10:30 | 15/10/2022
Loading...

Tại TP. Hồ Chí Minh, chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố như thế nào?

Chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh? Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh ra sao? Tổ bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ gì?

Chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh?

Tại Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố
1. Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố là những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết; nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh được hưởng phụ cấp hàng tháng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố như thế nào?

Tại TP. Hồ Chí Minh, chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, Trưởng khu phố và Phó Trưởng ấp, Phó Trưởng khu phố như thế nào? (Hình từ Internet)

Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh ra sao?

Tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Chậm nhất hai mươi ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.
2. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố; báo cáo với Bí thư chi bộ ấp, khu phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 - 2 người).
3. Chậm nhất mười ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội và đại diện cử tri trong ấp, khu phố); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố; quyết định việc lập danh sách cử tri và thời gian niêm yết danh sách cử tri. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở ấp, khu phố chậm nhất bảy ngày trước ngày bầu cử.

- Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thời gian chậm nhất hai mươi ngày trước ngày bầu cử UBND xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

- Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh tại Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố tổ chức hội nghị Ban công tác trong chậm nhất mười lăm ngày trước ngày bầu cử, dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố; báo cáo với Bí thư chi bộ ấp, khu phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 - 2 người).

- Chậm nhất mười ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập Tổ bầu cử tham gia bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố; quyết định việc lập danh sách cử tri và thời gian niêm yết danh sách cử tri. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở ấp, khu phố chậm nhất bảy ngày trước ngày bầu cử.

Tổ bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ gì?

Tại khoản 4 Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

4. Tổ bầu cử có nhiệm vụ như sau:
- Lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố;
- Niêm yết danh sách các ứng cử viên;
- Nhận phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu của Tổ bầu cử (sử dụng con dấu của Tổ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp) và biên bản kiểm phiếu từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Phiếu bầu cử do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuẩn bị trước, có danh sách những người ứng cử lập riêng theo từng chức danh bầu cử, có đóng dấu Ủy ban nhân dân xã vào góc trên bên trái phiếu bầu);
- Phát phiếu bầu, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và viết biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo và nộp kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố và các tài liệu bầu cử về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Tổ bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố tại TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

Lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố; Niêm yết danh sách các ứng cử viên; Nhận phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu của Tổ bầu cử và biên bản kiểm phiếu từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Phát phiếu bầu, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và viết biên bản kiểm phiếu;Báo cáo và nộp kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu Trưởng ấp, Trưởng khu phố và các tài liệu bầu cử về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổ dân phố

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào