10:19 | 13/10/2022
Loading...

Để phát triển nền tảng số quốc gia, kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông như thế nào?

Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển nền tảng số quốc gia (Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông) được thực hiện như thế nào? Kế hoạch của Cơ quan chủ quản phát triển nền tảng số quốc gia (Kế hoạch của Cơ quan chủ quản) được quy định như thế nào? Triển khai phát triển và thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông như thế nào? Mong được hỗ trợ!

1. Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển nền tảng số quốc gia (Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông) được thực hiện như thế nào?

Căn cứ Tiết a Tiểu mục 1 Mục IV Điều 1 Quyết định 186/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển nền tảng số quốc gia (Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông) như sau:

- Căn cứ Danh mục nền tảng số quốc gia tại Phụ lục Quyết định này, Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số/công nghệ thông tin của Cơ quan chủ quản và các đơn vị chuyên môn liên quan thực hiện lập Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển nền tảng số quốc gia cho từng nền tảng để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông cần xác định rõ các nội dung cơ bản sau:

+ Kế hoạch cụ thể theo năm, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá, nhiệm vụ và kết quả cần đạt theo từng tháng. Nội dung của Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Quyết định này và các nhiệm vụ liên quan khác nhằm phát triển nền tảng số quốc gia.

+ Mục tiêu phát triển nền tảng, phạm vi và đối tượng chính sử dụng nền tảng số quốc gia (phù hợp theo từng giai đoạn phát triển);

+ Yêu cầu, tiêu chí cơ bản đối với nền tảng số quốc gia để phục vụ tốt nhất việc chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đối với ngành, lĩnh vực và quốc gia;

+ Lộ trình xây dựng nền tảng và phương án triển khai đưa nền tảng vào sử dụng sau khi hoàn thành xây dựng;

+ Phương án rà soát, chuẩn hóa quy trình hoạt động cho phù hợp với nền tảng; bồi dưỡng, đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan; và chuyển giao, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sử dụng nền tảng;

+ Xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan chủ quản, Bộ Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp nòng cốt trong việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia. Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thỏa thuận hợp tác giữa các bên với các doanh nghiệp nòng cốt phát triển nền tảng;

+ Đề xuất các chính sách, giải pháp đẩy nhanh phát triển và đưa nền tảng số vào sử dụng, thúc đẩy sử dụng rộng rãi nền tảng số quốc gia được giao trong ngành, lĩnh vực và mở rộng toàn quốc, hướng ra quốc tế;

+ Xác định cơ chế phối hợp hành động, phương án thành lập các Ban, Tổ công tác liên ngành giữa Cơ quan chủ quản với Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để xây dựng, phát triển và đưa vào sử dụng, phổ biến nền tảng.

2. Kế hoạch của Cơ quan chủ quản phát triển nền tảng số quốc gia (Kế hoạch của Cơ quan chủ quản) được quy định như thế nào?

Theo Tiết b Tiểu mục 1 Mục IV Điều 1 Quyết định 186/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về kế hoạch của Cơ quan chủ quản phát triển nền tảng số quốc gia (Kế hoạch của Cơ quan chủ quản) như sau:

- Căn cứ Danh mục nền tảng số quốc gia tại Phụ lục Quyết định này, Đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số/công nghệ thông tin của Cơ quan chủ quản căn cứ Danh mục nền tảng số quốc gia tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, phối hợp với Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị chuyên môn liên quan thực hiện nhiệm vụ lập Kế hoạch của Cơ quan chủ quản phát triển nền tảng số quốc gia cho từng nền tảng để trình Lãnh đạo Cơ quan chủ quản phê duyệt.

- Kế hoạch của Cơ quan chủ quản cần xác định rõ các nội dung cơ bản như Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tại điểm a, khoản này, ngoài ra cần làm rõ thêm một số nội dung sau:

+ Phương án phát triển nền tảng số quốc gia theo một trong các hình thức: (1) cơ quan chủ quản sẽ lập dự án đầu tư xây dựng và chủ trì quản lý, vận hành nền tảng; hoặc (2) cơ quan chủ quản sẽ đặt hàng cho một hoặc một số doanh nghiệp xây dựng nền tảng và duy trì, vận hành, cơ quan chủ quản cam kết sử dụng nền tảng theo hình thức thuê dịch vụ khi nền tảng được hoàn thành đáp ứng yêu cầu đặt ra; hoặc (3) kết hợp cả 2 phương án trên;

+ Xác định tổng nguồn lực đầu tư phù hợp, bao gồm cả đầu tư công, đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn đầu tư khác để xây dựng nền tảng, đưa nền tảng vào sử dụng, duy trì vận hành, nâng cấp, cập nhật liên tục, tối ưu hóa nền tảng, phát triển mở rộng trung hạn và dài hạn (tính toán phát triển và sử dụng trong ngành, lĩnh vực và mở rộng toàn quốc, hướng ra quốc tế) và các chi phí khác;

+ Chỉ định Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản và giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu phát triển, đưa vào sử dụng và phổ biến, nhân rộng nền tảng.

3. Triển khai phát triển và thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông như thế nào?

Tại Tiết a Tiểu mục 2 Mục IV Điều 1 Quyết định 186/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về triển khai phát triển và thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

- Căn cứ Danh mục nền tảng số quốc gia tại Phụ lục Quyết định này và Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông để dự toán kinh phí và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch;

- Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản và các doanh nghiệp nòng cốt để triển khai thực hiện; Báo cáo đề xuất thành lập Ban, tổ công tác liên ngành nếu cần thiết; Thực hiện các cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi, họp, làm việc để thúc đẩy tiến độ;

- Giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ;

- Báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo phụ trách theo tháng, quý, 6 tháng, cả năm và đột xuất khi có phát sinh, đồng thời gửi cơ quan đầu mối điều phối chung để tổng hợp.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kế hoạch

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Kế hoạch
Kế hoạch
Hỏi đáp mới nhất về Kế hoạch
Hỏi đáp pháp luật
Quy định một số mục tiêu cụ thể về nghiệp vụ hải quan trong kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025 như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định mục tiêu cụ thể về quản trị nội ngành hải quan trong kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025 như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có mục tiêu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nghiệm thu dự án hàng năm của dự án khuyến nông trung ương là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh niên?
Hỏi đáp pháp luật
Chuyển đổi số phần mềm ứng dụng trong thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, hải quan điện tử giai đoạn 2016 - 2020 có kết quả như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng trong kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về căn cứ lập kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 có quan điểm ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Những quan điểm kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kế hoạch có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào