08:43 | 10/02/2022
Loading...

Mẫu biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào?

Cho tôi hỏi, mẫu biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Biên bản giữ người có quyết định truy tìm sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mẫu biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

Tại Mẫu 5 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về biên bản về việc người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Về việc(1) ……………..……………….bỏ trốn*

Hôm nay, vào hồi….. giờ…… ngày …..tháng …..năm …….tại(2) ……………………………………

Chúng tôi gồm:

1. …………………………………..; Cấp bậc/chức vụ:………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………..; Cấp bậc/chức vụ:………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, chức vụ, số CMND)

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản về việc (1) …………………………………….. bỏ trốn thi hành quyết định đưa vào(3) ………………………………………….đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………/……../………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………..; Nơi làm việc: ………………………………………..

Đã có Quyết định đưa vào(3) …………………………………………………………………………….

…………………………………………; thời hạn: ……………….. tháng.

Đã bỏ trốn hồi giờ... ngày.....tháng…. năm…… trong trường hợp …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi……… giờ….. ngày….. tháng…. năm….., được lập thành ….. bản, gồm ….. trang, có nội dung và giá trị như nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

- Lưu:…….

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung sự việc “người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc” hoặc “học sinh” hoặc “trại viên” bỏ trốn.

(1) Ghi “người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng” hoặc “người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc” hoặc “học sinh” hoặc “trại viên”.

(2) Ghi địa điểm lập biên bản.

(3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Mẫu biên bản giữ người có quyết định truy tìm

Tại Mẫu 6 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản giữ người có quyết định truy tìm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Giữ người có quyết định truy tìm*

Hôm nay, vào hồi…… giờ …….ngày…… tháng…… năm…….., tại(1)……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):……………………………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

2. Ông (bà):……………………………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện chính quyền địa phương:

1. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

2. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

Có sự chứng kiến của:

1. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

2. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản giữ người có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………./………../……….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………../………./……….;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………..; Nơi làm việc: ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Đã có Quyết định truy tìm số:…………………………… ngày ………/….../……. của……………………….

…………………………………………………………………………………………………………..(2)

Sau khi kiểm tra lý lịch, căn cước người bị giữ và đối chiếu với quyết định truy tìm đã xác định đúng là người có lai lịch nêu trên bỏ trốn thi hành quyết định đưa vào …………………………………………… (3)

Tình trạng sức khỏe của người bỏ trốn khi bị giữ ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Tang vật, tài sản mang theo (nếu có):……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Thái độ chấp hành của người bỏ trốn khi bị giữ:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Biên bản được lập xong hồi ………….giờ…….. ngày…….. tháng……… năm…….., đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
 (, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ GIỮ
 (, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
 (, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung giữ người bỏ trốn có quyết định truy tìm, quy định tại Điều 10 Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi địa điểm lập biên bản.

(2) Ghi số văn bản, tên cơ quan ra quyết định truy tìm.

(3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biện pháp xử lý hành chính

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Biện pháp xử lý hành chính
Biện pháp xử lý hành chính
Hỏi đáp mới nhất về Biện pháp xử lý hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các tình tiết tăng nặng khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Biện pháp xử lý hành chính có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào