15:05 | 23/09/2022
Loading...

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố có trách nhiệm thế nào?

Trách nhiệm của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố là gì? Trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh ra sao? Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố và chủ đầu tư về quản lý xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Trách nhiệm của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố là gì?

Tại Điều 22 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố trong việc quản lý trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố
1. Khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý thì kịp thời thông báo cho Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định.
2. Tham gia phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của các đơn vị chủ trì kiểm tra.

Trách nhiệm của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố: Khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý thì kịp thời thông báo cho Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định. Tham gia phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của các đơn vị chủ trì kiểm tra.

Quản lý xây dựng (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 23 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước về quản lý xây dựng tại Hồ Chí Minh
1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn Thành phố xem xét thực hiện phương án không ký hợp đồng cung cấp dịch vụ điện, nước hoặc xem xét thu hồi đồng hồ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng (đặc biệt là các công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây dựng theo quy định; công trình từ 01 giấy phép xây dựng nhưng cố tình xây dựng sai phép thành nhiều căn và mua bán dưới hình thức lập vi bằng; công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng xây dựng thành nhà kho, xưởng).
2. Xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý đấu nối, cung cấp lại dịch vụ điện, nước cho công trình vi phạm trật tự xây dựng.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn Thành phố xem xét thực hiện phương án không ký hợp đồng cung cấp dịch vụ điện, nước hoặc xem xét thu hồi đồng hồ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng; Xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý đấu nối, cung cấp lại dịch vụ điện, nước cho công trình vi phạm trật tự xây dựng. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu.

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố và chủ đầu tư về quản lý xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 24 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố trong việc quản lý xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố và chủ đầu tư về quản lý xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hiện đang mở tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản; đồng thời, có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp theo quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản.

Tại Điều 25 Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, chấp hành các yêu cầu trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
3. Chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm trật tự xây dựng; chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế trong trường hợp bị cưỡng chế thi hành.
4. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra; bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
5. Trường hợp không chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư bị xem xét thu hồi giấy phép xây dựng theo quy định.
6. Đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội, ngoài việc bị áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt, việc khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính này, tùy vào từng trường hợp cụ thể còn phải được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng hoặc của Ủy ban nhân dân thành phố.
7. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hiện đang mở tài khoản tại tổ chức tín dụng của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản; đồng thời, có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước số tiền mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải nộp theo quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quản lý xây dựng

Nguyễn Hữu Vi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào