Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thủ tục để hộ kinh doanh nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42

16:24 27/04/20

"Hộ kinh doanh cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì và nộp ở đâu để được hỗ trợ? Thủ tục hỗ trợ được thực hiện ra sao? Có lấu không?" - Bảo Thanh (Email: baothanh****@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 3 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

- Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020.

Hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ thực hiện như sau:

Bước 1: Hộ kinh doanh gửi văn bản đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg) cho UBND câp xã.

Bước 2: Trong 05 ngày, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp.

Bước 4: Trong 03 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thanh Lợi

300