11:46 | 13/10/2022
Loading...

Cần đem theo các giấy tờ gì khi yêu cầu trợ giúp pháp lý?

Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý thì phải đem theo các giấy tờ gì? Người thuộc hộ cận nghèo có được trợ giúp pháp lý? Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện như thế nào? Chào anh/chị, tôi thuộc gia đình hộ cận nghèo tôi muốn được trợ giúp pháp lý thì khi đi cần mang theo các giấy tờ gì để chứng minh cần trợ giúp pháp lý, nhờ anh/chị tư vấn.

Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý thì phải đem theo các giấy tờ gì?

Tại Điều 29 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định về yêu cầu trợ giúp pháp lý như sau:

1. Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người yêu cầu phải nộp hồ sơ cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, gồm có:
a) Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;
b) Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;
c) Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
2. Việc nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý được thực hiện như sau:
a) Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này; xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.
Trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn;
b) Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này, bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;
c) Trường hợp gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử, khi gặp người thực hiện trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.

Để được trợ giúp pháp lý thì bạn cần mang theo các hồ sơ đó là đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý, các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý (Hình từ Internet)

Người thuộc hộ cận nghèo có được trợ giúp pháp lý?

Tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý bao gồm:

1. Người có công với cách mạng.
2. Người thuộc hộ nghèo.
3. Trẻ em.
4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
b) Người nhiễm chất độc da cam;
c) Người cao tuổi;
d) Người khuyết tật;
đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
h) Người nhiễm HIV.
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Chỉ người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo mới thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, nếu bạn không phải là người bị buộc tội mà thuộc hộ cận nghèo thì sẽ không thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý thực hiện như thế nào?

Tại Điều 30 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có quy định về thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý như sau:

1. Yêu cầu trợ giúp pháp lý chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 7 và phù hợp với quy định của Luật này.
2. Người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.
3. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thụ lý và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Yêu cầu trợ giúp pháp lý không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Yêu cầu trợ giúp pháp lý có nội dung trái pháp luật;
c) Người được trợ giúp pháp lý đã chết;
d) Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác thụ lý, giải quyết.
4. Trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này nhưng cần thực hiện trợ giúp pháp lý ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thụ lý ngay, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu trợ giúp pháp lý bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.

- Yêu cầu trợ giúp pháp lý chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.

- Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thụ lý và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Yêu cầu trợ giúp pháp lý không đáp ứng quy định; Yêu cầu trợ giúp pháp lý có nội dung trái pháp luật; Người được trợ giúp pháp lý đã chết; Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác thụ lý, giải quyết.

- Trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng cần thực hiện trợ giúp pháp lý ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thụ lý ngay, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu trợ giúp pháp lý bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trợ giúp pháp lý

Mạc Duy Văn

Trợ giúp pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Trợ giúp pháp lý
Hỏi đáp pháp luật
Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác của cộng tác viên trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Giấy tờ chứng minh là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính để được trợ giúp pháp lý
Hỏi đáp pháp luật
Giấy tờ chứng minh là nạn nhân của hành vi mua bán người để được trợ giúp pháp lý gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Giấy tờ chứng minh là người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính để được trợ giúp pháp lý
Hỏi đáp pháp luật
Giấy tờ chứng minh là người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính để được trợ giúp pháp lý gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Từ chối trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV theo quy định bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền, nghĩa vụ của người tham gia trợ giúp pháp lý trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Trợ giúp pháp lý của luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Trợ giúp pháp lý cần đáp ứng những tiêu chuẩn chung gì đối với vụ việc tham gia tố tụng?
Hỏi đáp pháp luật
Trợ giúp pháp lý cần đáp ứng những tiêu chí gì đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trợ giúp pháp lý có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào