16:20 | 28/09/2022
Loading...

Biên bản Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng có mẫu như thế nào?

Mẫu Biên bản Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng như thế nào? Mẫu Biên bản Giao nhận thông tin, tài liệu thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng được thể hiện như thế nào? Mẫu giấy Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng mời người đại diện hợp pháp của đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc? Mong nhận được thông tin sớm nhất!

1. Mẫu Biên bản Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng?

Căn cứ theo Mẫu số 06-TTr ban hành Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Mẫu Biên bản Công bố Quyết định thanh tra như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BIÊN BẢN

Công bố Quyết định thanh tra

Vào hồi…… giờ ... ngày ….. tháng ….. năm ……., tại …………… (3), Đoàn thanh tra theo Quyết định số ….. ngày …../..../.... của …………………………….…. (4) tiến hành công bố Quyết định thanh tra về ……………………………………… (5).

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra:

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

2. Đoàn thanh tra:

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

……………………………………………………………………………………………………….

3. Đại diện ……......……………………………………………………(6):

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

4. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

…………………………………………………….…………………………………………………

II. Nội dung:

1. Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số... ngày.../..../.... của ………….. (4) về việc ……………… (5) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. ……………………………………………………………………………………………….. (7)

3. ………………………………………………………………………….……………………. (8)

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi giờ ……. ngày …../…../.......

Biên bản công bố quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

 

Trưởng Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

………………………(6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_____________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm công bố quyết định thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

(7) Ý kiến của đại diện cơ quan tiến hành thanh tra; của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

(8) Ý kiến của Thủ trưởng (người đại diện theo pháp pháp luật) cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Mẫu Biên bản Giao nhận thông tin, tài liệu thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng được thể hiện như thế nào?

Theo Mẫu số 07-TTr ban hành Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Mẫu Biên bản Giao nhận thông tin, tài liệu như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BIÊN BẢN

Giao nhận thông tin, tài liệu

Vào hồi ….. giờ..... ngày …../…../.... tại: …………………………….. (3)

Chúng tôi gồm:

1- Đại diện bên giao:

- Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

- Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

2- Đại diện bên nhận:

- Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

- Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………………

Tiến hành giao nhận thông tin, tài liệu sau đây:

…………………………………………………………………………………………………… (4)

Việc giao nhận hoàn thành hồi ….. giờ ….. ngày …../…../…..

Biên bản giao, nhận thông tin, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.

(4) Thông tin, tài liệu giao nhận: tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to...).

3. Mẫu giấy Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng mời người đại diện hợp pháp của đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc

Tại Mẫu số 10-TTr ban hành Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Mẫu Biên bản Giao nhận thông tin, tài liệu như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /GM-……(3)

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY MỜI

……………………………… (4)

Kính mời ông (bà) …………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………… (5)

Đúng ….. giờ ….. ngày …../…../….. đến làm việc với……………………………………. (2)

Để ………………………………………………………………………………………………. (6)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

……………………… (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành giấy mời.

(4) Trích yếu nội dung làm việc.

(5) Địa vị pháp lý của người được mời làm việc.

(6) Nội dung làm việc.

(7) Chức danh của người ban hành giấy mời.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mẫu biên bản

Tạ Thị Thanh Thảo

Mẫu biên bản
Hỏi đáp mới nhất về Mẫu biên bản
Hỏi đáp pháp luật
Biên bản Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành ngành ngân hàng có mẫu như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Mẫu biên bản có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào