10:36 | 29/09/2022
Loading...

Giao dịch cổ phiếu quỹ tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì? Quy định về cảnh báo, kiểm soát, tạm ngưng, hủy niêm yết đối với chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh là gì? Nhờ anh chị Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơi.

1. Quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 25 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

25.1. Tổ chức niêm yết giao dịch mua lại, bán cổ phiếu quỹ trên hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM phải thực hiện theo các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu do SGDCK TP.HCM ban hành và các quy định tại các điểm 25.2, 25.3, 25.4 dưới đây.

25.2. Trong mỗi ngày giao dịch, tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép đặt lệnh mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đặt lệnh (không bao gồm khối lượng đặt lệnh do tổ chức niêm yết hủy) tối thiểu 3% và tối đa bằng 5% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký gửi SGDCK TP.HCM. Tổ chức niêm yết muốn giao dịch với khối lượng vượt quá 5% khối lượng xin phép trong đơn hoặc thực hiện giao dịch lô lớn theo phương thức giao dịch thỏa thuận phải được sự chấp thuận của SGDCK TP.HCM và SGDCK TP.HCM phải báo cáo UBCKNN ít nhất một (01) ngày trước ngày tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch. Trong trường hợp khối lượng còn được phép mua (hoặc bán) nhỏ hơn khối lượng tối thiểu 3% khối lượng xin phép trong đơn đăng ký gửi SGDCK TP.HCM, tổ chức niêm yết được giao dịch nhỏ hơn khối lượng tối thiểu 3%.

25.3. Khi tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh, giá đặt mua lại cổ phiếu của tổ chức niêm yết trong ngày giao dịch không lớn hơn giá tham chiếu cộng ba (03) đơn vị yết giá; giá đặt bán cổ phiếu quỹ trong ngày giao dịch không được nhỏ hơn giá tham chiếu trừ ba (03) đơn vị yết giá.

25.4. Khi tổ chức niêm yết thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận, giá thực hiện không được lớn hơn giá tham chiếu trong ngày giao dịch cộng ba (03) đơn vị yết giá. Khi tổ chức niêm yết thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận, giá thực hiện không được thấp hơn giá tham chiếu trong ngày giao dịch trừ ba (03) đơn vị yết giá.

25.5. Tổ chức niêm yết muốn thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ không theo các quy định tại điểm 25.2, 25.3, 25.4 trên đây phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN ít nhất 3 ngày làm việc trước khi thực hiện giao dịch.

Tổ chức niêm yết không được tự ý thay đổi ý định hoặc phương án mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trừ trường hợp bất khả kháng thì phải báo cáo UBCKNN ít nhất 3 ngày làm việc trước khi công ty thay đổi và phải được sự chấp thuận của UBCKNN. Tổ chức niêm yết phải công bố lý do trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời báo cáo SGDCK TP.HCM trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án mua lại hoặc bán cổ phiếu quỹ.

25.6. Công ty chứng khoán/tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu lẻ, mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và công ty chứng khoán sửa lỗi giao dịch đối với cổ phiếu của chính công ty…cũng được xem là giao dịch cổ phiếu quỹ và thực hiện qua TTLKCK. Công ty chứng khoán/tổ chức niêm yết báo cáo kết quả định kỳ hàng tháng cho SGDCK TP.HCM theo quy định tại quy chế công bố thông tin do SGDCK TP.HCM ban hành.

25.7. Tổ chức niêm yết mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư để làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 26 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Vào các ngày giao dịch không hưởng quyền, SGDCK TP.HCM sẽ công bố các ký hiệu giao dịch sau đây trên hệ thống giao dịch và trên Bản tin Online của SGDCK TP.HCM đối với các loại chứng khoán như sau:

Ký hiệu

Diễn giải

XD

Giao dịch không hưởng cổ tức của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

XR

Giao dịch không hưởng quyền mua, quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền được chia cổ tức bằng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

XA

Trường hợp XD và XR của cùng một cổ phiếu, chứng chỉ quỹ xảy ra trong cùng một ngày giao dịch.

XI

Giao dịch không hưởng lãi trái phiếu.

3. Quy định về cảnh báo, kiểm soát, tạm ngưng, hủy niêm yết đối với chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 27 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán được thể hiện bằng ký hiệu cảnh báo "DS" trên Bản tin Online của SGDCK TP.HCM.

Tại Điều 28 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về kiểm soát giao dịch đối với chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

28.1. Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán hoặc quy chế giám sát giao dịch được thể hiện bằng ký hiệu kiểm soát "C" trên Bản tin Online của SGDCK TP.HCM.

28.2. Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát chỉ được giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tại Điều 29 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về tạm ngừng giao dịch của chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

29.1. SGDCK TP.HCM có thể quyết định tạm ngừng giao dịch đối với một loại chứng khoán theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán hoặc quy chế giám sát giao dịch hiện hành.

29.2. Trường hợp việc tạm ngừng giao dịch không quá một (01) phiên giao dịch, ký hiệu tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch và trên Bản tin Online của SGDCK TP.HCM là "H".

29.3. Trường hợp việc tạm ngừng giao dịch từ hai (02) phiên giao dịch trở lên, ký hiệu tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch và trên Bản tin Online của SGDCK TP.HCM là "S".

29.4. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch sẽ được SGDCK TP.HCM cho phép giao dịch trở lại sau khi đáp ứng quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán hoặc quy chế giám sát chứng khoán hiện hành.

Tại Điều 30 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về hủy niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

30.1. Trường hợp chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết tự nguyện hoặc chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện hủy niêm yết đối với loại chứng khoán đó trên hệ thống giao dịch.

30.2. Chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết được thể hiện bằng ký hiệu "D" trên hệ thống giao dịch.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở giao dịch chứng khoán

Nguyễn Hữu Vi

Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trình tự, thủ tục tách/gộp cổ phiếu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chứng khoán đưa ra khỏi diện cảnh báo được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, trường hợp nào chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức niêm yết chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sở giao dịch chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào