08:32 | 08/09/2018
Loading...

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật hãy cung cấp giúp tôi danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Cảm ơn! Kim Thanh - thanh*****@gmail.com

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể: 

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

I

HUYỆN BA TƠ

 

 

 

 

 

 

Xã Ba Thành

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trường An

 

 

 

 

2

Thôn Huy Ba I

 

 

Xã Ba Tiêu

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn K rầy

 

 

Xã Ba Vinh

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Nẻ

 

 

 

 

2

Thôn Nước Rong

 

 

 

 

3

Thôn Gò Đập

 

 

 

 

4

Thôn Huy Dui

 

 

 

 

5

Thôn Nước Y

 

 

 

 

6

Thôn Nước Lá

 

 

 

 

7

Thôn Hóc Đô

 

 

 

 

8

Thôn Nước Gia

 

 

 

 

9

Thôn Làng Huy

 

 

Thị trấn Ba Tơ

II

 

 

 

 

 

 

1

Tổ dân phố vã Nhăn

 

 

 

 

2

Tổ dân phố Kon Dung

 

 

 

 

3

Tổ dân phố Uy Năng

 

 

Xã Ba Vì

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Rò

 

 

 

 

2

Thôn Mang Đen

 

 

 

 

3

Thôn Nước Y Vang

 

 

 

 

4

Thôn Gò Vành

 

 

Xã Ba Chùa

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Chùa

 

 

Xã Ba Liên

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hương Chiêng

 

 

Xã Ba Bích

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Vào

 

 

 

 

2

Thôn Làng Mâm

 

 

Xã Ba Lế

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Lâu

 

 

 

 

2

Thôn Vã Tia

 

 

 

 

3

Thôn Gòi Lế

 

 

 

 

4

Thôn Vả Lếch

 

 

 

 

5

Thôn Mang Krúi

 

 

Xã Ba Xa

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Gòi Hrê 1

 

 

 

 

2

Thôn Gòi Hrê 2

 

 

 

 

3

Thôn Mang Krá

 

 

 

 

4

Thôn Mang Mu

 

 

 

 

5

Thôn Ba Ha

 

 

 

 

6

Thôn Nước Lăng

 

 

 

 

7

Thôn Nước Chạch

 

 

Xã Ba Dinh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Lang

 

 

 

 

2

Thôn Nước Tiên

 

 

 

 

3

Thôn Kà La

 

 

 

 

4

Thôn Đồng Lân

 

 

Xã Ba Khâm

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Giáp

 

 

 

 

2

Thôn Vẩy Ốc

 

 

 

 

3

Thôn Đồng Răm

 

 

 

 

4

Thôn Hố Sâu

 

 

Xã Ba Tô

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Mang Lùng I

 

 

 

 

2

Thôn Mang Lùng II

 

 

 

 

3

Thôn Trà Nô

 

 

 

 

4

Thôn Làng Mạ

 

 

 

 

5

Thôn Rộc Măng

 

 

 

 

6

Thôn Làng Xi I

 

 

 

 

7

Thôn Làng Xi II

 

 

Xã Ba Trang

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bùi Hui

 

 

 

 

2

Thôn Kon Dóc

 

 

 

 

3

Thôn Kon Riêng

 

 

 

 

4

Thôn Nước Đang

 

 

Xã Ba Ngạc

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn K Rên

 

 

 

 

2

Thôn Nước Lầy

 

 

 

 

3

Thôn Ba Lăng

 

 

Xã Ba Nam

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Xà Râu

 

 

 

 

2

Thôn Làng Vờ

 

 

 

 

3

Thôn Làng Dút I

 

 

 

 

4

Thôn Làng Dút II

 

 

Xã Ba Giang

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Ba Nhà

 

 

 

 

2

Thôn Gò Khôn

 

 

 

 

3

Thôn Nước Lô

II

HUYỆN MINH LONG

 

 

 

 

 

 

Xã Long Hiệp

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hà Liệt

 

 

 

 

2

Thôn Thiệp Xuyên

 

 

 

 

3

Thôn Dục Ái

 

 

 

 

4

Thôn Hà Bôi

 

 

Xã Thanh An

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Công Loan

 

 

 

 

2

Thôn Phiên Chá

 

 

 

 

3

Thôn Dưỡng Chơn

 

 

 

 

4

Thôn Làng Đố

 

 

 

 

5

Thôn Diệp Thượng

 

 

 

 

6

Thôn Diệp Hạ

 

 

 

 

7

Thôn Làng Hinh

 

 

 

 

8

Thôn Tam La

 

 

 

 

9

Thôn Hóc Nhiêu

 

 

 

 

10

Thôn Đồng Rinh

 

 

Xã Long Mai

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Kỳ Hát

 

 

 

 

2

Thôn Dư Hữu

 

 

 

 

3

Thôn Tối Lạc Thượng

 

 

 

 

4

Thôn Mai Lãnh Hữu

 

 

 

 

5

Thôn Mai Lãnh Hạ

 

 

 

 

6

Thôn Mai Lãnh Trung

 

 

 

 

7

Thôn Mai Lãnh Thượng

 

 

Xã Long Sơn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Biều Qua

 

 

 

 

2

Thôn Xà Tôn

 

 

 

 

3

Thôn Lạc Hạ

 

 

 

 

4

Thôn Lạc Sơn

 

 

 

 

5

Thôn Gò Chè

 

 

 

 

6

Thôn Gò Tranh

 

 

Xã Long Môn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Cà Xen

 

 

 

 

2

Thôn Làng Ren

III

HUYỆN SƠN HÀ

 

 

 

 

 

 

Xã Sơn Thành

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hoăn Vậy

 

 

 

 

2

Thôn Làng Vẹt

 

 

 

 

3

Thôn Hà Thành

 

 

Xã Sơn Nham

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Cận Sơn

 

 

 

 

2

Thôn Chàm Rao

 

 

 

 

3

Thôn Xà Nay

 

 

 

 

4

Thôn Xà Riêng

 

 

Xã Sơn Cao

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Xà Ây

 

 

 

 

2

Thôn Làng Gung

 

 

 

 

3

Thôn Làng Mon

 

 

 

 

4

Thôn Đồng Sạ

 

 

 

 

5

Thôn Làng Trăng

 

 

Xã Sơn Linh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Gò Da

 

 

 

 

2

Thôn Bồ Nung

 

 

 

 

3

Thôn Đồng A

 

 

 

 

4

Thôn Ka La

 

 

Xã Sơn Giang

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tà Đinh

 

 

 

 

2

Thôn Làng Rê

 

 

 

 

3

Thôn Làng Lùng

 

 

Xã Sơn Hải

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Gò Sim

 

 

 

 

2

Thôn Làng Trăng

 

 

 

 

3

Thôn Tà Mát

 

 

 

 

4

Thôn Làng Lành

 

 

Xã Sơn Thủy

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tà Bi

 

 

 

 

2

Thôn Giá Gối

 

 

Xã Sơn Kỳ

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bồ Nung

 

 

 

 

2

Thôn Làng Trăng

 

 

 

 

3

Thôn Mô Níc

 

 

 

 

4

Thôn Tà Bấc

 

 

Xã Sơn Ba

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Làng Già

 

 

 

 

2

Thôn Làng Chai

 

 

 

 

3

Thôn Gò Da

 

 

Thị trấn Di Lăng

II

 

 

 

 

 

 

1

Tổ dân phố Nước Rạc

 

 

 

 

2

Tổ dân phố Đồi Ráy

 

 

 

 

3

Tổ dân phố Nước Nia

 

 

Xã Sơn Thượng

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bờ Reo

 

 

Xã Sơn Bao

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Bao

 

 

 

 

2

Thôn Mang Nà

 

 

 

 

3

Thôn Nước Rinh

 

 

 

 

4

Thôn Làng Chúc

 

 

 

 

5

Thôn Làng Mùng

 

 

Xã Sơn Trung

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Làng Lòn

 

 

 

 

2

Thôn Gò Rộc

 

 

Xã Sơn Hạ

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đèo Rơn

 

 

 

 

2

Thôn Trường Ka

 

 

 

 

3

Thôn Kà Tu

 

 

 

 

4

Thôn Đèo Gió

 

 

 

 

5

Thôn Đồng Reng

 

 

 

 

6

Thôn Hà Bắc

 

 

 

 

7

Thôn Trường Khay

IV

HUYỆN SƠN TÂY

 

 

 

 

 

 

Xã Sơn Bua

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Tang

 

 

 

 

2

Thôn Mang He

 

 

 

 

3

Thôn Mang Tà Bể

 

 

Xã Sơn Mùa

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tu La

 

 

 

 

2

Thôn Huy Ra Lung

 

 

 

 

3

Thôn Huy Em

 

 

 

 

4

Thôn Nước Min

 

 

Xã Sơn Liên

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tang Tong

 

 

 

 

2

Thôn Đăk Doa

 

 

 

 

3

Thôn Đăk Long

 

 

Xã Sơn Dung

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Gò Lã

 

 

 

 

2

Thôn Ka Xim

 

 

 

 

3

Thôn Đắk Trên

 

 

 

 

4

Thôn Đắk Lang

 

 

Xã Sơn Long

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Ra Manh

 

 

 

 

2

Thôn Mang Hin

 

 

 

 

3

Thôn Ra Pân

 

 

 

 

4

Thôn Tà Vay

 

 

Xã Sơn Tân

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Ra Nhua

 

 

 

 

2

Thôn Đăk Be

 

 

 

 

3

Thôn Đăk Ròng

 

 

 

 

4

Thôn Tà Dô

 

 

Xã Sơn Màu

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hà Lên

 

 

 

 

2

Thôn Tà Vinh

 

 

 

 

3

Thôn Đắk Pao

 

 

 

 

4

Thôn Đắk Panh

 

 

Xã Sơn Tinh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nước Kỉa

 

 

 

 

2

Thôn Tà Kin

 

 

 

 

3

Thôn A Xin

 

 

 

 

4

Thôn Bà He

 

 

 

 

5

Thôn Ka Năng

 

 

 

 

6

Thôn Ra Tân

 

 

Xã Sơn Lập

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Mang Trẫy

 

 

 

 

2

Thôn Tà Ngàm

 

 

 

 

3

Thôn Mang Rễ

V

HUYỆN TÂY TRÀ

 

 

 

 

 

 

Xã Trà Phong

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Gò Rô

 

 

 

 

2

Thôn Trà Nga

 

 

 

 

3

Thôn Trà Niu

 

 

 

 

4

Thôn Hà Riềng

 

 

 

 

5

Thôn Trà Bung

 

 

 

 

6

Thôn Trà Reo

 

 

 

 

7

Thôn Trà Na

 

 

Xã Trà Thọ

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bắc Dương

 

 

 

 

2

Thôn Bắc Nguyên

 

 

 

 

3

Thôn Tây

 

 

 

 

4

Thôn Tre

 

 

 

 

5

Thôn Nước Biếc

 

 

Xã Trà Xinh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trà Ôi

 

 

 

 

2

Thôn Trà Veo

 

 

 

 

3

Thôn Trà Kem

 

 

Xã Trà Quân

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trà Bao

 

 

 

 

2

Thôn Trà Xuông

 

 

 

 

3

Thôn Trà Ong

 

 

Xã Trà Khê

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hà

 

 

 

 

2

Thôn Sơn

 

 

 

 

3

Thôn Đông

 

 

Xã Trà Thanh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Môn

 

 

 

 

2

Thôn Cát

 

 

 

 

3

Thôn Gỗ

 

 

 

 

4

Thôn Vuông

 

 

Xã Trà Lãnh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trà Linh

 

 

 

 

2

Thôn Trà Dinh

 

 

 

 

3

Thôn Trà Lương

 

 

 

 

4

Thôn Trà Ích

 

 

Xã Trà Nham

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trà Huynh

 

 

 

 

2

Thôn Trà Long

 

 

 

 

3

Thôn Trà Cương

 

 

 

 

4

Thông Trà Vân

 

 

Xã Trà Trung

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đam

 

 

 

 

2

Thôn Vàng

 

 

 

 

3

Thôn Xanh

VI

HUYỆN TRÀ BNG

 

 

 

 

 

 

Thị Trấn Trà Xuân

II

 

 

 

 

 

 

1

Tổ dân phố 7

 

 

Xã Trà Bình

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bình Trung

 

 

Xã Trà Giang

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3

 

 

Xã Trà Lâm

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trà Xanh

 

 

 

 

2

Thôn Trà Lạc

 

 

 

 

3

Thôn Trà Gia

 

 

 

 

4

Thôn Trà Khương

 

 

 

 

5

Thôn Trà Hoa

 

 

Xã Trà Thủy

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3

 

 

 

 

4

Thôn 4

 

 

 

 

5

Thôn 5

 

 

 

 

6

Thôn 6

 

 

Xã Trà Sơn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tây

 

 

 

 

2

Thôn Kà Tinh

 

 

 

 

3

Thôn Bắc

 

 

 

 

4

Thôn Bắc 2

 

 

 

 

5

Thôn Đông

 

 

 

 

6

Thôn Trung 2

 

 

 

 

7

Thôn Sơn Bàn

 

 

 

 

8

Thôn Sơn Bàn 2

 

 

 

 

9

Thôn Sơn Thành

 

 

 

 

10

Thôn Sơn Thành 2

 

 

Xã Trà Tân

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trường Giang

 

 

 

 

2

Thôn Trường Biện

 

 

 

 

3

Thôn Trà Ngon

 

 

 

 

4

Thôn Trà Ót

 

 

 

 

5

Thôn Tây Trà Ót

 

 

Xã Trà Bùi

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Niên

 

 

 

 

2

Thôn Gò

 

 

 

 

3

Thôn Tây

 

 

 

 

4

Thôn Tang

 

 

 

 

5

Thôn Quế

 

 

 

 

6

Thôn Nước Nia

 

 

Xã Trà Hiệp

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nguyên

 

 

 

 

2

Thôn Cưa

 

 

 

 

3

Thôn Cả

 

 

 

 

4

Thôn Băng

 

 

Xã Trà Phú

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Phú Hòa

 

 

 

 

2

Thôn Phú Tài

VII

HUYỆN TƯ NGHĨA

 

 

 

 

 

 

Xã Nghĩa Thọ

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 2

VIII

HUYỆN BÌNH SƠN

 

 

 

 

 

 

Xã Bình An

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Thọ An

IX

HUYỆN SƠN TỊNH

 

 

 

 

 

 

Xã Tịnh Đông

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tân An

 

 

 

 

2

Thôn Hương Nhượng Bắc

X

HUYỆN NGHĨA HÀNH

 

 

 

 

 

 

Xã Hành Tín Tây

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Trũng Kè 2

 

 

 

 

2

Thôn Trũng Kè 1

 

 

Xã Hành Tín Đông

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khánh Giang

 

 

 

 

2

Thôn Trường Lệ


Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.  

Chúc sức khỏe và thành công! 

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Vùng dân tộc thiểu số

Thư Viện Pháp Luật

Vùng dân tộc thiểu số
Hỏi đáp mới nhất về Vùng dân tộc thiểu số
Hỏi đáp pháp luật
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo
Hỏi đáp pháp luật
Cấp xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được cấp các ấn phẩm báo, tạp chí như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chính sách đối với người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số trong công tác dân tộc được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số trong công tác dân tộc được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đối tượng được hưởng chính sách tín dụng, ưu đãi vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn
Hỏi đáp pháp luật
Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với hộ nghèo ở khu vực đặc biệt khó khăn
Hỏi đáp pháp luật
Định mức hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số
Hỏi đáp pháp luật
Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số, vùng núi đặc biệt khó khăn
Hỏi đáp pháp luật
Hỗ trợ tín dụng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn
Hỏi đáp pháp luật
Hình thức hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Vùng dân tộc thiểu số có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào