Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 555/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/LĐTBXH-BTXH
V/v triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: …………………………………………………………..

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kết quả phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010- 2020; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 (Có phụ lục kèm theo).

Đề nghị Quý đơn vị khẩn trương gửi Kế hoạch thực hiện Chương trình nêu trên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/3/2021 để Bộ tổng hợp, phê duyệt kế hoạch tổng thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ: KHTC, VP Bộ, Cục NCC;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số:     /LĐTBXH-BTXH ngày      tháng 02 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2010-2020

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phát triển công tác xã hội; các văn bản chỉ đạo về quản lý nhà nước đối với phát triển công tác xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội;

b) Củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội;

- Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội;

- Xây dựng mô hình Trung tâm công tác xã hội trong lĩnh vực quản lý;

- Phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội

c) Xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và dạy nghề công tác xã hội;

d) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội:

- Đào tạo ngắn hạn;

- Đào tạo dài hạn.

đ) Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về công tác xã hội;

e) Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực công tác xã hội; điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu;

g) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển công tác xã hội;

h) Xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển công tác xã hội;

i) Giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án;

k) Kinh phí thực hiện giai đoạn 2010-2020.

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

3. Kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025

a) Mục tiêu chung

b) Mục tiêu cụ thể

c) Các nhiệm vụ, giải pháp

- Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội; các văn bản chỉ đạo về quản lý nhà nước đối với phát triển công tác xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội;

- Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

(i) Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưi các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân;

(ii) Xây dựng các mô hình các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

(iii) Đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Rà soát, sắp xếp phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội;

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội;

- Đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và giáo dục nghề nghiệp công tác xã hội trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội;

- Nghiên cứu, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện phát triển công tác xã hội;

- Tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác xã hội

- Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu, khảo sát mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

d) Kinh phí thực hiện Chương trình./.

 

Danh sách các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030

STT

Cơ quan/địa phương

Ghi chú

I

Các Bộ, ngành

 

1

Bộ Tài chính

 

2

Bộ Kế hoạch & Đầu tư

 

3

Bộ Nội vụ

 

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

5

Bộ Công an

 

6

Bộ Tư pháp

 

7

BY tế

 

8

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

9

Tòa án Nhân dân tối cao

 

10

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

 

II

Các cơ quan truyền thông

 

1

Đài Truyền hình Việt Nam

 

2

Đài Tiếng nói Việt Nam

 

III

Các Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội

 

1

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

2

Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

3

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 

4

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 

IV

Địa phương

 

1

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 555/LĐTBXH-BTXH ngày 03/03/2021 triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43