Có được tiếp tục hoãn nghĩa vụ quân sự khi nghỉ học đại học để đi du học không?

Nghỉ học đại học để đi du học có được tiếp tục hoãn nghĩa vụ quân sự không? Học cao học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Đi xuất khẩu lao động có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Hiện tại em là sinh viên năm hai và em muốn chuyển sang đi du học thì có được gọi đi nghĩa vụ quân sự không ạ nếu không bảo lưu kết quả học tập cũng như bảo lưu kết quả học tập ạ?

Nghỉ học đại học để đi du học có được tiếp tục hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
h) Dân quân thường trực.
...

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bạn đang là sinh viên đại học chinh quy nhưng lại nghỉ để chuyển sang đi du học thì đây không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Học cao học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
h) Dân quân thường trực.
...

Như vậy, những trình đào tạo sau mới được xin hoãn nghĩa vụ quân sự: cơ sở giáo dục phổ thông, đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ở trường hợp của bạn là đào tạo cao học, không thuộc những trình đào tạo được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, nên bạn không thể tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thêm lần nữa.

Đi xuất khẩu lao động có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 thì các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ bao gồm:

Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
h) Dân quân thường trực.
2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, việc bạn đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản không thuộc một trong các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay được miễn gọi nhập ngũ. Do đó, bạn sẽ không được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay miễn gọi nhập ngũ với lý do đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản và bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như những trường hợp bình thường khác.

Trân trọng!

Vũ Thiên Ân

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho sinh viên đang học đại học mới nhất năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất năm 2023 và cách viết?
Hỏi đáp pháp luật
Nợ môn học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Thuộc trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng không có tên trong danh sách tạm hoãn có được khiếu nại không?
Hỏi đáp pháp luật
Đang học lên tiến sĩ có được hoãn đi bộ đội không?
Hỏi đáp pháp luật
Học thạc sĩ có được hoãn nhập ngũ?
Hỏi đáp pháp luật
Liên thông đại học có được tạm hoãn nhập ngũ không?
Hỏi đáp pháp luật
Nuôi em trai học đại học thì có được tạm hoãn gọi nhập ngũ không?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp liên thông đại học có được tạm hoãn nhập ngũ hay không? Con một có được miễn nhập ngũ?
Hỏi đáp pháp luật
Anh ruột học trường Công binh thì có được hoãn NVQS không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
439 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào