Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Kim Hương, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Kinh tế TPHCM. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (k.huong***@gmail.com)

Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác được quy định tại Điều 58 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

1. Nhiệm vụ của Người đại diện theo ủy quyền:

Thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn do VIETTEL giao:

a) Người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền, trách nhiệm của VIETTEL đầu tư tại doanh nghiệp khác có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong công ty có cổ phần, vốn góp của VIETTEL theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL. Trong trường hợp VIETTEL nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối thì Người đại diện sử dụng quyền chi phối để định hướng công ty này theo chiến lược, mục tiêu của VIETTEL.

b) Người đại diện theo ủy quyền ở doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của VIETTEL phải có trách nhiệm hướng doanh nghiệp đó đi đúng mục tiêu, định hướng của VIETTEL. Kịp thời báo cáo cho VIETTEL về tình hình doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do VIETTEL giao hoặc những trường hợp sai phạm khác và đề xuất giải pháp để khắc phục. Sau khi giải pháp khắc phục được VIETTEL thông qua thì Người đại diện cần tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định hướng VIETTEL đã xác định.

c) Người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp mà VIETTEL tham gia góp vốn điều lệ phải xin ý kiến VIETTEL bằng văn bản để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có) đối với những nội dung quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 63 và Điểm d Khoản 4 Điều 64 Điều lệ này. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc của doanh nghiệp khác thì những người đó phải thống nhất thực hiện ý kiến chỉ đạo của VIETTEL.

d) Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp khác theo điều lệ của doanh nghiệp này.

đ) Khi được ủy quyền thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng theo đúng chỉ đạo của VIETTEL, nhất là trong trường hợp là cổ đông, bên góp vốn chi phối.

e) Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác theo quy định của luật pháp, điều lệ doanh nghiệp.

g) Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp khác nộp kịp thời lợi nhuận, cổ tức được chia về VIETTEL. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn của VIETTEL đã đầu tư tại doanh nghiệp khác.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp và của VIETTEL.

i) Chịu trách nhiệm trước VIETTEL về hiệu quả sử dụng vốn góp của VIETTEL và các nhiệm vụ được giao tại công ty mà mình được cử làm đại diện. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho đại diện chủ sở hữu vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn của Người đại diện theo ủy quyền:

a) Được VIETTEL xem xét chỉ định tham gia Hội đồng thành viên hoặc đề cử để tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Được VIETTEL ủy quyền tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp theo số cổ phần (mức vốn) được ủy quyền đại diện. Đối với các nội dung phải xin ý kiến VIETTEL thì sau khi có ý kiến chấp thuận của VIETTEL Người đại diện phải tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định theo đúng ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của VIETTEL. Trường hợp có nội dung phát sinh thêm chưa xin được ý kiến chỉ đạo thì đề nghị cuộc họp cho biểu quyết, quyết định sau.

c) Được hưởng tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), thù lao, các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

d) Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin do VIETTEL tổ chức.

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp và VIETTEL.

3. Nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền:

a) Người đại diện theo ủy quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp do mình làm người đại diện; các quy định của VIETTEL trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các quyền, trách nhiệm của mình.

b) Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh; giám sát tình hình tài chính; gửi các báo cáo định kỳ (quý, năm), báo cáo bất thường và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của VIETTEL, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

c) Báo cáo kịp thời, đề xuất những giải pháp đối với VIETTEL về tình hình doanh nghiệp hoạt động thua lỗ; không bảo đảm khả năng thanh toán; đầu tư không đúng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do VIETTEL giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp và VIETTEL.

Liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn về trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp còn được quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

- Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

- Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL ở doanh nghiệp khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Hỏi đáp mới nhất về Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Hỏi đáp pháp luật
Giải quyết tiền lương tích lũy CBNV Tập đoàn Viễn thông quân đội
Hỏi đáp pháp luật
Quản lý lao động đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
Hỏi đáp pháp luật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội là tổ chức gì?
Hỏi đáp pháp luật
Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội là tổ chức gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong điều phối, ứng cứu sự cố mạng máy tính trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Đơn giá tiền lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Hỏi đáp pháp luật
Xác định quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Hỏi đáp pháp luật
Xác định quỹ tiền lương thực hiện của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Hỏi đáp pháp luật
Yếu tố khách quan để xác định quỹ tiền lương thực hiện của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tập đoàn Viễn thông Quân đội
326 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào