Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Sau bao lâu, hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19?

16:25 28/04/20

"Cho tôi hỏi sau bao lâu, kể từ khi nộp đủ hồ sơ, hộ kinh doanh nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19?" - Anh Văn Thương (Đồng Tháp)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, về hồ sơ, để được hỗ trợ, hộ kinh doanh thực hiện khai đầy đủ thông tin tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và gửi đến UBND cấp xã nơi hộ kinh doanh hoạt động.

Trình tự, thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19: 

- Trong 05 ngày, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. 

- Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp. 

- Trong 03 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

- Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. 

Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Châu Thanh

551