Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2130/BVHTTDL-VHCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 18/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/BVHTTDL-VHCS
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị s 17/CT-TTg

Hà Ni, ngày 18 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Nhằm kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc sau:

1. Xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg theo các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương, đảm bảo thời hạn, công việc và kết quả thực hiện có chất lượng.

2. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 hằng năm theo địa chỉ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp.

(Mu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị s17/CT-TTg gửi kèm theo Công văn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp)
;
- Lưu: VT, VHCS(02), NB.110.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành theo Công văn số 2130/BVHTTDL-VHCS ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ th

Nêu tóm tắt các hoạt động phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, tình hình xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị

- Các văn bản đã được ban hành kèm theo số hiệu, ngày tháng, năm ban hành của từng văn bản.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đã hoàn thành (tóm tắt sản phẩm, kết quả đối với từng nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chỉ thị) kèm theo tiến độ thực hiện.

- Các nhiệm vụ, giải pháp chậm tiến, độ (tóm tắt các hoạt động đã triển khai, kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và cam kết thời gian hoàn thành).

3. Đánh giá kết quả đạt được

- Kết quả đạt được

- Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân.

II. KHOẠCH TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TI

1. Những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới (kèm theo tiến độ thực hiện).

2. Kết quả dự kiến đạt được

III. ĐXUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Chính phủ

2. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Kiến nghị, đề xuất khác

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


659
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.150