đáp mới nhất về Đấu thầu mua sắm
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu hiện hành
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình lựa chọn nhà đầu tư
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình lựa chọn nhà đầu tư mới nhất
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Hỏi đáp pháp luật
Đánh giá tổng hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ về mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP theo tiêu chuẩn nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kỹ thuật theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP được đánh giá như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tính hợp lệ hồ sơ đề xuất tài chính theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP được kiểm tra như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc hoàn thiện và ký kết hợp đồng đấu thầu phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Hiệp định CPTPP quy trình như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tính hợp lệ hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP được kiểm tra như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp theo Hiệp định CPTPP?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đấu thầu mua sắm có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào