08:44 | 10/02/2022
Loading...

Mẫu biên bản về việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào?

Cho tôi hỏi, mẫu biên bản về việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Biên bản về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mẫu biên bản về việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Tại Mẫu 1 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản về việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Về việc đọc, ghi chép và sao chụp hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(1)……………… *

1. Căn cứ Thông báo số: ..../TB-…… ngày.... tháng.... năm……… của (2)………………………. về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(1) ………………………. đối với Ông (bà):(3) …………………………………………….

2. Hôm nay, vào hồi.... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm…….., tại (4) ……………………….

3. Tôi là:………………………………..; Chức vụ:(5) …………………………………………….., là đại diện cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào ………………………, tiến hành lập biên bản về việc:

Ông (bà):(6) ………………………….; Tên gọi khác: …………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……../………/……….; Giới tính: …………………………………………………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ……../……./………………….;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Đã đọc, ghi chép, sao chụp nội dung ghi trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(1) ………………………………………………………………………………………………… theo quy định.

…………….. Biên bản được lập xong hồi.... giờ.... phút cùng ngày, gồm .... tờ, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; 01 bản giao cho Ông (bà) (6) ……………………………………. và 01 bản được lưu hồ sơ.

 

NGƯỜI ĐỌC/GHI CHÉP/SAO CHỤP HỒ SƠ (6)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(5)
 (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung buổi làm việc đọc, ghi chép và sao chụp hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, quy định tại Điều 99; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc.”

(2) Ghi tên cơ quan ra thông báo lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

(3) Ghi họ và tên của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

(4) Ghi cụ thể địa chỉ của địa điểm đọc hồ sơ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).

(5) Ghi chức danh và đơn vị công tác của người lập biên bản.

(6) Ghi họ và tên của người bị lập hồ sơ đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc họ và tên của người giám hộ của người chưa thành niên bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Mẫu biên bản về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

Tại Mẫu 2 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(1) …………..*

Căn cứ Điều 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-TA ngày …..../….../…… của Tòa án nhân dân ………….. về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(1) ………………………………………….

Căn cứ Điều 9 Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày ....tháng....năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Thi hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(1)…………………..

Hôm nay, vào hồi....giờ…. phút, ngày …...../……../………. tại (2) …………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):………………………………………….; Chức vụ(3): …………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………….

2. Ông (bà):………………………………………….; Chức vụ(3): …………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện chính quyền địa phương:

- Ông (bà):………………………………………….; Chức vụ(3): …………………………………

- Cơ quan/Đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Có sự chứng kiến của:

Ông (bà)(4):…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản về việc thi hành Quyết định số ………. ngày …../…./…… của Tòa án nhân dân ………………………………. về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào (1)…………………………………… đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …….../…..…./………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …....../……..../………;

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………….; Tôn giáo:………………; Trình độ học vấn:………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc/học tập: ……………………………………………………………………………………..

- Tình trạng của người bị áp dụng biện pháp đưa vào(1) ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

- Thái độ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào(1)………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

- Các vấn đề khác trong khi lập biên bản (nếu có):........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong hồi...giờ....phút, ngày .../..../….., gồm …. tờ, được lập thành ….. bản có giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng, không có ý kiến khác và cùng ký tên dưới đây; 01 bản được lưu tại(5) ………., 01 bản được gửi kèm theo hồ sơ đưa vào(1)……………………………..

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
 (Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung buổi làm việc để thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

(1) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(2) Ghi địa chỉ của địa điểm lập biên bản.

(3) Ghi chức vụ và đơn vị công tác của người lập biên bản.

(4) Ghi họ tên của chứng kiến hoặc người đại diện hợp pháp của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

(5) Ghi đơn vị có thẩm quyền thi hành Quyết định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Biện pháp xử lý hành chính

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Biện pháp xử lý hành chính
Biện pháp xử lý hành chính
Hỏi đáp mới nhất về Biện pháp xử lý hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Các tình tiết tăng nặng khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Biện pháp xử lý hành chính có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào