11:29 | 14/09/2022
Loading...

Quy định về thủ tục bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý của Bộ Y tế là gì?

Thủ tục bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý của Bộ Y tế quy định như thế nào? Thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu của các chức vụ quản lý của Bộ Y tế là gì? Hồ sơ bổ nhiệm lại, hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được thực hiện như thế nào? Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Thủ tục bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý của Bộ Y tế quy định như thế nào?

Tại Điều 36 Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về thủ tục bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý của Bộ Y tế như sau:

1. Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi Bộ Y tế.

3. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại.

Tập thể lãnh đạo đơn vị sự nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế để tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với người đứng đầu đơn vị; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chủ trì để tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị và viện trưởng các viện thuộc bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế.

- Thành phần: Thực hiện như quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 30 Quyết định này.

- Trình tự thực hiện:

+ Viên chức quản lý được xem xét để bổ nhiệm lại báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ theo Kế hoạch hành động trước khi bổ nhiệm (nếu có); trình bày Kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo nếu được bổ nhiệm lại; trả lời các ý kiến (nếu có); công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

+ Nhận xét, đánh giá của Tập thể lãnh đạo đơn vị.

+ Hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín.

+ Phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại theo Mẫu phiếu 07 do đơn vị phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị.

Kết quả kiểm phiếu ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này.

4. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết nhân sự.

- Thành phần: Thực hiện như quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 của Quyết định này.

- Trình tự thực hiện:

+ Nhận xét, đánh giá của Tập thể lãnh đạo đơn vị (người đứng đầu đơn vị có văn bản về việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị).

+ Phân tích kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu;

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

+ Cấp ủy đơn vị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại;

+ Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

+ Phiếu biểu quyết nhân sự bổ nhiệm lại theo Mẫu phiếu 08 do đơn vị phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị.

+ Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đơn vị đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu đơn vị quyết định, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định.

5. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp xin ý kiến kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị của viên chức được đề nghị bổ nhiệm lại, hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm gửi Ban Cán sự Đảng.

6. Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ bổ nhiệm lại, báo cáo Ban Cán sự Đảng.

7. Ban Cán sự xem xét, quyết định (Phiếu biểu quyết theo Mẫu phiếu 01).

8. Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo quyết định bổ nhiệm lại trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký, ban hành.

9. Các ý kiến thảo luận tại các Hội nghị được ghi thành Biên bản. Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu tại đơn vị. Thành phần tham gia kiểm phiếu gồm đại diện Tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ (nếu có).

10. Phiếu đã kiểm được niêm phong có chữ ký của đại diện Tập thể lãnh đạo đơn vị và người chứng kiến (nếu có) và lưu giữ tại đơn vị.

2. Thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu của các chức vụ quản lý của Bộ Y tế là gì?

Tại Điều 37 Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu của các chức vụ quản lý của Bộ Y tế như sau?

1. Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) ra thông báo thực hiện việc xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Viên chức quản lý làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi Bộ Y tế.

3. Tập thể lãnh đạo đơn vị (gồm thành phần như quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 của Quyết định này) tổ chức thảo luận, xem xét, nếu viên chức quản lý còn sức khỏe, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định theo Mẫu phiếu 08 do đơn vị phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị.

Nhân sự được đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đơn vị đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu đơn vị quyết định, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định.

Cấp ủy đơn vị có ý kiến nhận xét bằng văn bản đối với nhân sự được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

4. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp xin kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị của viên chức quản lý được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu; hoàn thiện hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý gửi Ban Cán sự Đảng.

5. Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, báo cáo Ban Cán sự Đảng.

6. Ban Cán sự xem xét, quyết định (Phiếu biểu quyết theo Mẫu phiếu 01).

7. Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký, ban hành.

8. Các ý kiến thảo luận tại các Hội nghị được ghi thành Biên bản. Tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu tại đơn vị. Thành phần tham gia kiểm phiếu gồm đại diện Tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ (nếu có).

9. Phiếu đã kiểm được niêm phong có chữ ký của đại diện Tập thể lãnh đạo đơn vị và người chứng kiến (nếu có) và lưu giữ tại đơn vị.

3. Hồ sơ bổ nhiệm lại, hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được thực hiện như thế nào?

Tại Điều 38 Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về hồ sơ bổ nhiệm lại, hồ sơ kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại như quy định đối với hồ sơ bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý quy định tại Điều 33 Quyết định này.

2. Hồ sơ đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu gồm:

a) Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu của Tập thể lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu;

b) Biên bản cuộc họp kèm theo biên bản kiểm phiếu trong thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu;

c) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4 cm x 6 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng; Lý lịch trích ngang cán bộ (theo mẫu đính kèm);

d) Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ quản lý;

đ) Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

e) Ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của cấp ủy đơn vị về nhân sự được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu;

g) Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình theo quy định;

h) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

i) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tuổi nghỉ hưu

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu
Hỏi đáp mới nhất về Tuổi nghỉ hưu
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thủ tục bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý của Bộ Y tế là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tuổi nghỉ hưu có được kéo dài với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tuổi nghỉ hưu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào