Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay? Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay có các bộ phận nào?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay?

Căn cứ Điều 2 Quyết định 880/QĐ-CHK năm 2022 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng:
a) Dự thảo các văn bản quy phạm, pháp luật, các quy chế, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay.
b) Ban hành hướng dẫn, chỉ thị, huấn lệnh chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật và quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.
2. Chủ trì tổ chức triển khai và tổ chức thẩm định trình Cục trưởng:
a) Quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng);
b) Chấp thuận phương án đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay có làm thay đổi phương án khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa hoặc làm thay đổi phương án khai thác hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay; Quyết định đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ kết cấu hạ tầng liên quan đến bảo đảm hoạt động bay) theo quy định của pháp luật;
c) Cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay, Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (trừ các lĩnh vực dịch vụ bảo đảm hoạt động bay).
d) Phê duyệt, phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác công trình tại cảng hàng không.
đ) Tổ chức kiểm tra, phối hợp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong ngành Hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.
e) Ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay; cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.
g) Tổ chức thẩm định, sát hạch và thực hiện việc cấp, cấp lại, bổ sung, thu hồi giấy phép đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.
3. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng); công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay, cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.
4. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; công tác chỉ đạo, hướng dẫn Cảng vụ hàng không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định.
5. Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn tham mưu cho Cục trưởng về công tác quản lý an toàn lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không và tại khu vực lân cận cảng hàng không.
6. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác cảng hàng không, sân bay
7. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng việc thiết lập, bảo vệ, duy trì chất lượng hệ thống thông tin bảo đảm hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; việc nối mạng dữ liệu tại cảng hàng không, sân bay.
8. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng việc tổ chức xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giám sát viên an toàn lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay; đội ngũ giám sát viên chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (giám sát chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay).
9. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng việc tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay gồm các dịch vụ: Khai thác nhà ga hành khách; Khai thác khu bay; Khai thác nhà ga, kho hàng hóa; Cung cấp xăng dầu hàng không; Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; Cung cấp suất ăn hàng không; Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không.
10. Là cơ quan giúp Cục trưởng điều phối công tác giám sát an toàn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo Cục trưởng các báo cáo sự cố trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Báo cáo Cục trưởng để ban hành hoặc kiến nghị ban hành khuyến cáo an toàn quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Tham gia điều tra tai nạn, sự cố an toàn hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.
11. Thực hiện công tác thống kê, cập nhật các tài liệu, báo cáo tình hình quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay theo quy định.
12. Rà soát, báo cáo các khác biệt đối với các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng dự thảo các văn bản quy phạm, pháp luật, các quy chế, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay. Ban hành hướng dẫn, chỉ thị, huấn lệnh chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật và quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Chủ trì tổ chức triển khai và tổ chức thẩm định trình Cục trưởng.

Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng); công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay, cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; công tác chỉ đạo, hướng dẫn Cảng vụ hàng không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn tham mưu cho Cục trưởng về công tác quản lý an toàn lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không và tại khu vực lân cận cảng hàng không.

Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác cảng hàng không, sân bay. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng việc thiết lập, bảo vệ, duy trì chất lượng hệ thống thông tin bảo đảm hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; việc nối mạng dữ liệu tại cảng hàng không, sân bay. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng việc tổ chức xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giám sát viên an toàn lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay; đội ngũ giám sát viên chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (giám sát chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay).

Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng việc tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay gồm các dịch vụ: Khai thác nhà ga hành khách; Khai thác khu bay; Khai thác nhà ga, kho hàng hóa; Cung cấp xăng dầu hàng không; Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; Cung cấp suất ăn hàng không; Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không. Là cơ quan giúp Cục trưởng điều phối công tác giám sát an toàn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo Cục trưởng các báo cáo sự cố trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Báo cáo Cục trưởng để ban hành hoặc kiến nghị ban hành khuyến cáo an toàn quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Tham gia điều tra tai nạn, sự cố an toàn hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

Thực hiện công tác thống kê, cập nhật các tài liệu, báo cáo tình hình quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay theo quy định. Rà soát, báo cáo các khác biệt đối với các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay có nhiệm vụ và quyền hạn gì? (Hình từ Internet)

Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay có các bộ phận nào?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 880/QĐ-CHK năm 2022 quy định phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay có các bộ phận như sau:

Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay có các bộ phận sau:
Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm tổ chức, phân công cán bộ phụ trách các bộ phận sau:
1. Bộ phận quản lý nhân viên, cơ sở đào tạo, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.
2. Bộ phận giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.
3. Bộ phận giám sát chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
4. Bộ phận quản lý quy hoạch tại cảng hàng không, sân bay.

Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm tổ chức, phân công cán bộ phụ trách các bộ phận sau: Bộ phận quản lý nhân viên, cơ sở đào tạo, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay; Bộ phận giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay; Bộ phận giám sát chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Bộ phận quản lý quy hoạch tại cảng hàng không, sân bay.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

Cảng hàng không
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Cảng hàng không
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay từ ngày 10/4/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tầm nhìn đến năm 2050 Việt Nam hình thành 33 cảng hàng không?
Hỏi đáp pháp luật
Phòng Quản lý cảng hàng không sân bay có nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Người khai thác công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay có quyền và nghĩa vụ gồm những gì?
Hỏi đáp pháp luật
Cảng vụ hàng không trong quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Việc mang vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về kiểm tra, giám sát người, phương tiện, đồ vật khi vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về kiểm tra, giám sát an ninh khu vực công cộng của cảng hàng không, sân bay?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về yêu cầu đối với việc đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay mới?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cảng hàng không
1703 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cảng hàng không
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào