Mẫu báo cáo phân tích an toàn (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử) thế nào?

Mẫu báo cáo phân tích an toàn (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử) như thế nào? Mẫu giấy xác nhận khai báo thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân thế nào? Xin cảm ơn!

Mẫu báo cáo phân tích an toàn (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử)

Căn cứ Mẫu 12 Mục 2 Phụ lục V Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo 

Mẫu số 12

BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN

(Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử)

Phần I. Thông tin tổ chức

1. Thông tin về tổ chức

- Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ trụ sở chính): ……………….

- Số điện thoại; số Fax; E-mail: ………………………………………………………….

- Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ: ……………………………………………….

2. Thông tin về người đứng đầu tổ chức

- Họ tên: …………………………………………………………………………………….

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; số Fax; E-mail: ……………………………………….

Phần II. Công việc dịch vụ dự kiến thực hiện

- Mô tả chung về dịch vụ dự kiến thực hiện;

- Loại tia bức xạ tiếp xúc trong quá trình thực hiện dịch vụ;

- Các trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên thực hiện dịch vụ.

Phần III. Phân tích an toàn1

- Mô tả suất liều bức xạ trong môi trường thực hiện dịch vụ: suất liều bức xạ trung bình, suất liều bức xạ cực đại;

- Tổng thời gian thực hiện dịch vụ, tải làm việc của nhân viên thực hiện dịch vụ;

- Ước tính giá trị liều tối đa nhân viên thực hiện dịch vụ có thể nhận được trong một năm;

- Đánh giá, kết luận của cơ sở về vấn đề bảo đảm an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ khi thực hiện dịch vụ.

Phần IV. Chương trình bảo đảm chất lượng thực hiện dịch vụ

1. Quy trình thực hiện dịch vụ

- Phạm vi và mục tiêu;

- Danh mục văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến thực hiện dịch vụ;

- Các bước thực hiện dịch vụ.

2. Kế hoạch đào tạo nhân viên thực hiện dịch vụ.

3. Trang thiết bị thực hiện dịch vụ

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ;

- Các tài liệu, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ;

- Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;

- Cơ sở vật chất kỹ thuật bảo quản trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ.

4. Quản lý liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên thực hiện dịch vụ2.

5. Quy trình giải quyết khiếu nại, bao gồm việc tiếp nhận khiếu nại của khách hàng, giải quyết khiếu nại, lập và lưu giữ hồ sơ khiếu nại.

6. Quy định về lưu giữ, quản lý và cập nhật hồ sơ.

7. Quy định nội bộ để bảo đảm tuân thủ chương trình bảo đảm chất lượng.

__________________

1 Không áp dụng đối với các loại hình dịch vụ không tiếp xúc trực tiếp với bức xạ.

2 Không áp dụng đối với các loại hình dịch vụ không tiếp xúc trực tiếp với bức xạ.

Mẫu giấy xác nhận khai báo thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân

Căn cứ Mẫu 01 Phụ lục VI Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và vận chuyển vật liệu hạt nhân ban hành kèm theo 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
KHAI BÁO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../GXN-...

… ngày... tháng ... năm ...

 

GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO

……………..(1)……………

1. Tên tổ chức, cá nhân khai báo: ……………………………………………………….

2. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại: ……………… Fax: …………… Email: ……………………………….

4. Họ tên người đứng đầu tổ chức: ……………………………………………………...

5. Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

6. Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………

7. Đã khai báo: ……1….. với thông tin kèm theo giấy xác nhận này.

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
XÁC NHẬN KHAI BÁO
(Ký tên, đóng dấu)

__________________

1 Ghi rõ thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân. Xác nhận khai báo cho loại nào thì gửi kèm bảng thông tin theo mẫu tương ứng ở các trang sau.

 

THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ BỨC XẠ

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số... ngày... tháng... năm )

TT

Tên thiết bị

Mã hiệu, số xê-ri

Các thông số kỹ thuật chính

Hãng, nước sản xuất

Mục đích sử dụng1

Địa điểm đặt thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ BỨC XẠ GẮN NGUỒN PHÓNG XẠ

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số... ngày... tháng... năm .....)

TT

Tên đồng vị phóng xạ

Mã hiệu, số xe-ri

Hãng, nước sản xuất

Hoạt độ/ Ngày xác định

Mục đích sử dụng

Tên thiết bị gắn nguồn phóng xạ; Mã hiệu, số xê-ri; Địa điểm đặt thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ NGUỒN PHÓNG XẠ

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số... ngày... tháng... năm............. )

TT

n đồng vị phóng xạ

Dạng nguồn hở hay nguồn kín

Mã hiệu, số xê-ri (đối với nguồn kín)

Hãng, nước sản xuất

Trạng thái vật lý (đối với nguồn hở)

Hoạt độ/ Ngày xác định

Mục đích sử dụng

Địa điểm đặt nguồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số ... ngày ...tháng ...năm ...............)

TT

Lô chất thải

Tên các đồng vị phóng xạ chính trong chất thải

Hoạt độ riêng (Bq/kg hoặc Bq/l)

Trạng thái vật lý (rắn hoặc lỏng)

Khối lượng (đối với thể rắn) hoặc thể tích (đối với thể lỏng)

Địa điểm lưu giữ

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN KHÔNG Ở DẠNG BÓ NHIÊN LIỆU

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số ... ngày ... tháng ... năm ...)

TT

Loại

Khối lượng

Thành phần hóa học

Trạng thái vật lý

Nguồn gốc xuất xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ VẬT LIỆU HẠT NHÂN Ở DẠNG BÓ NHIÊN LIỆU

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số ... ngày ... tháng ... năm ...)

TT

Mã hiệu bó nhiên liệu

Khối lượng bó nhiên liệu

Khối lượng U- 235 trong bó nhiên liệu

Độ làm giàu trung bình

Thành phần hóa học

Vật liệu vỏ bọc thanh nhiên liệu

Hãng, nước sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ HẠT NHÂN

(Kèm theo giấy xác nhận khai báo số ... ngày ...tháng ... năm ...)

TT

Tên thiết bị

Mã hiệu, số xê-ri

Hãng, nước sản xuất

Năm sản xuất

Các thông số kỹ thuật chính

Mục đích sử dụng

i đặt thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ghi rõ xạ trị từ xa; xạ trị áp sát; máy đo trong công nghiệp; thăm dò địa chất; chụp ảnh phóng xạ; chiếu xạ công nghiệp; phân tích huỳnh quang tia X; chuẩn thiết bị;...

Trân trọng!

Tạ Thị Thanh Thảo

Hỏi đáp mới nhất
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

222 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào