Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp được giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, BNN đến khi nào?

16:14 29/10/21

Xin hỏi, doanh nghiệp được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến khi nào vậy ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 1 và Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (hướng dẫn Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cụ thể:

**Đối tượng để hỗ trợ:

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

**Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng, từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2022.

Hồng Phượng

13,986