Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11271/BTC-TCHQ năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11271/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11271/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Ông Sawetkamon Pomthep.

Bộ Tài chính nhận được đơn của ông Sawetkamon Pomthep (Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Lợi) về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chất xử lý môi trường nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các mặt hàng “hóa cht xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản” hay “chất xử lý ao hồ” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế GTGT 5% quy định cho nhóm 3808 “Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi cây trồng”.

Theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 131/2008/TT-BTC, thì: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này”.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 và quy định tại Luật Thuế GTGT hợp nhất số 05/VNHN-VPQH ngày 11/7/2013 thì: các mặt hàng “hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản” hay “chất xử lý nước ao hồ” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không thuộc đi tượng áp dụng mức thuế sut thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế GTGT 5% quy định cho nhóm 3808 “thuốc côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng, thuốc khử trùng và các loại tương tự” trên cơ sở Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác.

Theo ý kiến của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tại công văn số 1362/TCTS-NTTS ngày 23/6/2016, thì: “Các sản phẩm: ZEOLITE, MINERAL SEA, SAPONIN, TOXIN - CLEAR, MKC là các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi được phép nhập khẩu, kinh doanh theo quy định. Theo công dụng đã cấp cho các sản phẩm trên khi lưu hành, các sản phẩm này chỉ được phép nhập khẩu và sử dụng để xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản”.

Do đó, các mặt hàng ZEOLITE, MINERAL SEA, SAPONIN, TOXIN - CLEAR, MKC nhập khẩu thuộc nhóm 3808 nhưng không thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và không phải các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.

Như vậy, chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng “hóa chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản” hay “chất xử lý ao hồ” là thống nhất từ trước đến nay.

Căn cứ các nội dung nêu trên, các mặt hàng “chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải nhp khẩu” thuộc nhóm 3808 không phải là thuốc phòng trừ sâu bệnh nên thuộc đi tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để ông Sawetkamon Pornthep biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- BNN&PTNT;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11271/BTC-TCHQ năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng chất xử lý môi trường nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


877
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.143.190