14:42 | 06/04/2022
Loading...

Mẫu tờ bìa Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi là gì?

Mẫu tờ bìa Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn giúp em.

Mẫu tờ bìa Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng như thế nào?

Tại mẫu số 1 Phụ lục 1 Kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-BQP có quy định như sau:

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT DANH HIỆU

GIẢNG VIÊN (GIÁO VIÊN) DẠY GIỎI CẤP………………………………

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

Cấp bậc:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

 

……………, năm.…

Mẫu đơn đề nghị xét, công nhận đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi các cấp như thế nào?

Tại mẫu số 2 Phụ lục 1 Kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-BQP có quy định như sau:

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xét, công nhận đạt danh hiệu Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cấp……………………

Kính gửi: Hội đồng xét, công nhận Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cấp.……………………

Họ và tên: …………………………………………….…………Nam, nữ:………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………….

Cấp bậc: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………… chức vụ cao nhất đã qua …..…………………

Đơn vị công tác: Bộ môn ……, Khoa ………, Nhà trường …..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cá nhân: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ Email: ………………………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn tại Thông tư ………………………………………………………………….

Đề nghị được xét, công nhận đạt danh hiệu Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cấp:…………

 

 

………,ngày…… tháng ……năm ....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn bản kê khai thành tích đề nghị xét, công nhận đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi như thế nào?

Tại mẫu số 3 Phụ lục 1 Kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-BQP có quy định như sau:

Mẫu số 03

TÊN TRƯỜNG …………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày     tháng       năm                

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH(*)

Đề nghị xét, công nhận đạt danh hiệu Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cấp…………

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên: (1) ……………………………………………………………Nam, nữ ……………

2. Ngày, tháng, năm sinh: (2) …………………………………………………………………….

3. Quê quán: ………………………………………………………………………………………..

4. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………..………………………..

5. Dân tộc: ………………………………………………………………….……………………….

6. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

7. Cấp bậc: ………………………………………………………………………………………….

8. Chức vụ: (3) ………………………………………………………………………………………

9. Trình độ học vấn: (4) ……………………………………………………………………………

10. Chức danh khoa học: (5) ………………………………………………………………………

11. Số năm tham gia công tác giáo dục, đào tạo: (6)………………… số năm trực tiếp giảng dạy ………………

12. Điện thoại: ……………………………………Email: …………………………………………

13. Quá trình công tác: (7)

Thời gian

Cấp bậc

Chức vụ, đơn vị công tác

Từ tháng.....năm đến tháng....năm

 

 

…………………

 

 

…………………

 

 

14. Năm được công nhận đạt danh hiệu Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cấp cơ sở: (8) ……………………………………………………………………………………………

15. Năm được công nhận đạt danh hiệu Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cấp tỉnh, Bộ: (9)…………………………………………………………………………………………

II. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

1. Phẩm chất chính trị:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

1. Đề tài, sáng kiến NCKH, giáo trình, tài liệu, sách, bài báo, đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

- Đề tài, sáng kiến NCKH: (10)

TT

Tên Đề tài, sáng kiến NCKH

Chủ trì

Tham gia

Cấp nghiệm thu

Năm nghiệm thu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo trình, tài liệu, sách: (11)

TT

Tên Giáo trình, tài liệu, sách

Chủ biên

Tham gia

Năm nghiệm thu

Năm xuất bản (sử dụng)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: (12)…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, II, đại học: (13)

TT

Tên học viên

HD chính

HD phụ

Số quyết định hướng dẫn

Năm bảo vệ thành công

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn học viên: (14)………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua: (15) số lần ………………… năm…………………………………

- Danh hiệu giảng viên (giáo viên) dạy giỏi: (15) số lần ………………… năm………………..

TT

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

- Các hình thức khen thưởng (Từ bằng khen cấp tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở lên): (16)

TT

Năm

Hình thức, nội dung khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3. Kỷ luật (Thời gian, hình thức, lý do)………………………………………………………….

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai./.

 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

……………, ngày……… tháng……năm...

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

Đánh máy không quá 10 trang, không đóng quyển, người khai ký nhỏ bằng bút mực xanh góc dưới bên phải vào từng trang khai thành tích;

(1) Họ và tên viết chữ in hoa;

(2) Viết theo giấy khai sinh;

(3) Chức vụ hiện tại;

(4) Trình độ học vấn: Khai theo bằng cấp hiện có;

(5) Chức danh khoa học: GS, PGS;

(6) Khai bằng số (tổng số năm):

(7) Khai từ tháng.... năm ….. đến tháng....năm.... công tác tại đơn vị …….;

(8), (9), Khai năm được nhận danh hiệu;

(10) Khai đầy đủ tên đề tài, sáng kiến NCKH;

(11) Khai rõ tên giáo trình, sách, tài liệu (không viết tắt);

(12) Khai tên bài báo đã đăng;

(13) Khai theo thứ tự Tiến sĩ, thạc sĩ ……..;

(14) Khai rõ số lượng học viên đã hướng dẫn. VD: Hướng dẫn 02 học viên cao học;………..;

(15) Khai rõ lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tỉnh, Bộ, toàn quân, toàn quốc (nếu có), hoặc Giảng viên (Giáo viên) dạy giỏi cùng cấp. Lưu ý trong một năm nếu đạt nhiều danh hiệu thì cá nhân lựa chọn một danh hiệu để kê khai;

(16) Ghi rõ nội dung được khen thưởng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giáo viên dạy giỏi

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào