11:04 | 03/10/2022
Loading...

Hình thức xử lý vi phạm đại diện giao dịch đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ?

Các hình thức xử lý vi phạm đại diện giao dịch đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Hình thức và trình tự giải quyết tranh chấp đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nguyên tắc hòa giải, quyền và nghĩa vụ của các bên đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nguyên tắc xử lý và các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Các hình thức xử lý vi phạm đại diện giao dịch đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 14 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-SGDHCM có quy định về các hình thức xử lý vi phạm đại diện giao dịch đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Đại diện giao dịch nếu vi phạm các quy định của SGDCK Tp.HCM, tùy theo mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý sau:

1. Nhắc nhở.

2. Cảnh cáo.

3. Tạm đình chỉ hoạt động.

4. Thu hồi thẻ đại diện giao dịch.

Việc xử lý vi phạm đại diện giao dịch được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Hình thức và trình tự giải quyết tranh chấp đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 15 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-SGDHCM có quy định về hình thức và trình tự giải quyết tranh chấp đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Việc giải quyết tranh chấp của thành viên liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM được thực hiện theo hình thức hòa giải. SGDCK Tp.HCM hòa giải tranh chấp theo yêu cầu hòa giải từ thành viên và từ chối hòa giải khi tranh chấp Không thuộc phạm vi giải quyết hoặc khi một trong các bên liên quan từ chối hòa giải.

2. Khi giải quyết tranh chấp, SGDCK Tp.HCM có quyền yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tranh chấp.

3. Các bên tranh chấp thực hiện hòa giải thông qua Hội đồng hòa giải do SGDCK Tp.HCM thành lập. Trình tự thực hiện hòa giải và các quy định liên quan khác được quy định cụ thể trong Quy định hòa giải do SGDCK Tp.HCM ban hành.

3. Nguyên tắc hòa giải, quyền và nghĩa vụ của các bên đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 16 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-SGDHCM có quy định về nguyên tắc hòa giải đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Việc hòa giải được thực hiện dựa trên các quy chế, quy định của SGDCK Tp.HCM và các quy định pháp luật liên quan.

2. Tự nguyện, công bằng, phù hợp với lợi ích của các bên.

3. Tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Tại Điều 17 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-SGDHCM có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Các bên có quyền và nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia hòa giải tại SGDCK Tp.HCM.

2. Các bên có quyền tự bảo vệ hoặc cử người làm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Các bên được công khai sao chụp thông tin, chứng cứ do một bên tranh chấp xuất trình hoặc do SGDCK Tp.HCM thu thập.

4. Nguyên tắc xử lý và các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 18 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-SGDHCM có quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Việc xử lý vi phạm sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, thời gian, tần suất xảy ra vi phạm, mức độ tác động và thiệt hại phát sinh từ vi phạm để quyết định hình thức xử lý vi phạm phù hợp. Thời hiệu xử lý vi phạm là một (01) năm kể từ ngày vi phạm. Nếu quá thời hạn trên thì Không bị xử lý vi phạm nhưng vẫn phải khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết.

2. Đối với các vi phạm nghiêm trọng, vi phạm lặp lại nhiều lần hoặc vi phạm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà đầu tư, SGDCK Tp.HCM xử lý vi phạm đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK Tp.HCM.

Tại Điều 19 Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-SGDHCM có quy định về các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tùy theo mức độ vi phạm của thành viên, SGDCK Tp.HCM sẽ áp dụng một hoặc một số hình thức xử lý vi phạm sau:

1. Nhắc nhở.

2. Cảnh cáo.

3. Ngắt kết nối giao dịch trực tuyến.

4. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch.

5. Buộc chấm dứt tư cách thành viên.

Việc xử lý vi phạm của thành viên được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quy chế này.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sở giao dịch chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Sở giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, trường hợp nào chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức niêm yết chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chứng khoán đưa ra khỏi diện cảnh báo được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trình tự, thủ tục tách/gộp cổ phiếu như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sở giao dịch chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào