09:20 | 27/08/2022
Loading...

Trong công ty đại chúng cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng được quy định như thế nào? Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng được quy định như thế nào? Nhờ anh/chị tư vấn!

1. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 9 Chương II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc [một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty] có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp [Điều lệ công ty không có quy định khác] thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. [Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác], việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

2. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 10 Chương II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng như sau:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Kim Dung

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Hỏi đáp mới nhất về Hội đồng quản trị
Hỏi đáp pháp luật
Khi có đề nghị của mấy thành viên Hội đồng quản trị thì chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Có được làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không khi đã từng là thành viên Hội đồng quản trị 05 năm liền trước?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công ty đại chúng Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công ty đại chúng cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Bổ nhiệm con của thành viên Hội đồng quản trị làm Kiểm soát viên công ty cổ phần được không?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công ty đại chúng quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công ty đại chúng hội đồng quản trị được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công ty đại chúng thành phần Ban Kiểm soát được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong công ty đại chúng quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hội đồng quản trị có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào