11:04 | 27/09/2022
Loading...

Quy định về mẫu phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn vật nổ như thế nào?

Mẫu phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh là gì? Quy định về mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được như thế nào? Cách tính các chi phí trong công tác điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh như thế nào? Nhờ anh chị Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Mẫu phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh là gì?

Tại Mẫu 2 Phụ lục II Mẫu chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ kèm theo Thông tư 195/2019/TT-BQP quy định về mẫu phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn vật nổ như sau:

Mẫu số 02: Phương án kỹ thuật thi công

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……

Địa danh, ngày ... tháng ... năm …...

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG

Dự án: (Tên dự án)

Địa điểm: (Nơi triển khai dự án)

Hạng mục: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

- Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh;

- Căn cứ Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Ban hành QCVN QCVN:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ;

- Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2014 của Bộ khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục bom mìn còn sót lại sau chiến tranh;

- Các căn cứ khác;

(Tên đơn vị) đã lập phương án kỹ thuật thi công điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ dự án (tên dự án) tại địa điểm (nơi triển khai dự án), như sau:

I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU

1. Nhiệm vụ

………………………………………………………………………………………………………

a. Địa điểm

………………………………………………………………………………………………………

b. Phạm vi, độ sâu RPBM:

………………………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu

………………………………………………………………………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung

………………………………………………………………………………………………………

2. Tình hình bom mìn, vật nổ

………………………………………………………………………………………………………

3. Tình hình địa hình, địa chất, thủy văn

………………………………………………………………………………………………………

4. Tình hình dân cư trong khu vực rà phá bom mìn vật nổ

………………………………………………………………………………………………………

III. DIỆN TÍCH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RPBM

1. Diện tích, khối lượng

………………………………………………………………………………………………………

2. Bảng thống kê khối lượng

IV. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Phần 1: Thi công RPBM trên cạn

………………………………………………………………………………………………………

Phần 2: Thi công RPBM dưới nước

………………………………………………………………………………………………………

Phần 3: Thi công RPBM dưới biển

………………………………………………………………………………………………………

V. KẾ HOẠCH THI CÔNG

1. Tổ chức biên chế

………………………………………………………………………………………………………

2. Trang thiết bị

………………………………………………………………………………………………………

3. Tiến độ

………………………………………………………………………………………………………

VI. KẾ HOẠCH TIÊU HỦY BMVN THU ĐƯỢC

VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm lực lượng, chỉ huy và thông tin liên lạc

………………………………………………………………………………………………………

2. Bảo đảm vật chất, trang thiết bị

………………………………………………………………………………………………………

3. Bảo đảm y tế

………………………………………………………………………………………………………

4. Bảo đảm chất lượng

………………………………………………………………………………………………………

5. Những vấn đề khác

………………………………………………………………………………………………………

VIII. KIẾN NGHỊ

………………………………………………………………………………………………………

ĐƠN VỊ LẬP PHƯƠNG ÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

2. Quy định về mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được như thế nào?

Tại Mẫu 3 Phụ lục II Mẫu chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ kèm theo Thông tư 195/2019/TT-BQP quy định về mẫu thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ như sau:

Mẫu số 03: Thuyết minh dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……

………., ngày ... tháng ... năm …...

THUYẾT MINH DỰ TOÁN

Dự án: ………………

Địa điểm: …………..

Hạng mục: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Phần 1: Căn cứ pháp lý xây dựng dự toán

………………………………………………………………………………………………………

Phần 2: Cơ sở xác định giá trị dự toán

1. Khối lưng thi công

………………………………………………………………………………………………………

2. Định mức, đơn giá

………………………………………………………………………………………………………

3. Các chi phí theo tỷ lệ

………………………………………………………………………………………………………

Phần 3: Giá tr d toán

Tổng giá trị dự toán: ………………………………………………………………………………

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………)

(Có bảng tổng hợp và phân tích dự toán chi tiết kèm theo)

(Tên đơn vị lập) đề nghị (tên cơ quan thẩm định, phê duyệt) thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán làm cơ sở để đơn vị triển khai các bước tiếp theo.

ĐƠN VỊ LP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG TNG HỢP DỰ TOÁN

Dự án: …………………….

Địa điểm: ………………..

Hạng mục: Điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ

(Kèm theo phương án khảo sát rà phá bom mìn vật nổ s … ngày … tháng … năm của ……)

TT

Hạng mục

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp

 

 

 

1

Chi phí vật liệu

VL

Tổng chi phí VL

 

2

Chi phí nhân công

NC

Tổng chi phí nhân công

 

3

Chi phí máy

M

Tổng chi phí máy

 

4

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

 

II

Chi phí chung

C

Tỷ lệ quy định *T

 

 

Cộng giá trị ĐT, KS

z

T+C

 

III

Chi phí khác

K

K1+K5

 

1

Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

K1

Tỷ lệ quy định *Z

 

2

Chi phí lán trại

K2

Tỷ lệ quy định *Z

 

3

Chi phí thẩm định

K3

Tỷ lệ quy định *Z

 

4

Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ

K4

Tỷ lệ quy định *Z

 

5

Chi phí dự phòng

K5

Tỷ lệ quy định *Z

 

……

Chi phí khác (nếu có)

 

 

 

 

Cộng giá trị dự toán

H

Z+K

 

 

Làm tròn

 

 

 

Bng chữ: ……………………………………………………

Ghi chú: Dự toán chi phí điều tra, khảo sát bom mìn vật n, chi phí chung, chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, chi phí lán trại theo Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

ĐƠN VỊ LP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Dự án: ……………………….

Địa điểm: ………………….

Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ

(Kèm theo phương án kỹ thuật thi công số.... ngày.... tháng... năm... của …)

I. ĐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VN DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ

1. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ là một dự án độc lập

TT

Hạng mục

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp

 

 

 

1

Chi phí vật liệu

VL

Tổng chi phí VL

 

2

Chi phí nhân công

NC

Tổng chi phí nhân công

 

3

Chi phí máy

M

Tổng chi phí máy

 

4

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

 

II

Chi phí chung

C

Tỷ lệ quy định * T

 

 

Cộng giá trị RPBMVN

Z

T+C

 

III

Chi phí khác

K

K2+...K11

 

1

Chi phí lán trại

K2

Tỷ lệ quy định * Z

 

2

Chi phí thẩm định

K3

Tỷ lệ quy định * Z

 

3

Chi phí kiểm tra, giám định chất lượng rà phá BMVN

K4

Tỷ lệ quy định * Z

 

4

Chi phí giám sát thi công

K5

Tỷ lệ quy định * Z

 

5

Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ

K6

Tỷ lệ quy định * Z

 

6

Chi phí lập dự án đầu tư

K7

Tỷ lệ quy định * Z

 

7

Chi phí kiểm toán

K8

Tỷ lệ quy định * Z

 

8

Chi phí thẩm tra, phê duyệt QT

K9

Tỷ lệ quy định * Z

 

9

Chi phí Ban QL dự án

K10

Tỷ lệ quy định * Z

 

10

Chi phí dự phòng

K11

Theo qui định

 

Chi phí khác (nếu có)

 

 

 

 

Cộng giá trị dự toán

H

Z+K

 

 

Làm tròn

 

 

 

Bằng chữ: ……………………………………………

ĐƠN VỊ LP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

2. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục của dự án

TT

Hạng mục

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp

 

 

 

1

Chi phí vật liệu

VL

Tổng chi phí VL

 

2

Chi phí nhân công

NC

Tổng chi phí nhân công

 

3

Chi phí máy

M

Tổng chi phí máy

 

4

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

 

II

Chi phí chung

C

Tỷ lệ quy định * T

 

 

Cộng giá trị RPBMVN

Z

T+C

 

III

Chi phí khác

K

K1+...K6

 

1

Chi phí khảo sát, lập phương án KTTC và dự toán

K1

Tỷ lệ quy định * Z

 

2

Chi phí lán trại

K2

Tỷ lệ quy định * Z

 

3

Chi phí thẩm định

K3

Tỷ lệ quy định * Z

 

4

Chi phí kiểm tra, giám định chất lượng rà phá BMVN

K4

Tỷ lệ quy định * Z

 

5

Chi phí giám sát thi công (nếu có)

K5

Tỷ lệ quy định * Z

 

6

Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ

K6

Tỷ lệ quy định * Z

 

…..

Chi phí dự phòng

 

Tỷ lệ quy định * Z

 

…..

Chi phí khác (nếu có)

 

 

 

 

Cộng giá trị dự toán

H

Z+K

 

 

Làm tròn

 

 

 

Bng chữ: …………………………………………….

ĐƠN VỊ LP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

II. ĐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC

TT

Hạng mục

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp

 

 

 

1

Chi phí vật liệu

VL

Tổng chi phí VL

 

2

Chi phí nhân công

NC

Tổng chi phí nhân công

 

3

Chi phí máy

M

Tổng chi phí máy

 

4

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

 

II

Chi phí chung

C

Tỷ lệ quy định * T

 

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

TL

Tỷ lệ quy định *’(T+C)

 

 

Cộng giá trị RPBMVN

Z

T+C+TL

 

IV

Chi phí khác

K

K1+...K6

 

1

Chi phí khảo sát, lập phương án KTTC và dự toán

K1

Tỷ lệ quy định * Z

 

2

Chi phí lán trại

K2

Tỷ lệ quy định * Z

 

3

Chi phí thẩm định

K3

Tỷ lệ quy định * Z

 

4

Chi phí kiểm tra, giám định chất lượng rà phá BMVN

K4

Tỷ lệ quy định * Z

 

5

Chi phí giám sát thi công

K5

Tỷ lệ quy định * Z

 

6

Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ

K6

Tỷ lệ quy định * Z

 

Chi phí dự phòng

 

Tỷ lệ quy định * Z

 

Chi phí khác nếu có

 

 

 

Cộng

Q

Z+K

 

V

Thuế giá trị gia tăng

VAT

Tỷ lệ quy định*(Q-(K3+K4))

 

 

Cộng giá trị dự toán sau thuế

H

H+VAT

 

 

Làm tròn

 

 

 

Bng chữ: ……………………………………………………..

ĐƠN VỊ LP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

3. Cách tính các chi phí trong công tác điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh như thế nào?

Tại Phụ lục 2 Mẫu chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ kèm theo Thông tư 195/2019/TT-BQP quy định về cách tính các chi phí trong công tác điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ như sau:

CÁCH TÍNH CÁC CHI PHÍ

1. Chi phí vật liệu, nhân công máy: Theo quy định hiện hành

2. Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp theo Thông tư hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

3. Các chi phí khác

a) Đối với hạng mục điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ

- K1: Theo thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- K2: Bằng 1% x giá trị xây dựng (theo Thông tư hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng);

- K3: Khi giá trị xây dựng của dự toán dưới 1 tỷ đồng tính bằng 0,5% giá trị xây dựng, khi giá trị xây dựng của dự toán từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng tính bằng 0,3% giá trị xây dựng, khi giá trị xây dựng của dự toán từ 5 tỷ đồng trở lên tính bằng 0,2% giá trị xây dựng (theo định mức Bộ Quốc phòng ban hành);

- K4: Tạm tính, số lượng dưới 1000 kg tính 5% nhân với giá trị xây dựng; số lượng trên 1000 kg tính 3% nhân với giá xây dựng (theo định mức Bộ Quốc phòng ban hành);

- K5: Theo Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

b) Đối với hạng mục rà phá bom mìn vật nổ

- K1: Theo định mức Bộ Quốc phòng ban hành;

- K2: Bằng 1% x giá trị xây dựng (theo Thông tư hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng);

- K3: Khi giá trị xây dựng của dự toán dưới 1 tỷ đồng tính bằng 0,5% giá trị xây dựng, khi giá trị xây dựng của dự toán từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng tính bằng 0,3% giá trị xây dựng, khi giá trị xây dựng của dự toán từ 5 tỷ đồng trở lên tính bằng 0,2% giá trị xây dựng (theo định mức Bộ Quốc phòng ban hành);

- K4: Theo định mức Bộ Quốc phòng ban hành;

- K5: Theo Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- K6: Tạm tính, số lượng dưới 1000 kg tính bằng 3% x giá trị xây dựng; số lượng trên 1000 kg tính bằng 3% x giá trị xây dựng (theo định mức Bộ Quốc phòng ban hành);

- K7: Theo Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- K8, K9: Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- K10: Theo Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- K11: Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

* Lưu ý: Khi tính các chi phí khác có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí tại các bảng trên thì định mức chi phí được tính theo công thức:

Trong đó:

- Nt: Định mức chi phí theo quy mô chi phí xây dựng cần tính: Tỷ lệ %;

- Gt: Quy mô chi phí xây dựng cần tính định mức chi phí: Giá trị;

- Ga: Quy mô chi phí xây dựng cận dưới quy mô chi phí cần tính: Giá trị;

- Gb: Quy mô chi phí xây dựng cận trên quy mô chi phí cần tính: Giá trị;

- Na: Định mức chi phí tương ứng với Ga: Tỷ lệ %;

- Nb: Định mức chi phí tương ứng với Gb: Tỷ lệ %;

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chi phí

Nguyễn Hữu Vi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào