Quy tắc chung khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh được quy định ra sao?

Quy tắc chung và phương thức khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào? Thời gian giao dịch khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao? Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Quy tắc chung và phương thức khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 3 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về quy tắc chung khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK tổ chức giao dịch đối với các loại chứng khoán sau đây:
a) Cổ phiếu;
b) Chứng chỉ quỹ đóng;
c) Chứng chỉ quỹ ETF;
d) Trái phiếu;
đ) Chứng quyền có bảo đảm (sau đây viết tắt là chứng quyền);
e) Các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN).
2. Chứng khoán niêm yết tại SGDCK được giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK, ngoại trừ các trường hợp chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
3. Thành viên phải tuân thủ Quy chế này, Quy chế thành viên giao dịch do SGDCK ban hành và các quy định liên quan khác.

Tại khoản 1 Điều 6 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về phương thức khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phương thức khớp lệnh
SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.
Phương thức khớp lệnh tập trung bao gồm: Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

Thành viên phải tuân thủ Quy chế này, Quy chế thành viên giao dịch do SGDCK ban hành và các quy định liên quan khác.

SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Phương thức khớp lệnh tập trung bao gồm: Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

Phương thức khớp lệnh (Hình từ Internet)

Thời gian giao dịch khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 4 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về thời gian giao dịch khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.
2. Thời gian giao dịch áp dụng tại SGDCK được quy định như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyềnPhiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

09h00’ - 09h15’

Khớp lệnh liên tục I

09h15’- 11h30’


Giao dịch thỏa thuận

09h00’ - 11h30’


Nghỉ trưa

11h30’- 13h00’


Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00’ - 14h30’

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30’ - 14h45’


Giao dịch thỏa thuận

13h00’ - 15h00’


Trái phiếuPhiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h00’ - 11h30’

Nghỉ trưa

11h30’- 13h00’


Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00’ - 15h00’

Thị trường đóng cửa

15h00’


SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch trong các trường hợp:
a) Để thực hiện hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán quy định tại Điều 302 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
b) Các trường hợp quy định tại Điều 304 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
c) Các trường hợp quy định tại Điều 29 Quy chế này.
2. SGDCK căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định thời gian tạm ngừng, đình chỉ và giao dịch trở lại đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này.
3. SGDCK thực hiện báo cáo UBCKNN về việc tạm ngừng, đình chỉ và giao dịch trở lại quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trước khi chính thức công bố.

SGDCK tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch khi thực hiện hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán và các trường hợp khác được quy định như trên.

Trân trọng!

Huỳnh Minh Hân

Sở giao dịch chứng khoán
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp Pháp luật
Giá thực hiện các giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán được tính dựa vào đâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thế nào là thị trường tài chính? Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải có mấy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường tài chính?
Hỏi đáp Pháp luật
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có được mở tài khoản bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam gồm các tài liệu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Chính thức: Từ ngày 01/07/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong trường hợp nào Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở giao dịch chứng khoán
327 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Sở giao dịch chứng khoán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào