09:36 | 23/11/2020
Loading...

Biểu mẫu Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh

Mình kinh doanh theo hộ gia đình. Sắp tới chuyển địa điểm kinh doanh sang huyện khác. Tìm giúp mình mẫu Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình khi chuyển địa điểm với.

Mẫu Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Chi tiết nội dung biểu mẫu như sau:

PHỤ LỤC VI-9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………..

………, ngày……tháng……năm …….

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch (Ủy ban nhân dân quận/huyện………..)
(nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ cũ)

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trên cơ sở

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh ngày …… tháng …… năm ……….. của hộ kinh doanh sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................

2. Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ...............................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................................................................

3. Địa điểm kinh doanh:

4. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ................................................

Giới tính: ...........................................................................................................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ....................  Quốc tịch: ................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................

Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp: .............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

Ngày …../…../…….., Phòng Tài chính - Kế hoạch (Ủy ban nhân dân quận/huyện................... )

(nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số cho hộ kinh doanh nêu trên.

Lý do: Hộ kinh doanh đăng ký chuyển địa chỉ hộ kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh mới: ................................

Kính gửi Quý Phòng để biết. 


Nơi nhận:

- Như trên (sao kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

- Lưu: ……….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào