10:10 | 27/09/2022
Loading...

Quy định về mẫu kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ điều tra khảo sát, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ như thế nào?

Mẫu kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ điều tra khảo sát, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ trên địa bàn hoạt động là gì? Mẫu thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra quy định như thế nào? Mẫu báo cáo sự cố sót bom mìn vật nổ sau RPBM sau chiến tranh ra sao? Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Mẫu kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ điều tra khảo sát, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ trên địa bàn hoạt động là gì?

Tại Mẫu 1 Phụ lục 3 Mẫu chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ kèm theo Thông tư 195/2019/TT-BQP quy định về mẫu kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ điều tra khảo sát, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ trên địa bàn hoạt động như sau:

Mẫu số 01: Kết quả thực hiện các dự án, hạng mục, nhiệm vụ điền tra khảo sát, khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ trên địa bàn hoạt động

(TÊN ĐƠN VỊ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……

………., ngày ... tháng ... năm …...

BÁO CÁO

THÔNG TIN VỀ KT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT N

Kính gửi: ……………………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐT, KS, RPBM

101

Tên cơ quan, đơn vị RPBM

………………………………………

102

Địa chỉ

………………………………………

103

Thông tin về chứng chỉ năng lực

………………………………………

………………………………………

104

Điện thoại, Fax

………………………………………

105

Email

………………………………………

106

Chỉ huy trưởng công trường

Họ và tên: …………………………..

Chức vụ: …………………………..

Điện thoại: …………………………..

Email: …………………………..

II. THÔNG TIN V CHỦ ĐẦU TƯ

201

Tên chủ đầu tư

…………………………..

202

Địa chỉ

…………………………..

203

Điện thoại, Fax

…………………………..

204

Email

…………………………..

205

Họ và tên người đại diện

…………………………..

206

Điện thoại, email người đại diện

…………………………..

III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐT, KS, RPBM

301

Tên công trình, dự án RPBM

…………………………..

302

Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán

Số: …………………………..

Ngày ký: …………………………..

Người ký: …………………………..

303

Nguồn vốn

□ Vốn ngân sách Nhà nước

□ Nước ngoài

□ Địa phương

□ Nguồn vốn khác

304

Tổng kinh phí theo dự toán được thẩm định và phê duyệt

………………………….. (triệu đồng)

305

Tổng giá trị quyết toán được duyệt

………………………….. (triệu đồng)

306

Phương thức thực hiện RPBM

□ Do Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ

□ Ký kết hợp đồng RPBM với chủ đầu tư

□ Chỉ định thầu hoặc giao thầu

307

Tên cơ quan, đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát và lập phương án thi công

…………………………..

…………………………..

IV. KT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RÀ PHÁ BOM MÌN VT N

401

Địa điểm triển khai dự án

Tỉnh/Huyện/Xã (phường, thị trấn)/Mã khu vực (nếu nhiều khu vực trong cùng một xã)

…………./…………/……………./……………..

402

Thời gian triển khai RPBM (ngày/tháng/năm)

Bắt đầu: …………../……………./……………….

Kết thúc: ……………/……………/……………….

403

Tổng thời gian RPBM
(theo số ngày làm việc)

………………………….(ngày)

404

Số lượng, chủng loại máy dò mìn đã sử dụng

Stt

Tên máy dò

Số lượng (cái)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

405

Số lượng, chủng loại máy dò bom đã sử dụng

Stt

Tên máy dò

Số lượng (cái)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

....

…..

…..

406

Số đội RPBM

Trên cạn: …………………(đội)

Dưới nước: ……………….(đội)

407

Tổng diện tích đã RPBM

Trên cạn: ………………(ha)

Dưới nước: ……………..(ha)

408

Loại khu vực RPBM

□ Khu vực là bãi mìn

□ Khu vực không phải là bãi mìn

□ Khu vực đặc biệt (kho bom đạn, quanh căn cứ đồn bốt cũ, khu vực có nhiều bãi mìn chồng lấn)

409

Tọa độ GPS của trọng tâm và các điểm góc của khu vực RPBM:

Kinh độ WGS84 (E)

Vĩ độ WGS84 (N)

(Yêu cầu các bn vẽ hoàn công đã thể hiện rõ các tọa độ của khu vực RPBM phải được gửi kèm theo bản báo cáo này)

Stt

Vị trí

E

N

1

Tọa độ trọng tâm

 

 

2

Điểm thứ 1

 

 

3

Điểm thứ 2

 

 

4

Điểm thứ 3

 

 

5

Điểm thứ 4

 

 

6

Điểm thứ 5

 

 

....

 

 

 

410

Loại đất được RPBM

□ Đất thổ cư

□ Đất nông nghiệp

□ Đất vườn

□ Đất trồng cây lâu năm

□ Đất mặt nước

□ Đất lâm nghiệp

□ Đất xây dựng

□ Đất giao thông

□ Đất thủy lợi

□ Đất chưa sử dụng

□ Đất khác …………………………………

411

Địa hình thực hiện RPBM

□ Trên cạn □ Đồng bằng □ Khu dân cư

□ Dưới nước □ Trung du □ Làng mạc

□ Ven biển □ Rừng núi □ Đô thị

412

Biện pháp dọn mặt bằng

□ Thủ công

□ Thủ công kết hợp với đốt bằng xăng dầu

□ Thủ công kết hợp với thuốc nổ

□ Khác: ……………………………..

413

Liệt kê diện tích, độ sâu đò tìm và tổng số bom mìn, vật nổ thu hồi được.

Độ sâu dò tìm

Diện tích (ha)

Tổng số tín hiệu đã xử lý

Tổng số bom mìn, vật nổ thu được

Từ 0 cm đến 7 cm

 

 

 

Từ 0 cm đến 30 cm

 

 

 

Từ 0,3 m đến 3 m

 

 

 

Từ 0,3 m đến 5 m

 

 

 

Từ 3 m đến 5 m

 

 

 

Lớn hơn 5 m

 

 

 

414

Các loại bom mìn, vật nổ đã tìm thấy? Đề nghị liệt kê các loại bom mìn vật nổ

□ Các loại mảnh kim loại

□ Bom phá

□ Bom bi

□ Các loại đạn, pháo, cối

□ Lựu đạn

□ Mìn bộ binh

□ Mìn chống tăng

□ Các loại vật nổ khác, ghi cụ thể: …………….

□ Không biết

415

Phương pháp xử lý bom mìn vật nổ thu hồi được

□ Hủy nổ

□ Hủy đốt

□ Hủy chôn

□ Thu hồi làm mô hình học cụ, trưng bày

□ Khác: ……………………………….

416

Thời gian, địa điểm hủy bom đạn

Địa điểm hủy: ………………………….

Tên người chỉ huy đơn vị hủy: ………………….

Điện thoại: …………………………….

Thời gian hủy: Từ ngày ……… đến ngày ……….

417

Mục đích sử dụng đất sau khi rà phá

□ Phục vụ xây dựng công trình, dự án đầu tư

□ Làm sạch môi trường

□ Không biết

418

Cơ quan kiểm tra, giám sát chất lượng thi công RPBM

□ Cơ quan Bộ Quốc phòng

□ Bộ Tư lệnh Công binh

□ Bộ Tư lệnh Quân khu

□ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố

□ Chủ đầu tư

□ Nội bộ đơn vị, tổ chức RPBM

419

Nhận xét chung

………………………………………….

………………………………………….

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra quy định như thế nào?

Tại Mẫu 2 Phụ lục 3 Mẫu chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ kèm theo Thông tư 195/2019/TT-BQP quy định về mẫu thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra như sau:

Mẫu số 02: Thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra

(TÊN ĐƠN VỊ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……

………., ngày ... tháng ... năm …...

BÁO CÁO

TAI NẠN, SỰ C BOM MÌN VẬT N SAU CHIN TRANH

Kính gửi: ………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG

101

Mã tai nạn, sự cố (mã tai nạn có thể là thứ tự các tai nạn trong xã do người điều tra tự đánh)

Mã tai nạn sự cố/Mã xã/Mã huyện/Mã tỉnh

……………/……………/………./…………

102

Điểm xảy ra tai nạn thuộc khu vực nghi ngờ ô nhiễm (BMA)

(mã BMA Trung tâm cơ sở dữ liệu cấp từ cơ sở dữ liệu)

Tỉnh, thành phố: ………………………..

Huyện, thị xã: ……………………………

Xã, phường: …………………………….

Thôn, xóm, tổ: …………………………..

Mã BMA: ………………………………….

103

Ngày điều tra tai nạn, sự cố (ngày/tháng/năm)

…………………./……………/………………….

104

Thông tin về cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo thông tin

Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Fax: …………………………………………………

Email: ……………………………………………….

105

Thông tin về người báo cáo thông tin hoặc người đại diện liên lạc của cơ quan, tổ chức trong mục 104

Họ và tên: ……………………………………………

Chức vụ: …………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………..

Email: ………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………

II. THÔNG TIN VỀ TAI NẠN, SỰ CỐ

201

Thời gian xảy ra tai nạn, sự cố (ngày/tháng/năm)

……………../…………………/………………….

202

Địa đanh xảy tai nạn, sự cố

Tỉnh, thành phố: ………………………………….

Huyện, thị xã: …………………………………….

Xã, phường: ………………………………………

Thôn, xóm, tổ: …………………………………….

203

Tọa độ vị trí xảy tai nạn, sự cố (WGS84)

Kinh độ (E): ………………………………………..

Vĩ độ (N): …………………………………………..

204

Mô tả khu vực xảy ra tai nạn, sự cố

……………………………………………………….

………………………………………………………..

205

Kiểu khu vực xảy ra tai nạn, sự cố (có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn)

□ Khu vực thành thị

□ Khu vực nông thôn

□ Rừng cây, trồng cây lâm nghiệp

□ Khu trồng cây nông nghiệp

□ Nuôi trồng hải sản hoặc đánh bắt thủy sản

□ Trong khu dân cư

□ Trong khu cơ quan, nhà máy, xí nghiệp

□ Khu hành chính Nhà nước

□ Khu vực đất hoang

□ Khác …………………………………………

206

Kiểu hoạt động xảy ra tai nạn, sự cố

□ Điều tra bom mìn vật nổ

□ Khảo sát bom mìn vật nổ

□ Rà phá bom mìn, vật nổ

□ Xây dựng công trình (nhà, đường giao thông...)

□ Tìm kiếm phế liệu

□ Trồng cây lâm nghiệp

□ Sản xuất nông nghiệp

□ Sinh hoạt

□ Khác ………………………………………………

207

Loại bom mìn, vật nổ gây tai nạn

□ Bom phá

□ Mìn bộ binh

□ Bom bi

□ Mìn chống tăng

□ Các loại đạn, pháo, cối

□ Lựu đạn

□ Đạn M79

□ Các loại vật nổ khác, ghi cụ thể: ……………

□ Không biết ……………………………………..

208

Khu vực có đánh dấu

□ Đã có biển báo khu vực nguy hiểm chuẩn

□ Đã có biển báo khu vực nguy hiểm tự chế

□ Đánh dấu khác

□ Không đánh dấu

□ Không biết

209

Ảnh hưởng của tai nạn, sự cố

□ Đến công trình công cộng

□ Con người

□ Trang thiết bị máy móc, công cụ lao động

□ Động vật, vật nuôi

□ Không biết

210

Số lượng nạn nhân

Số lượng: …………………………….

211

Danh sách nạn nhân

(ghi rõ họ tên tất cả nạn nhân và tiến hành điều tra thông tin các nạn nhân )

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Chú thíchMỗi vụ tai nạn, sự c có thể liên quan đến nhiều nạn nhân. Mỗi nạn nhân có một báo cáo thông tin riêng, trong đó bao gồm mã vụ tai nạn, sự cố. Tất c những báo cáo thông tin nạn nhân cùng vụ tai nạn phải đính kèm nhau và kèm với thông tin vụ tai nạn để dễ dàng nhập dữ liệu, u trữ và xử lý thông tin.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

3. Mẫu báo cáo sự cố sót bom mìn vật nổ sau RPBM sau chiến tranh ra sao?

Tại Mẫu 3 Phụ lục 3 Mẫu chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ kèm theo Thông tư 195/2019/TT-BQP quy định về mẫu báo cáo sự cố sót bom mìn vật nổ sau RPBM như sau:

Mẫu số 03: Mẫu báo cáo sự cố sót bom mìn vật nổ sau rà phá bom mìn

(TÊN ĐƠN VỊ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……

………., ngày ... tháng ... năm …...

BÁO CÁO

THÔNG TIN V SỰ CỐ SÓT BOM MÌN VẬT N SAU RPBM

Kính gửi: ……………………………………………..

I. THÔNG TIN V CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO

101

Tên cơ quan, đơn vị

……………………………………………………

102

Địa chỉ

……………………………………………………

103

Điện thoại, Fax

……………………………………………………

104

Email

……………………………………………………

105

Thông tin về người chỉ huy của cơ quan đơn vị hoặc cá nhân báo cáo

Họ và tên: ………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………

Điện thoại: ………………………………………….

Email: ……………………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ SỰ C

201

Mã khu vực ô nhiễm

(mã khu vực ô nhiễm là thứ tự các khu vực ô nhiễm do người báo cáo xác định)

Mã BMA/Mã xã/Mã huyện/Mã tỉnh

………………../……………/………………./…………

202

Địa điểm khu vực ô nhiễm

(mã BMA Trung tâm cơ sở dữ liệu cấp từ cơ sở dữ liệu)

Tỉnh, thành phố: ………………………………………

Huyện, thị xã: …………………………………………

Xã, phường: ………………………………………….

Thôn, xóm, tổ: ………………………………………..

Mã BMA: ………………………………………………

203

Tọa độ điểm còn sót bom mìn, vật nổ (WGS84)

Kinh độ (E): ………………………………………….

Vĩ độ (N): …………………………………………….

204

Đất đai khu vực đó có đang được sử dụng đúng mục đích sau RPBM

□ Có

□ Không

205

Loại đất

□ Đất thổ cư

□ Đất nông nghiệp

□ Đất vườn

□ Đất trồng cây lâu năm

□ Đất mặt nước

□ Đất lâm nghiệp

□ Đất xây dựng

□ Đất giao thông

□ Đất thủy lợi

□ Đất chưa sử dụng

□ Đất khác

206

Tên bom mìn, vật nổ

□ Tên bom mìn, vật nổ

□ Không biết

207

Đã từng xảy ra tai nạn trong khu vực này

□ Có

□ Không

□ Không biết

208

Độ sâu ô nhiễm

□ Ngay trên bề mặt

□ Từ 0m đến 1 m

□ Độ sâu hơn 1 m

□ Không biết

209

Loại khu vực ô nhiễm trước đây

□ Khu vực quân sự

□ Khu vực chiến sự trước đây

□ Khu vực bãi mìn

□ Chưa xác định

210

Mức độ ưu tiên cần RPBM

□ Cao (bảo đảm an toàn và phát triển kinh tế đất nước)

□ Trung bình (bảo đảm an toàn và phát triển kinh tế địa phương)

□ Thấp

211

Nhận xét khác

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Mẫu báo cáo

Nguyễn Hữu Vi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào