13:39 | 07/10/2022
Loading...

Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao?

Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào? Quyền của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào? Nghĩa vụ của của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao? Nhờ anh chị giúp đỡ, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 8 Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 06/QĐ-SGDVN năm 2022 có quy định về tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Tạm ngừng kết nối giao dịch
a) Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện tạm ngừng kết nối giao dịch đối với tổ chức kết nối giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Theo đề nghị của tổ chức kết nối giao dịch;
- Tổ chức kết nối giao dịch bị Sở GDCK Việt Nam xử lý theo hình thức tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến;
- Tổ chức kết nối giao dịch bị Sở GDCK Việt Nam đình chỉ hoạt động giao dịch tại Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Tổ chức kết nối giao dịch ngừng giao dịch theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam để thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên;
- Hệ thống giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch gây ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của hệ thống giao dịch. Trong trường hợp này, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội sẽ ngắt kết nối giao dịch, thông báo cho tổ chức kết nối giao dịch ngay sau đó và báo cáo Sở GDCK Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ngắt kết nối giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch. Tổ chức kết nối giao dịch có nghĩa vụ phối hợp với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội giải quyết các vấn đề phát sinh và được kết nối giao dịch trở lại sau khi khắc phục được nguyên nhân, giải trình và báo cáo kết quả khắc phục cho Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội báo cáo Sở GDCK Việt Nam trong thời hạn 24 giờ sau khi cho phép tổ chức kết nối giao dịch kết nối trở lại. Trường hợp tổ chức kết nối giao dịch bị xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam với hình thức tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội mở kết nối giao dịch trở lại cho tổ chức kết nối giao dịch sau khi hết thời hạn tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch theo quyết định của Sở GDCK Việt Nam.
b) Tổ chức kết nối giao dịch phải thực hiện chấm dứt toàn bộ các kết nối tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội trong thời gian tạm ngừng kết nối giao dịch;
c) Trong thời gian tạm ngừng kết nối giao dịch với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, tổ chức kết nối giao dịch phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp tiền sử dụng dịch vụ duy trì kết nối giao dịch trực tuyến, dịch vụ thiết bị đầu cuối (nếu có).

Theo đó, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội thực hiện tạm ngừng kết nối giao dịch đối với tổ chức kết nối giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Theo đề nghị của tổ chức kết nối giao dịch;

- Tổ chức kết nối giao dịch bị Sở GDCK Việt Nam xử lý theo hình thức tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến;

- Tổ chức kết nối giao dịch bị Sở GDCK Việt Nam đình chỉ hoạt động giao dịch tại Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

- Tổ chức kết nối giao dịch ngừng giao dịch theo thông báo của Sở GDCK Việt Nam để thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên;

- Hệ thống giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch gây ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của hệ thống giao dịch. Trong trường hợp này, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội sẽ ngắt kết nối giao dịch, thông báo cho tổ chức kết nối giao dịch ngay sau đó và báo cáo Sở GDCK Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ngắt kết nối giao dịch của tổ chức kết nối giao dịch. Tổ chức kết nối giao dịch có nghĩa vụ phối hợp với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội giải quyết các vấn đề phát sinh và được kết nối giao dịch trở lại sau khi khắc phục được nguyên nhân, giải trình và báo cáo kết quả khắc phục cho Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội báo cáo Sở GDCK Việt Nam trong thời hạn 24 giờ sau khi cho phép tổ chức kết nối giao dịch kết nối trở lại. Trường hợp tổ chức kết nối giao dịch bị xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam với hình thức tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội mở kết nối giao dịch trở lại cho tổ chức kết nối giao dịch sau khi hết thời hạn tạm ngừng kết nối giao dịch từ xa, tạm ngừng kết nối giao dịch trực tuyến hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch theo quyết định của Sở GDCK Việt Nam.

Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao?

Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao? (Hình từ Internet)

Quyền của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào?

Tại Điều 9 Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 06/QĐ-SGDVN năm 2022 có quy định về quyền của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong hoạt động kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, bao gồm cung cấp tài liệu mô tả chuẩn kết nối, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ xử lý sự cố.
2. Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động kết nối do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tổ chức.
3. Tham gia đóng góp ý kiến với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội trong hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin có liên quan đến hoạt động kết nối.
4. Tham gia thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật mới có liên quan đến hoạt động kết nối của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.
5. Yêu cầu Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội cung cấp các logs liên quan đến hoạt động kết nối của mình trong quá trình xử lý sự cố.
6. Yêu cầu Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội cùng tham gia giải quyết sự cố phát sinh với nhà cung cấp dịch vụ đường truyền kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Quyền của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như sau:

- Được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong hoạt động kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, bao gồm cung cấp tài liệu mô tả chuẩn kết nối, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ xử lý sự cố.

- Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động kết nối do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tổ chức.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội trong hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin có liên quan đến hoạt động kết nối.

- Tham gia thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật mới có liên quan đến hoạt động kết nối của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Nghĩa vụ của của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao?

Tại Điều 10 Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 06/QĐ-SGDVN năm 2022 có quy định về nghĩa vụ của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán như sau:

1. Triển khai hệ thống công nghệ thông tin khi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo đúng quy định của Sở GDCK Việt Nam và công ty con.
2. Phối hợp với Sở GDCK Việt Nam và công ty con trong việc kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin kết nối tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.
3. Chịu trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu điện tử, lệnh giao dịch được chuyển vào hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội từ địa điểm đăng ký kết nối giao dịch của mình.
4. Tổ chức kết nối giao dịch trực tuyến phải bảo mật tài khoản kết nối do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội cấp và phải chịu mọi trách nhiệm về thiệt hại do việc lộ thông tin tài khoản gây ra.
5. Tổ chức kết nối giao dịch chỉ được gửi các kết nối tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo đúng địa chỉ IP, cổng dịch vụ và thời gian thực hiện kết nối theo yêu cầu của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Trường hợp phát hiện dấu hiệu kết nối bất thường từ phía tổ chức kết nối giao dịch, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội sẽ tạm thời ngắt toàn bộ kết nối giao dịch để làm rõ nguyên nhân và đảm bảo an toàn chung cho hệ thống.
6. Chịu trách nhiệm về các sự kiện tấn công an ninh mạng vào hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội phát sinh từ địa điểm đăng ký kết nối của mình.
7. Tham gia tất cả các buổi thử nghiệm do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tổ chức liên quan đến việc thay đổi hoặc chỉnh sửa hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.
8. Khi thay đổi hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, tổ chức kết nối giao dịch phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.
9. Thành viên kết nối giao dịch phải đăng ký tối thiểu một 01 nhân sự phụ trách kết nối là cán bộ công nghệ thông tin với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kết nối giao dịch, bao gồm:
a) Đầu mối tiếp nhận thông tin, tài liệu hướng dẫn triển khai kết nối giao dịch với Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
b) Phối hợp xử lý sự cố phát sinh trong hoạt động kết nối giao dịch tại Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
c) Thực hiện nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động kết nối và các đợt thử nghiệm hệ thống do Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội tổ chức.
10. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi thay đổi nhân sự phụ trách kết nối giao dịch, nhân sự công nghệ thông tin, tổ chức kết nối giao dịch phải báo cáo Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội bằng văn bản và gửi kèm bản thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thị trường giao dịch chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Thị trường giao dịch chứng khoán
Thị trường giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Thị trường giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Việc quản quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết thực hiện theo quy tắc nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về lệnh giới hạn trong giao dịch chứng khoán niêm yết?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa trong giao dịch chứng khoán niêm yết?
Hỏi đáp pháp luật
Hiểu thế nào về nguyên tắc khớp lệnh và xác định giá khớp lệnh trong quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Hoàn tất thủ tục để chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Có được đăng ký lại cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết không?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phần cứng giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thị trường giao dịch chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào