Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu mới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu mới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào? Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao? Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với trường hợp trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu mới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 11 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu mới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền, trái phiếu mới niêm yết
1. Việc xác định giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên được quy định như sau:
a) Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá dự kiến để làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
Đối với chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định như sau:
Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá phát hành của chứng quyền x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền/ Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày thông báo phát hành chứng quyền) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày thông báo phát hành chứng quyền /Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch đầu tiên).
b) Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
c) Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá quy định tại Điều 9 Quy chế này được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.
d) Nếu trong ba (03) ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải xác định lại giá tham chiếu.
2. Không quy định mức giá tham chiếu dự kiến, biên độ dao động giá đối với trái phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên.
3. Không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền trong ngày giao dịch đầu tiên.

Việc xác định giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên như sau:

+ Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá dự kiến để làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Đối với chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định như sau:

+ Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

+ Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp. Nếu trong ba (03) ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải xác định lại giá tham chiếu.

Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu mới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào? (Hình từ Internet)

Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 12 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên được giao dịch trở lại.
2. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá quy định tại Điều 9 Quy chế này được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.
3. Nếu trong ba (03) ngày đầu tiên sau khi giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, được giao dịch trở lại vẫn chưa có giá đóng cửa, SGDCK sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.
4. Đối với chứng quyền mua, giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch được xác định như sau:
Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá đóng cửa của chứng quyền vào ngày giao dịch liền trước ngày tạm ngừng giao dịch x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền sau khi giao dịch trở lại/ Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày tạm ngừng giao dịch) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch liền trước ngày tạm ngừng giao dịch chứng quyền/ Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền sau khi giao dịch trở lại).

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên được giao dịch trở lại. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp.

Xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với trường hợp trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 13 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về xác định giá và biên độ dao động giá của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với trường hợp trả cổ tức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

1. Trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu:
a) Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trong ngày giao dịch không hưởng quyền là +/-20% so với giá tham chiếu.
b) Giá đóng cửa trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá quy định tại Điều 9 Quy chế này được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.
c) Nếu trong ba (03) ngày đầu tiên sau ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng vẫn chưa có giá đóng cửa, SGDCK sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.
2. Trường hợp chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu: Không thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trong ngày giao dịch không hưởng quyền là +/-20% so với giá tham chiếu. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp.

Trân trọng!

Huỳnh Minh Hân

Sở giao dịch chứng khoán
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp Pháp luật
Giá thực hiện các giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán được tính dựa vào đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thế nào là thị trường tài chính? Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải có mấy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường tài chính?
Hỏi đáp Pháp luật
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có được mở tài khoản bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam gồm các tài liệu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức: Từ ngày 01/07/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong trường hợp nào Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở giao dịch chứng khoán
1067 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Sở giao dịch chứng khoán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào