10:07 | 15/09/2022
Loading...

Thành viên Hội đồng thành viên EVN được quy định ra sao?

Quy định về thành viên Hội đồng thành viên EVN như thế nào? Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN được quy định ra sao? Xin được giải đáp.

1. Quy định về thành viên Hội đồng thành viên EVN như thế nào?

Căn cứ Điều 40 Nghị định 26/2018/NĐ-CP quy định thành viên Hội đồng thành viên EVN như sau:

1. Thành viên Hội đồng thành viên EVN phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của EVN;

c) Có đủ năng lực hành vi dân sự, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Không giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

đ) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, đ, e khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;

e) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; Kiểm soát viên EVN;

g) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;

h) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên EVN bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm pháp luật bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo mà yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;

- Bị cấp có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức kỷ luật cách chức.

c) Không đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ bị đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

- Trong 01 nhiệm kỳ hoặc trong 02 nhiệm kỳ liên tiếp bị 02 lần xử lý kỷ luật liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Để EVN mất đoàn kết hoặc làm EVN mất đoàn kết theo kết luận của cấp có thẩm quyền;

- Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm tư cách đạo đức hoặc vi phạm quy định về những việc đảng viên không được làm đối với người quản lý đảng viên.

d) Có đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

3. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên EVN bị cách chức trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

b) EVN không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

c) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;

d) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của EVN để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

đ) Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Để EVN vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản; trường hợp EVN thuộc diện tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu mà không tiến hành các thủ tục để tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không có lý do được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

4. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức và bố trí công tác khác đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên EVN thì trong thời hạn 60 ngày Hội đồng thành viên EVN phải họp để kiến nghị Bộ Công Thương xem xét quyết định việc bổ nhiệm người thay thế thành viên Hội đồng thành viên EVN hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ nhiệm người thay thế Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN được quy định ra sao?

Theo Điều 41 Nghị định 26/2018/NĐ-CP quy định chủ tịch Hội đồng thành viên EVN như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN do Thủ tướng Chính phủ quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu theo đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc EVN.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN có quyền, trách nhiệm sau:

a) Thay mặt Hội đồng thành viên EVN thực hiện các quyền, trách nhiệm sau:

- Ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu nhà nước đầu tư cho EVN; quản lý EVN theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên EVN;

- Ký các nghị quyết, quyết định và các loại văn bản khác của Hội đồng thành viên EVN hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng thành viên EVN ký các nghị quyết, quyết định và các loại văn bản khác của Hội đồng thành viên EVN;

- Quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp EVN đại diện cho Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thực hiện các hoạt động chung của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các hoạt động khác nhân danh Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo thỏa thuận giữa các đơn vị thành viên;

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên EVN; quyết định chương trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thành viên EVN;

c) Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư có quy mô thuộc quyền quyết định của Hội đồng thành viên EVN hoặc Hội đồng thành viên EVN báo cáo Bộ Công Thương quyết định hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự thảo Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, dự thảo Quy chế và sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của EVN; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của EVN và doanh nghiệp khác để trình Hội đồng thành viên EVN;

d) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của EVN, kết quả quản lý điều hành của Tổng giám đốc EVN và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên EVN; có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc EVN trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên EVN;

đ) Tổ chức công bố, công khai thông tin về EVN theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố;

e) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết của Hội đồng thành viên EVN;

g) Quyết định cử thành viên Hội đồng thành viên EVN, Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên chuyên trách của công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phụ trách nhóm người đại diện hoặc Người đại diện duy nhất tại công ty cổ phần ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật;

h) Ký các loại văn bản báo cáo cấp trên theo phân công của Hội đồng thành viên EVN;

i) Có thể ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên Hội đồng thành viên EVN thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN;

k) Các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và theo phân công của Hội đồng thành viên EVN.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trách nhiệm

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trách nhiệm
Trách nhiệm
Hỏi đáp mới nhất về Trách nhiệm
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 có mục tiêu như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của UBND các tỉnh trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 2022-2025?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong định danh và xác thực điện tử?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về phương tiện phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Công an và Bộ Công Thương có trách nhiệm gì trong việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông?
Hỏi đáp pháp luật
Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gì trong việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trách nhiệm có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào