11:33 | 27/01/2022
Loading...

Mẫu đề nghị tạm đình chỉ chấp hành - thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào?

Cho tôi hỏi, mẫu đề nghị tạm đình chỉ và gia hạn tạm đình chỉ chấp hành - thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Mẫu đề nghị tạm đình chỉ chấp hành - thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Theo Mẫu 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đề nghị tạm đình chỉ chấp hành - thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./ĐN-(3).......

(4)………., ngày ... tháng ... năm ..…...

 

ĐỀ NGHỊ

Tạm đình chỉ(5) quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào(6) ....................................*

Kính gửi: (7) ....................................

Căn cứ Điều(8) .................................... Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều(11).... Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tôi: ....................................; Cấp bậc: ...................................; Chức vụ: ...................................

1. Đề nghị (7) ...................................xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) ...................................đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ...................................; Giới tính: ...................................; Tên gọi khác: ...........................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…/……

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: ..........................................................; ngày cấp: …/…/……; nơi cấp: ............................................................................................................................................

Nơi thường trú: ...............................................................................................................................

Dân tộc: ...................................; Tôn giáo: ...................................; Trình độ học vấn: ...................

Quyết định đưa vào (6) .................................... số ......../QĐ-TA ngày ........ tháng ........ năm ........... của TAND ............................................................................................................

Hiện chưa thi hành quyết định, đang cư trú tại/đang chấp hành tại (9) ....................................

................................................................................................................................................

2. Lý do đề nghị tạm đình chỉ (5)quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) ...................................(10) ................................... (có tài liệu gửi kèm theo).

3. Thời hạn đề nghị tạm đình chỉ (5) quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) ................................... là: ......... tháng ........ ngày.

 


Nơi nhận:
(6)..................;
- Lưu: ......

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 112 hoặc Điều 117 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “chấp hành” nếu áp dụng Điều 112; “thi hành” nếu áp dụng Điều 117.

(6) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(7) Ghi tên Tòa án quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương hoặc Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.... hoặc Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc....

(8) Ghi “112” hoặc “117”.

(9) Trường hợp chưa thi hành thì ghi địa chỉ nơi người đó đang cư trú; nếu đang chấp hành thì ghi tên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc nơi học sinh, trại viên đang chấp hành.

(10) Ghi lý do đề nghị tạm đình chỉ, hồ sơ, tài liệu gửi kèm.

(11) Nếu là thi hành thì ghi “6”, nếu là chấp hành thì có 02 trường hợp: Nếu áp dụng cho trường giáo dưỡng ghi “15”, cơ sở giáo dục bắt buộc ghi “29”.

Mẫu đề nghị gia hạn tạm đình chỉ chấp hành - thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Tại Mẫu 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu đề nghị gia hạn tạm đình chỉ chấp hành - thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

CƠ QUAN (1)
ĐƠN VỊ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./ĐN-(3).......

(4)………., ngày ... tháng ... năm ..…...

 ĐỀ NGHỊ

Gia hạn tạm đình chỉ (5) quyết định áp dụng biện pháp xử lý
hành chính đưa vào(6) .................................... *

Kính gửi: (7) ....................................

Căn cứ Điều(8) .................................... Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều(11).... Nghị định số ..../2021/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tôi: ....................................; Cấp bậc: ....................................; Chức vụ: ....................................

1. Đề nghị (7) ....................................xem xét, quyết định gia hạn tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) .................................... đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ....................................; Giới tính: ....................................; Tên gọi khác: .................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…/……

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD: ....................................; ngày cấp: …/…/……; nơi cấp: ................................................................................................................................................

Nơi thường trú: ........................................................................................................................

Dân tộc: ....................................; Tôn giáo: ....................................; Trình độ học vấn: ...........

Nơi làm việc/học tập: ...............................................................................................................

Quyết định đưa vào (6) ........................................................................số ........./QĐ-TA ngày ........ tháng ........ năm ........... của TAND ........................................................................

Hiện chưa thi hành quyết định, đang cư trú tại/đang chấp hành tại(9) ....................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Lý do đề nghị gia hạn tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) .................................................................................................................................

(10)........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Thời hạn đề nghị gia hạn tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào(6) ........................................................................ là: ...................tháng ......... ngày.

 


Nơi nhận:
(7)..................;
- Lưu: ......

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền đề nghị gia hạn tạm đình chỉ chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 112 hoặc Điều 117 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp đơn vị công tác của người có quyền đề nghị gia hạn tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

(3) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan.

(4) Ghi địa danh.

(5) Ghi “chấp hành” nếu áp dụng Điều 112; “thi hành” nếu áp dụng Điều 117.

(6) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

(7) Ghi tên Tòa án quân/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương hoặc Hiệu trưởng trường giáo dưỡng hoặc Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc.

(8) Ghi “112” hoặc “117”.

(9) Trường hợp chưa thi hành thì ghi địa chỉ nơi người đó đang cư trú; nếu đang chấp hành thì ghi tên trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc nơi học sinh, trại viên đang chấp hành.

(10) Ghi lý do đề nghị gia hạn tạm đình chỉ, tài liệu liên quan kèm theo.

(11) Nếu là thi hành thì ghi “6”, nếu là chấp hành thì có 02 trường hợp: Nếu áp dụng cho trường giáo dưỡng ghi “15”, cơ sở giáo dục bắt buộc ghi “29”.

Trân trọng!

 

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào