11:12 | 12/10/2022
Loading...

Người đang được hưởng án treo mà nhà bị lũ cuốn trôi thì có được chuyển nơi cư trú sang huyện khác không?

Nhà bị lũ cuốn thì người đang hưởng án treo có được chuyển nơi cư trú sang huyện khác không? Người đang hưởng án treo phải làm đơn nộp đâu để xin chuyển nơi cư trú? Giải quyết thay đổi nơi cư trú của người đang hưởng án treo sang huyện khác trong cùng tỉnh có lâu không? Xin chào ban biên tập, tôi đang hưởng án treo và chấp hành ở nhà, vừa rồi do bão lũ nên nhà bị cuốn hết đồ đạc, đổ vỡ, bây giờ phải sang huyện kế bên trong cùng tỉnh để ở nhà bố mẹ thì không biết có được chuyển nơi cư trú không? Tôi phải làm đơn nộp ở đâu để được giải quyết cho chuyển nơi cư trú?

Nhà bị lũ cuốn thì người đang hưởng án treo có được chuyển nơi cư trú sang huyện khác không?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 64/2019/TT-BCA quy định các trường hợp được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú như sau:

Các trường hợp được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú
Người chấp hành án được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú nếu đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú.
2. Có lý do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú, thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển cư trú sang nơi khác;
b) Chuyển đến nơi cư trú với vợ hoặc chồng sau khi kết hôn; chuyển nơi cư trú khác sau khi ly hôn;
c) Chuyển đến nơi cư trú cùng cha, mẹ, ông, bà, con để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp cha, mẹ, ông, bà, con bị bệnh hiểm nghèo mà không có người khác chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc trường hợp già yếu không nơi nương tựa;
d) Chuyển đến nơi cư trú khác để đảm bảo việc công tác, học tập;
đ) Không còn nơi cư trú vì bị giải tỏa, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa;
e) Buộc phải bán nhà để khắc phục hậu quả hoặc đảm bảo cuộc sống;
g) Vì lý do dịch bệnh hoặc đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh;
h) Các trường hợp khác do Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an quyết định.
3. Nơi cư trú chuyển đến phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định lâu dài.
4. Việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và việc ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người chấp hành án.

Anh đang hưởng án treo mà nhà của mình bị lũ cuốn trôi thì được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú sang nhà bố mẹ ở huyện khác nếu đáp ứng các điều kiện còn lại khác theo quy định trên.

Người đang được hưởng án treo mà nhà bị lũ cuốn trôi thì có được chuyển nơi cư trú sang huyện khác không?

Người đang được hưởng án treo mà nhà bị lũ cuốn trôi thì có được chuyển nơi cư trú sang huyện khác không? (Hình từ Internet)

Người đang hưởng án treo phải làm đơn nộp đâu để xin chuyển nơi cư trú?

Theo Điều 4 Thông tư 64/2019/TT-BCA quy định tiếp nhận, giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án như sau:

Tiếp nhận, giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án
1. Công an cấp xã nơi đang thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án (nơi đi) hướng dẫn người chấp hành án viết đơn xin thay đổi nơi cư trú, nộp cho Công an cấp xã. Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ lý do thay đổi nơi cư trú.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án, Công an cấp xã nơi đi tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú, gửi kèm đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi thực hiện:
a) Tiến hành xác minh và xem xét giải quyết trong trường hợp xin thay đổi nơi cư trú trong phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện;
b) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong trường hợp xin thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh.
c) Báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an trong trường hợp xin thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh.
4. Căn cứ kết quả xác minh hoặc ý kiến của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi ra quyết định về việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú và gửi quyết định đó cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi. Quyết định về việc giải quyết người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú phải nêu rõ đồng ý hay không đồng ý cho người chấp hành án thay đổi nơi cư trú; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.
5. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp trong việc thực hiện xác minh thông tin phục vụ giải quyết thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án.

Anh/chị đang chấp hành án treo muốn xin thay đổi nơi cư trú thì phải viết đơn xin thay đổi nơi cư trú, nộp cho Công an cấp xã. Công an sẽ tiến hành xác minh, xem xét, quyết định có hay không cho phép anh/chị thay đổi nơi cư trú.

Giải quyết thay đổi nơi cư trú của người đang hưởng án treo sang huyện khác trong cùng tỉnh có lâu không?

Tại Điều 5 Thông tư 64/2019/TT-BCA quy định giải quyết thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh như sau:

Tiếp nhận và thực hiện quyết định về việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi theo điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi đi thực hiện:
a) Tiến hành xác minh và xem xét giải quyết;
b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi về việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi phải ra quyết định về việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú theo khoản 4 Điều 4 của Thông tư này và gửi quyết định đó cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện thủ tục quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án do Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao theo điểm b khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi thực hiện:
a) Thông báo, bàn giao hồ sơ phạm nhân của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, hồ sơ thi hành án treo, hồ sơ thi hành án phạt cải tạo không giam giữ (sau đây gọi chung là hồ sơ thi hành án) và hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đến.
b) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh về trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thi hành án và hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi bàn giao, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đến thực hiện:
a) Thông báo và bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án;
b) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi đến về việc tiếp nhận người chấp hành án chuyển từ địa phương khác đến chấp hành án;
c) Quản lý hồ sơ thi hành án và bổ sung các tài liệu vào hồ sơ thi hành án theo quy định.
5. Việc bàn giao hồ sơ thi hành án, hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án theo khoản 3 và khoản 4 Điều này được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:
a) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi cử cán bộ trực tiếp bàn giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đến. Việc bàn giao phải lập biên bản và lưu hồ sơ thi hành án, hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án;
b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đi bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đến qua đường giao liên của Bộ Công an. Việc bàn giao thực hiện thông qua phiếu gửi hồ sơ và lưu hồ sơ thi hành án, hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án.

Thời gian giải quyết thay đổi nơi cư trú của người đang hưởng án treo sang huyện khác trong cùng tỉnh sẽ được quy định dựa trên từng giai đoạn thực hiện các công việc được quy định trên, có thể chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hưởng án treo

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào