11:17 | 12/10/2022
Loading...

Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?

Việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM? Các trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM? Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM?

Tại Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

Công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo quy định tại khoản 1 và điểm 2.1 khoản 2 Điều 14 Quy chế này thực hiện Quy trình thay đổi đăng ký niêm yết theo Điều 20 Quy chế này. Thời gian xem xét hồ sơ như sau:

1. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SGDCK cấp Quyết định thay đổi niêm yết. Trường hợp không chấp thuận, SGDCK sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

2. Trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày hoàn tất việc hoán đổi, công ty niêm yết thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 Quy chế này phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã phát hành để hoán đổi.

3. Sau một (01) năm kể từ ngày hoàn tất việc hoán đổi và trong vòng một (01) tháng tiếp theo, công ty niêm yết thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu đáp ứng quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 14 Quy chế này phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu đã phát hành để hoán đổi.

2. Các trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM?

Tại Điều 17 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về các trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

1. Tổ chức niêm yết thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

2. Quỹ đầu tư phát hành thêm chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư hiện hữu thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc thanh toán lợi tức bằng chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư.

3. Tổ chức niêm yết chào bán chứng khoán riêng lẻ hoặc chào bán thêm chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;

4. Tổ chức niêm yết bị tách hoặc nhận sáp nhập doanh nghiệp;

5. Tổ chức niêm yết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ mua lại trước hạn một phần trái phiếu nhưng không rơi vào điều kiện hủy niêm yết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

6. Tổ chức niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ.

7. Chứng chỉ quỹ ETF phát hành thêm/ bị thu hồi do thực hiện giao dịch hoán đổi.

8. Tổ chức niêm yết giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhưng không thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc sau khi hoàn tất giảm vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 20 và 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

9. Các trường hợp khác làm thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết trên SGDCK.

3. Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM?

Tại Điều 18 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

1. Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, khoản 19 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết được lập thành một (01) bộ bản gốc (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) kèm theo một (01) bộ bản dữ liệu điện tử.

3. Trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, hoặc theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày UBCKNN gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức niêm yết.

4. Trường hợp chào bán ra công chúng, hoặc chào bán riêng lẻ ngoại trừ các trường hợp chào bán cổ phiếu để hoán đổi trong hoạt động sáp nhập theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và hoán đổi cổ phiếu quy định tại Điều 14 Quy chế này, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

5. Đối với quỹ đầu tư/ công ty đầu tư chứng khoán, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh hoặc giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán có hiệu lực, công ty quản lý quỹ, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán phải hoàn tất hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu nộp cho SGDCK theo quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sở giao dịch chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Sở giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, trường hợp nào chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức niêm yết chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chứng khoán đưa ra khỏi diện cảnh báo được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trình tự, thủ tục tách/gộp cổ phiếu như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sở giao dịch chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào