Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 06/BTĐKT-VP năm 2012 về cấp đổi hiện vật khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Số hiệu: 06/BTĐKT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Vương Văn Đỉnh
Ngày ban hành: 04/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BTĐKT-VP
V/v cấp đổi hiện vật khen thưởng

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ (Phòng) Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

 

Để đáp ứng nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng của các tập thể và cá nhân có hiện vật khen thưởng bị hư, hỏng hoặc mất, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc cấp đổi như sau:

1. Các hiện vật khen thưởng sẽ được cấp đổi nếu bị hư, hỏng hoặc mất gồm:

- Bằng Huân chương kháng chiến, Bằng Huy chương kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến, Bằng có công với nước;

- Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Danh hiệu vinh dự nhà nước, Bằng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

2. Thủ tục cấp đổi như sau:

- Đối với Bằng bị hư, hỏng hoặc in ấn sai, sót, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Vụ (Phòng) TĐKT các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có Công văn đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và hiện vật cũ).

- Đối với Bằng bị mất hoặc sai do Quyết định khen thưởng ghi sai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Thủ trưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) giải trình lý do cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và bằng in sai).

3. Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổng hợp danh sách đề nghị cấp đổi theo Biểu mẫu (Có biểu mẫu đính kèm), đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác. Danh sách các trường hợp đề nghị cấp đổi hiện vật lập riêng theo cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng (Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ).

4. Đề nghị các đơn vị tăng cường đôn đốc, nhắc nhở việc bảo quản các hiện vật khen thưởng, tránh để hư hỏng hoặc thất lạc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu VP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vương Văn Đỉnh

 


DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Công văn số: …./… ngày….tháng …..năm …... của ……………………………………..)

TT

Họ và tên

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Hiện vật đề nghị cấp đổi

Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành QĐ

Số sổ vàng

Người ký quyết định khen thưởng

Đơn vị trình khen

Lý do đổi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 06/BTĐKT-VP năm 2012 về cấp đổi hiện vật khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224