10:14 | 08/10/2022
Loading...

Mẫu đơn đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Mẫu đơn đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Mẫu thông báo nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nhờ anh chi tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Mẫu đơn đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về mẫu đơn đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

… … …, ngày .... tháng .... năm....

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Chúng tôi, Công ty ……………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Việt: …………………………………………………………

Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: …………………………………………………………

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, và được làm thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo Quyết định số ..../QĐ-SGDHCM ngày …./…./….. do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cấp.

Xét thấy chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong Quy định giao dịch trực tuyến do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ban hành ngày …./…./….. Nay, chúng tôi đề nghị được đăng ký:

Triển khai giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và cung cấp các phương thức nhận lệnh của nhà đầu tư sau:

□ Nhận lệnh qua Internet

□ Từ phần mềm nhập lệnh (Application-based)

□ Từ phần mềm trên trang Web (Web-based)

□ Khác (nêu cụ thể) ...

□ Nhận lệnh qua SMS

□ Khác (nêu cụ thể)...

Chúng tôi xin cung cấp thông tin để triển khai giao dịch trực tuyến như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

Địa điểm đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến và địa điểm đặt máy chủ dự phòng giao dịch trực tuyến (nếu có):

II. Đăng ký và duy trì số lượng thiết bị nhập lệnh dự phòng:

Số lượng thiết bị nhập lệnh dự phòng tại Sàn giao dịch SGDCK TPHCM:...

III. Đăng ký số lượng mã nhận diện lệnh (TraderlD):

Số lượng mã nhận diện lệnh (TraderlD):

* Lưu ý: Thành viên phải đăng ký số lượng mã nhận diện lệnh cho: lệnh do nhà đầu tư tự nhập và lệnh do Thành viên nhập. Trường hợp Thành viên đăng ký thêm mã nhận diện lệnh, đề nghị Thành viên nêu rõ mục đích sử dụng cho từng mã nhận diện lệnh.

Ví dụ: Thành viên có mã thành viên là 008 sẽ đăng ký và nêu rõ:

- 81 là mã nhận diện lệnh do nhà đầu tư tự nhập (nếu có)

- 82 là mã nhận diện lệnh do Thành viên nhập

- Các mã nhận diện lệnh khác.

IV. Cam kết:

Công ty …………………………………………………cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định về giao dịch trực tuyến do Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ban hành, đảm bảo hệ thống giao dịch của Công ty:

1. Tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và các quy định hiện hành liên quan đến giao dịch chứng khoán;

2. Đáp ứng các yêu cầu chức năng mà Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM quy định;

3. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM;

4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống giao dịch của Công ty phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

 

 

Tổng Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu thông báo nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về mẫu thông báo nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty……………………………………………………….. thông báo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM danh sách nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến như sau:

1. Thông tin nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến:

1. 1 Ông/bà:...

- Phòng/Khối: ...; Chức vụ: ...;

- Điện thoại: ...; Fax: ...;

- Điện thoại di động:...;

- Email: ... (dùng để gửi và nhận thông tin từ SGDCK).

1.2 Ông/bà:...

- Phòng/Khối: ...; Chức vụ: ...;

- Điện thoại: ...; Fax: ...;

- Điện thoại di động:...;

- Email: ... (dùng để gửi và nhận thông tin từ SGDCK).

2. Thông tin sau khi thay đổi:

- Thông tin thay đổi:

- Lý do thay đổi:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

 

 

Tổng Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Mục A Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

A. Hệ thống phần mềm:

I. Mô tả các hệ thống phần mềm đang sử dụng phục vụ cho hệ thống giao dịch của Thành viên:

Liệt kê tất cả các phần mềm đang sử dụng phục vụ cho hệ thống giao dịch của Thành viên (Ví dụ: hệ thống giao dịch, phần mềm giao tiếp với HOSE Gateway……). Thông tin của từng phần mềm bao gồm:

1. Thông tin chung:

- Tên phần mềm (ghi đầy đủ và tên viết tắt)

- Thông tin về nhà cung cấp phần mềm (tên, trụ sở, tên người đại diện, văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có), số điện thoại, email ....)

- Phiên bản phần mềm kết nối với SGDCK TPHCM.

- Hệ điều hành:

STT

Hệ điều hành

Phiên bản

Liệt kê chức năng

 

 

 

 

- Cơ sở dữ liệu (nếu có).

- Cấu trúc (module) phần mềm:

STT

Tên Module

Phiên bản

Chức năng (liệt kê đầy đủ chức năng của từng Module)

 

 

 

 

2. Mô tả về chức năng lưu vết: thời gian đặt lệnh của nhà đầu tư, các dữ liệu gửi và nhận từ SGDCK TPHCM.

3. Mô tả về chức năng bảo mt: mức ứng dụng phần mềm, cách thức mã hóa dữ liệu, chức năng phân quyền của hệ thống.

4. Mô tả về cách thức sao lưu và phc hồi số liu khi có s cố

II. Mô tả phương thức nhận và xử lý lệnh trong hệ thống giao dịch của Thành viên.

III. Mô tả về hoạt động của hệ thống front-office với hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM (mô tả chi tiết quy trình xử lý, có thể dùng lưu đồ khối - Flow-chart).

IV. Mô tả về khả năng tích hợp dữ liệu khi xảy ra trường hợp sự cố phải sử dụng hệ thống nhập lệnh tại Sàn (Fallback).

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sở giao dịch chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Sở giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, trường hợp nào chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức niêm yết chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chứng khoán đưa ra khỏi diện cảnh báo được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trình tự, thủ tục tách/gộp cổ phiếu như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sở giao dịch chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào